Steingrímur J. Sigfússon: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Kjör og aðbúnaður starfsmanna við Kárahnjúka

umræður utan dagskrár

Gjaldfrjáls leikskóli

þingsályktunartillaga

Ísland og þróunarlöndin

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 2003

lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar, vörugjald af ökutækjum o.fl.

(hækkun þungaskatts og vörugjalds)
lagafrumvarp

Úthlutunarreglur úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Endurskoðun atvinnuleysisbóta

fyrirspurn

Sala Landssímans

athugasemdir um störf þingsins

Tryggingagjald

(viðbótarlífeyrissparnaður)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði o.fl.

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Staða hinna minni sjávarbyggða

umræður utan dagskrár

Umhverfisþing

athugasemdir um störf þingsins

Geðheilbrigðisþjónusta við börn og unglinga

umræður utan dagskrár

Fjármálafyrirtæki

(kaup viðskiptabanka á hlutabréfum)
lagafrumvarp

Endurgreiðslubyrði námslána

fyrirspurn

Bygging menningarhúsa á landsbyggðinni

fyrirspurn

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við dómi Hæstaréttar í öryrkjamálinu

umræður utan dagskrár

Tónlistarnám á framhaldsskólastigi

umræður utan dagskrár

Efling félagslegs forvarnastarfs

þingsályktunartillaga

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 2002

munnleg skýrsla þingmanns

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 2002

munnleg skýrsla þingmanns

Almenn hegningarlög

(vændi)
lagafrumvarp

Seðlageymslur á landsbyggðinni

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

(meðferð hlutafjár)
lagafrumvarp

Viðbrögð við hækkun lögboðinna iðgjalda tryggingafélaganna

umræður utan dagskrár

Friðlýsing Jökulsár á Fjöllum

þingsályktunartillaga

Aðgerðir til stuðnings atvinnurekstri

þingsályktunartillaga

Aflétting veiðibanns á rjúpu

þingsályktunartillaga

Endurskoðun stjórnarskrárinnar

fyrirspurn

Lágflug og æfingar orrustuflugvéla Bandaríkjahers

fyrirspurn

Lögmæti innrásarinnar í Írak

fyrirspurn

Úrbætur í fjarskiptamálum í Norður-Þingeyjarsýslu

fyrirspurn

Framkvæmdir Landsvirkjunar í Vonarskarði

fyrirspurn

Einkavæðing orkuveitna og orsakir rafmagnsleysis

fyrirspurn

Lax- og silungsveiði o.fl.

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Gjald vegna ólögmæts sjávarafla

(rannsóknir og nýsköpun)
lagafrumvarp

Aðstoð við sauðfjárbændur

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Bréf forsætisráðuneytis til Alþingis

athugasemdir um störf þingsins

Staða nýsköpunar á Íslandi

umræður utan dagskrár

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(gjaldaheimildir)
lagafrumvarp

Alþjóðleg viðskiptafélög

(brottfall laga o.fl.)
lagafrumvarp

Uppfinningar starfsmanna

lagafrumvarp

Afkoma bankanna

umræður utan dagskrár

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(uppsögn)
lagafrumvarp

Stuðningur við byggð og búsetu í Árneshreppi á Ströndum

fyrirspurn

Samþjöppun á fjölmiðlamarkaði

fyrirspurn

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Ofurlaun stjórnenda fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Grein í vefriti fjármálaráðuneytis um rammafjárlög og Ríkisendurskoðun

athugasemdir um störf þingsins

Uppsagnir hjá varnarliðinu

umræður utan dagskrár

Viðbótarsamningar við Norður-Atlantshafssamninginn

þingsályktunartillaga

Evrópska efnahagssvæðið

(ný aðildarríki)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2003

lagafrumvarp

Staðan í Írak

umræður utan dagskrár

Sala fasteigna, fyrirtækja og skipa

lagafrumvarp

Heilbrigðismál, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra

skýrsla ráðherra

Fjárfestingar Landssímans

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Breytingar á eignarhaldi í sjávarútvegi

umræður utan dagskrár

Náttúruverndaráætlun 2004--2008

þingsályktunartillaga

Aðgangur landsmanna að GSM-farsímakerfinu

þingsályktunartillaga

Stefna Íslands í alþjóðasamskiptum

þingsályktunartillaga

Fjármálafyrirtæki

(stofnfjárhlutur í sparisjóði, stjórn sjálfseignarstofnunar o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárhagsvandi Háskóla Íslands

umræður utan dagskrár

Loðnurannsóknir og loðnuveiðar

umræður utan dagskrár

Meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða

(slátrun eldisfisks)
lagafrumvarp

Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra

(gjaldtaka o.fl.)
lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Vestnorrænt samstarf og íslensk nærsvæðastefna

þingsályktunartillaga

Fjarvera þingmanna

um fundarstjórn

Búvöruframleiðslan og stuðningur við byggð í sveitum

þingsályktunartillaga

Áform Landsbankans um að kaupa eða sameinast Íslandsbanka

umræður utan dagskrár

Rafræn stjórnsýsla

fyrirspurn

Útflutningur á lambakjöti

fyrirspurn

Skýrsla forsætisráðherra um launamun kynjanna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Skattgreiðslur erlendra starfsmanna við Kárahnjúkavirkjun

umræður utan dagskrár

Mengun frá tímum herstöðvarinnar á Heiðarfjalli

fyrirspurn

Nám í listgreinum á háskólastigi

fyrirspurn

Málefni Palestínumanna

umræður utan dagskrár

Umræða utan dagskrár um málefni Palestínumanna og þingsályktunartillaga um aðskilnaðarmúrinn í Palestínu

um fundarstjórn

Aðskilnaðarmúrinn í Palestínu

þingsályktunartillaga

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(ernir, hreindýr, stjórnsýsla o.fl.)
lagafrumvarp

Samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum

þingsályktunartillaga

Aðkoma ríkisstjórnarinnar að kjarasamningum

umræður utan dagskrár

Verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu

(heildarlög)
lagafrumvarp

Úthald hafrannsóknarskipa og hafrannsóknir

umræður utan dagskrár

Staðfesting samninga um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen

þingsályktunartillaga

Verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórnunar- og eignatengsl í viðskiptalífinu

þingsályktunartillaga

Aukatekjur ríkissjóðs

(skráning félaga)
lagafrumvarp

Fjármálaeftirlitið

þingsályktunartillaga

Skipun stjórnar Náttúrurannsóknastöðvarinnar við Mývatn

athugasemdir um störf þingsins

Sjúkraflutningar Landhelgisgæslunnar

umræður utan dagskrár

Yfirlýsing ríkisstjórnarinnar vegna kjarasamninga á almennum vinnumarkaði

tilkynning frá ríkisstjórninni

Evrópska efnahagssvæðið

(ný aðildarríki)
lagafrumvarp

Nýbygging við Landspítala -- háskólasjúkrahús

þingsályktunartillaga

Skuldastaða þjóðarbúsins

umræður utan dagskrár

Samkeppnismál

athugasemdir um störf þingsins

Launaþróun starfsmanna nokkurra heilbrigðisstofnana 2000--2002, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra

skýrsla ráðherra

Evrópska efnahagssvæðið

(ný aðildarríki)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(upplýsingaskylda, málshöfðunarheimild)
lagafrumvarp

Afgreiðsla frumvarps um verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu

athugasemdir um störf þingsins

Umræður um störf þingsins

um fundarstjórn

Aðgerðir til stuðnings atvinnurekstri

þingsályktunartillaga

Norræna ráðherranefndin 2003

skýrsla

Norrænt samstarf 2003

skýrsla

Tímasetning ráðstefna á vegum ráðuneyta

athugasemdir um störf þingsins

Starfsskilyrði héraðsdómstólanna

umræður utan dagskrár

Raforkulög

(flutningur raforku, gjaldskrár o.fl.)
lagafrumvarp

Afleiðingar hermdarverkanna í Madríd

umræður utan dagskrár

Samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum

þingsályktunartillaga

Vatnsveitur sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Horfur í atvinnu- og byggðamálum á Djúpavogi

umræður utan dagskrár

Þjóðgarðurinn á Þingvöllum

lagafrumvarp

Fæðingar- og foreldraorlof og tryggingagjald

(hámarksgreiðslur, fjármögnun o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Álit kærunefndar jafnréttismála um skipan hæstaréttardómara og viðbrögð dómsmálaráðherra

umræður utan dagskrár

Lögreglulög

(tæknirannsóknir o.fl.)
lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

(rannsóknargögn, símhlerun o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárhagsleg samskipti ríkis og sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Verndun Þingvallavatns og vatnasviðs þess

lagafrumvarp

Fyrirætlan þingmeirihlutans um afgreiðslu mála

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Frjáls atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES

(frestun á gildistöku reglugerðar)
lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmannamála

athugasemdir um störf þingsins

Borgaralegir og hernaðarlegir þættir í starfi Íslensku friðargæslunnar

fyrirspurn

Eignarhald á fjölmiðlum á Íslandi, munnleg skýrsla menntamálaráðherra

skýrsla ráðherra

Staða viðræðna við Bandaríkjamenn um herinn og uppsagnir starfsmanna hjá hernum

umræður utan dagskrár

Brot á samkeppnislögum

umræður utan dagskrár

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(metangas og rafmagn)
lagafrumvarp

Innköllun varamanna

um fundarstjórn

Stríðsátökin í Írak

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla um fjárframlög til stjórnmálaflokka

athugasemdir um störf þingsins

Afgreiðsla mála úr nefndum

um fundarstjórn

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Lokun Kísiliðjunnar við Mývatn og framtíðarhorfur

umræður utan dagskrár

Ábendingar umboðsmanns Alþingis um skipun í embætti dómara við Hæstarétt

athugasemdir um störf þingsins

Sprengjuleit

fyrirspurn

Skattgreiðslur vegna virkjunarframkvæmda

fyrirspurn

Kaup á hlutafé í eignarhaldsfélögum

fyrirspurn

Þinghaldið og afgreiðsla fjölmiðlafrumvarps úr nefnd

athugasemdir um störf þingsins

Dagskrá næsta þingfundar

um fundarstjórn

Afgreiðsla fjölmiðlafrumvarps

athugasemdir um störf þingsins

Skipan hæstaréttardómara

umræður utan dagskrár

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Afgreiðsla fjölmiðlafrumvarps

um fundarstjórn

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Afgreiðsla fjölmiðlafrumvarps

athugasemdir um störf þingsins

Fréttir af samskiptum forsætisráðherra og umboðsmanns Alþingis, viðvera ráðherra á þingfundum o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl.)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(sameining sveitarfélaga, nefndir, ábyrgðir o.fl.)
lagafrumvarp

Staða mála í Írak

umræður utan dagskrár

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Staðan fyrir botni Miðjarðarhafs og viðbrögð íslensku ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu

(heildarlög)
lagafrumvarp

Synjunarvald forseta Íslands og staðfesting laga um fjölmiðla

athugasemdir um störf þingsins

Þjóðgarðurinn á Þingvöllum

lagafrumvarp

Fæðingar- og foreldraorlof og tryggingagjald

(hámarksgreiðslur, fjármögnun o.fl.)
lagafrumvarp

Stofnun Vilhjálms Stefánssonar og samvinnunefnd um málefni norðurslóða

(stjórn)
lagafrumvarp

Verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu

(heildarlög)
lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Raforkulög

(flutningur raforku, gjaldskrár o.fl.)
lagafrumvarp

Landsnet hf.

lagafrumvarp

Jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku

lagafrumvarp

Fjölmiðlalög og þjóðaratkvæðagreiðsla

athugasemdir um störf þingsins

Úrskurður forseta um frumvarp um fjölmiðlalög

athugasemdir um störf þingsins

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum, brottfall eldri laga o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 177 1658,65
Andsvar 146 272,18
Flutningsræða 34 271,03
Grein fyrir atkvæði 17 18,85
Um fundarstjórn 5 10,73
Um atkvæðagreiðslu 4 8,62
Ber af sér sakir 1 2,9
Samtals 384 2242,96
37,4 klst.