Steingrímur J. Sigfússon: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Varnarmál, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Fjárlög 2007

lagafrumvarp

Möguleg leyniþjónustustarfsemi á vegum stjórnvalda

umræður utan dagskrár

Kárahnjúkavirkjun og Hálslón, munnleg skýrsla iðnaðarráðherra

skýrsla ráðherra

Vímuefnavandinn

umræður utan dagskrár

Gatnagerðargjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ný framtíðarskipan lífeyrismála

þingsályktunartillaga

Álit Samkeppniseftirlitsins um búvörulögin

athugasemdir um störf þingsins

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rannsóknir á meintum hlerunum -- áhrif Kárahnjúkavirkjunar á efnahagslífið

athugasemdir um störf þingsins

Framtíð hvalveiða við Ísland

umræður utan dagskrár

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hvalveiðar

athugasemdir um störf þingsins

Niðurskurður á framlagi til verknáms

athugasemdir um störf þingsins

Heildarstefna í nýsköpun og atvinnuþróun

þingsályktunartillaga

Heilbrigðisþjónusta

(heildarlög)
lagafrumvarp

Nýtt þjóðhagsmat Seðlabankans

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tekjuskattur

(vaxtabætur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur

(lækkun tekjuskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Fjölgun útlendinga á Íslandi

umræður utan dagskrár

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

(hlutverk og starfsemi sjóðsins)
lagafrumvarp

Opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun

(heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands)
lagafrumvarp

Frumvörp um eignarhald orkufyrirtækja

athugasemdir um störf þingsins

Ástandið í Palestínu

athugasemdir um störf þingsins

Afgreiðsla fjáraukalagafrumvarps fyrir 2. umr.

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 2006

lagafrumvarp

Aðstaða til millilandaflugs frá Akureyri

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 2006

lagafrumvarp

Flutningur Landhelgisgæslunnar til Keflavíkur

umræður utan dagskrár

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Ummæli formanns Framsóknarflokksins um stuðning við innrásina í Írak

athugasemdir um störf þingsins

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

(tímasetningar á tilteknum ráðstöfunum)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í kjölfar samnings við Bandaríkin um skil á varnarsvæðinu á Keflavíkurflugvelli

lagafrumvarp

Umferðarlög

(ökuskírteini, hert viðurlög)
lagafrumvarp

Stuðningur við innrásina í Írak

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Vörugjald og virðisaukaskattur

(lækkun matarskatts)
lagafrumvarp

Fjárlög 2007

lagafrumvarp

Fæðingar- og foreldraorlof

(aðgreining umönnunargreiðslna og fæðingarorlofsgreiðslna)
lagafrumvarp

Ættleiðingarstyrkir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tvöföldun Suðurlandsvegar -- málefni aldraðra

athugasemdir um störf þingsins

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Símhleranir

umræður utan dagskrár

Ferð utanríkismálanefndar til Eystrasaltsríkjanna

athugasemdir um störf þingsins

Fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Landsvirkjun

(eignarhald og fyrirsvar)
lagafrumvarp

Breyting á lögum á orkusviði

(eignarhlutir ríkisins í Hitaveitu Suðurnesja, Orkubúi Vestfjarða og Rarik)
lagafrumvarp

Landsvirkjun

(eignarhald og fyrirsvar)
lagafrumvarp

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

(tímasetningar á tilteknum ráðstöfunum)
lagafrumvarp

Landsvirkjun

(eignarhald og fyrirsvar)
lagafrumvarp

Almannatryggingar og málefni aldraðra

(lífeyrisgreiðslur elli- og örorkulífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Vörugjald og virðisaukaskattur

(lækkun matarskatts)
lagafrumvarp

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ummæli útvarpsstjóra

athugasemdir um störf þingsins

Ríkisútvarpið og samkeppnislög

um fundarstjórn

Svör við fyrirspurnum, þingstörfin fram undan o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni Byrgisins, þingstörfin fram undan o.fl.

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhald umræðu um RÚV

athugasemdir um störf þingsins

Málefni Byrgisins

umræður utan dagskrár

Svar við fyrirspurn um fjárhagsstöðu RÚV

athugasemdir um störf þingsins

Afgreiðsla frumvarps um RÚV

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Auglýsingar um fjárhættuspil

umræður utan dagskrár

Vatnajökulsþjóðgarður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Öryggis- eða leyniþjónustustarfsemi lögreglunnar

fyrirspurn

Stefnumótun um aðlögun innflytjenda -- fyrirspurn um símhleranir

athugasemdir um störf þingsins

Umræða um málefni útlendinga

um fundarstjórn

Framkvæmd þjóðlendulaga

umræður utan dagskrár

Friðlýsing Jökulsár á Fjöllum

þingsályktunartillaga

Ákvæði íslenskra laga um hreinsun á strandstað

athugasemdir um störf þingsins

Uppsagnir fangavarða -- samgönguáætlun

athugasemdir um störf þingsins

Leiga aflaheimilda

umræður utan dagskrár

Heildararðsemi stóriðju- og stórvirkjanaframkvæmda fyrir þjóðarbúið

þingsályktunartillaga

Leynisamningar með varnarsamningnum 1951

umræður utan dagskrár

Íslenska friðargæslan

(heildarlög)
lagafrumvarp

Úttekt á upptökuheimilum

athugasemdir um störf þingsins

Rammaáætlun um náttúruvernd

þingsályktunartillaga

Samningar um rannsóknafé til háskóla

fyrirspurn

Frammíköll

um fundarstjórn

Niðurstöður loftslagsnefndar Sameinuðu þjóðanna

umræður utan dagskrár

Gjaldfrjáls leikskóli

þingsályktunartillaga

Samkeppnisstaða Vestmannaeyja og landsbyggðarinnar

umræður utan dagskrár

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(gildissvið laganna, fyrirkomulag rannsókna o.fl.)
lagafrumvarp

Málefni grunnskólakennara

athugasemdir um störf þingsins

Stuðningur Íslendinga við hernaðaraðgerðir Bandaríkjamanna

fyrirspurn

Skýrsla um aðgang að opinberum gögnum um öryggismál Íslands 1945--1991

umræður utan dagskrár

Samgönguáætlun fyrir árin 2007--2018

þingsályktunartillaga

Samgönguáætlun fyrir árin 2007--2010

þingsályktunartillaga

Stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða og Rafmagnsveitur ríkisins

(eignarhlutur ríkisins til Landsvirkjunar)
lagafrumvarp

Endurmat á stöðu mála í Írak

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla Hagstofunnar um lágtekjumörk og tekjudreifingu 2003--2004

umræður utan dagskrár

Norræna ráðherranefndin 2006

skýrsla

Virkjunarframkvæmdir í neðri Þjórsá

umræður utan dagskrár

Hlutur kvenna í stjórnmálum, tvísköttunarsamningar o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Málefni byggðarlaga utan landshlutakjarna

umræður utan dagskrár

Hækkun raforkugjalda

fyrirspurn

Virkjanaundirbúningur Landsvirkjunar í neðri hluta Þjórsár

fyrirspurn

Þjónustusamningur við SÁÁ -- virkjunarframkvæmdir í neðri Þjórsá

athugasemdir um störf þingsins

Orð þingmanns um meðferðarstofnanir

um fundarstjórn

Yfirlýsing gegn stuðningi við innrásina í Írak

þingsályktunartillaga

Samningur um afmörkun hafsvæðisins milli Íslands og Færeyja

þingsályktunartillaga

Réttarstaða liðsafla aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins o.fl.

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(þjóðareign á náttúruauðlindum)
lagafrumvarp

Afstaða VG til virkjunar í neðri hluta Þjórsár -- stækkun álversins í Straumsvík

athugasemdir um störf þingsins

Almennar stjórnmálaumræður

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(sauðfjársamningur)
lagafrumvarp

Frumvarp til stjórnarskipunarlaga

athugasemdir um störf þingsins

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Minning tveggja alda afmælis Jóns Sigurðssonar forseta

þingsályktunartillaga

Lánshæfismat ríkissjóðs

athugasemdir um störf þingsins

Losun gróðurhúsalofttegunda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis

(rannsóknir á kolvetnisauðlindum)
lagafrumvarp

Opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun

(heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands)
lagafrumvarp

Uppbygging ferðaþjónustu á Melrakkasléttu

þingsályktunartillaga

Svar við fyrirspurn -- frumvarp um vátryggingarsamninga

athugasemdir um störf þingsins

Breyting á IV. viðauka við EES-samninginn

(raforkuviðskipti)
þingsályktunartillaga

Réttarstaða liðsafla aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins o.fl.

lagafrumvarp

Íslenska friðargæslan

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þjóðfáni Íslendinga í þingsal Alþingis

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 115 1031,73
Andsvar 78 145,23
Flutningsræða 16 90,52
Um fundarstjórn 6 14,32
Um atkvæðagreiðslu 5 13,35
Grein fyrir atkvæði 9 9,93
Samtals 229 1305,08
21,8 klst.