Steingrímur J. Sigfússon: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Horfur í efnahagsmálum og hagstjórn

umræður utan dagskrár

Verðsamráð á matvörumarkaði

athugasemdir um störf þingsins

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hækkun stýrivaxta

athugasemdir um störf þingsins

Afkoma og fjárhagur sveitarfélaga

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Staðgreiðsla opinberra gjalda o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks

(fjölgun greiðsludaga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(birting skattskrár)
lagafrumvarp

Múlagöng

fyrirspurn

Byggðarlög á Austurlandi sem standa utan áhrifasvæðis álversframkvæmda

fyrirspurn

Framhaldsskóli við utanverðan Eyjafjörð

fyrirspurn

Íslenska friðargæslan

fyrirspurn

Stýrivextir Seðlabankans og stjórn efnahagsmála

umræður utan dagskrár

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Stefna ríkisstjórnarinnar í stóriðjumálum

athugasemdir um störf þingsins

Urriðafossvirkjun

athugasemdir um störf þingsins

Almannatryggingar o.fl.

(verkaskipting ráðuneyta, kaup á heilbrigðisþjónustu)
lagafrumvarp

Uppfylling ákvæða í kaupsamningi Símans

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tollalög

(leyfisveitingar, tollafgreiðslugengi o.fl.)
lagafrumvarp

Olíugjald og kílómetragjald

(ótímabundin lækkun olíugjalds og kílómetragjalds)
lagafrumvarp

Kjararáð

(úrskurðarvald ráðsins)
lagafrumvarp

Raforkulög

(aðgengilegir orkusölusamningar)
lagafrumvarp

Forvarnir og barátta gegn fíkniefnum

athugasemdir um störf þingsins

Forvarnir og barátta gegn fíkniefnum

um fundarstjórn

Tengsl NATO við fangaflug bandarísku leyniþjónustunnar o.fl.

fyrirspurn

Raforkuverð

fyrirspurn

Reglur Evrópusambandsins á sviði orkumála

fyrirspurn

Húsnæðismál

athugasemdir um störf þingsins

Aðgerðir til að auka hlut kvenna í sveitarstjórnum

þingsályktunartillaga

Fíkniefnavandinn

umræður utan dagskrár

Aðgerðir til að auka hlut kvenna í sveitarstjórnum

þingsályktunartillaga

Aðgerðir lögreglu gegn þeim sem nota netið í glæpsamlegum tilgangi

fyrirspurn

2. umr. fjárlaga og afgreiðsla fjárlaganefndar

um fundarstjórn

Breytingar á þingsköpum

athugasemdir um störf þingsins

2. umr. fjárlaga

um fundarstjórn

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Skerðing örorkulífeyris

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Breytingar á þingsköpum

um fundarstjórn

Þingsköp Alþingis

(starfstími Alþingis, eftirlitshlutverk, ræðutími o.fl.)
lagafrumvarp

Áherslur íslenskra stjórnvalda í loftslagsmálum

athugasemdir um störf þingsins

Fjárhagur sveitarfélaga og samskipti ríkisins við þau

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur

(hækkun viðmiðunarfjárhæða, greiðsla barnabóta o.fl.)
lagafrumvarp

Samgöngur til Eyja -- sala eigna á Keflavíkurflugvelli

athugasemdir um störf þingsins

Sala eigna á Keflavíkurflugvelli

um fundarstjórn

Störf stjórnarskrárnefndar

fyrirspurn

Vopnaburður herflugvéla

fyrirspurn

Atvinnuuppbygging á Austurlandi

umræður utan dagskrár

Úthýsing verkefna á vegum ríkisins

fyrirspurn

Starf forstöðumanns veiðistjórnunarsviðs Umhverfisstofnunar

fyrirspurn

Aðgreining kynjanna við fæðingu

fyrirspurn

Styrking byggðalínu

fyrirspurn

Eignarhald Landsnets

fyrirspurn

Aðgerðir til að bæta kjör aldraðra og öryrkja

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla forsætisráðherra um starfsemi Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar

skýrsla ráðherra

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 146/2007, um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 2007

lagafrumvarp

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 125/2007, um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn

þingsályktunartillaga

Leikskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

(friðun hafsvæða)
lagafrumvarp

Mælendaskrá í athugasemdaumræðu

um fundarstjórn

3. umr. fjárlaga

um fundarstjórn

Almannatryggingar o.fl.

(verkaskipting ráðuneyta, kaup á heilbrigðisþjónustu)
lagafrumvarp

Tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Afgreiðsla allsherjarnefndar á þingskapafrumvarpinu

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Þingsköp Alþingis

(starfstími Alþingis, eftirlitshlutverk, ræðutími o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(verkaskipting ráðuneyta, kaup á heilbrigðisþjónustu)
lagafrumvarp

Vátryggingarsamningar

(afmörkun á heimild til upplýsingaöflunar)
lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

(starfstími Alþingis, eftirlitshlutverk, ræðutími o.fl.)
lagafrumvarp

Skipun ferðamálastjóra

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stjórn fiskveiða

(brottfall laganna og ný heildarlög)
lagafrumvarp

Störf án staðsetningar -- kostnaður við Kárahnjúkavirkjun

störf þingsins

Landshlutabundin orkufyrirtæki

fyrirspurn

Ísland á innri markaði Evrópu

skýrsla

Stefna ríkisstjórnarinnar í gjaldmiðilsmálum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Eignarhald á auðlindum

störf þingsins

Mannréttindabrot í Guantanamo -- mjólkurkvótar

störf þingsins

Launamál kennara

óundirbúinn fyrirspurnatími

Háhraðatengingar og starfsemi Fjarskiptasjóðs

umræður utan dagskrár

Stefna ríkisstjórnarinnar í Evrópumálum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Kjarasamningar og efnahagsmál

umræður utan dagskrár

Samningar um opinber verkefni

umræður utan dagskrár

Aðkoma ríkisstjórnarinnar að gerð kjarasamninga

tilkynning frá ríkisstjórninni

Yfirlýsing ráðherra

um fundarstjórn

Framhaldsskólar

(afnám innritunar- og efnisgjalda)
lagafrumvarp

Sjávarlíffræðisafn og rannsóknarsetur á Akureyri

þingsályktunartillaga

Mótvægisaðgerðir ríkisstjórnarinnar

störf þingsins

Hækkandi áburðarverð og framleiðsla köfnunarefnisáburðar

fyrirspurn

Framkvæmd vaxtarsamnings Eyjafjarðar

fyrirspurn

Loðnubrestur og mótvægisaðgerðir ríkisstjórnarinnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skattamál tengd byggingu Kárahnjúkavirkjunar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Áform um frekari uppbyggingu stóriðju

umræður utan dagskrár

Raforkumálefni

skýrsla

Skattamál

störf þingsins

Íbúðalán

störf þingsins

Fangaflug Bandaríkjamanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Heimkvaðning friðargæsluliða frá Afganistan

þingsályktunartillaga

Breyting á lögum á auðlinda- og orkusviði

(opinbert eignarhald auðlinda, fyrirtækjaaðskilnaður)
lagafrumvarp

Staða efnahags-, atvinnu- og kjaramála

umræður utan dagskrár

Staða sjávarplássa landsins

umræður utan dagskrár

Evrópuráðsþingið 2007

skýrsla

Ummæli forsætisráðherra á aðalfundi Seðlabankans

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ástandið í efnahagsmálum

umræður utan dagskrár

Starfsemi Breiðavíkurheimilisins 1952--1979

skýrsla

Sundabraut

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun

lagafrumvarp

Eldsneytisverð -- samráð utanríkisráðherra við utanríkismálanefnd o.fl.

störf þingsins

Ráðstafanir í efnahagsmálum

lagafrumvarp

Endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn

(EES-reglur, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Ráðstöfun andvirðis vatnsréttinda kristfjárjarðanna Merkis og Arnarhóls

lagafrumvarp

Tekjuskattur

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Álver í Helguvík

störf þingsins

Utanríkis- og alþjóðamál

skýrsla

Varnarmálalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staða samninga um svæði við Svalbarða og Hatton-Rockall

fyrirspurn

Fullgilding bókunar við alþjóðasamninga gegn pyndingum

fyrirspurn

Frumvarp um matvæli -- löggæsla á Suðurnesjum -- þjóðlendur

störf þingsins

Samningsmarkmið ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum

umræður utan dagskrár

Varnarmálalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skáksetur helgað afrekum Bobbys Fischers og Friðriks Ólafssonar

þingsályktunartillaga

Viðauki við fjögurra ára samgönguáætlun 2007--2010

(flýting framkvæmda)
þingsályktunartillaga

Ný fjárhagsspá fjármálaráðuneytis

umræður utan dagskrár

Opinberir háskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Franskar herþotur

óundirbúinn fyrirspurnatími

Samskipti ríkisstjórnarinnar og Seðlabankans

fyrirspurn

Tekjuskattur

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Frumvarp um sjúkratryggingar

um fundarstjórn

Sjúkratryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afstaða Samfylkingarinnar til hvalveiða

óundirbúinn fyrirspurnatími

Samræmd neyðarsvörun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga

(löggilding á rafverktökum)
lagafrumvarp

Ráðstöfun andvirðis vatnsréttinda kristfjárjarðanna Merkis og Arnarhóls

lagafrumvarp

Lengd þingfundar

um fundarstjórn

Samræmd neyðarsvörun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Leikskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Grunnskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá og tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Afbrigði um lengd þingfundar

um fundarstjórn

Staðan á fasteignamarkaðnum og Íbúðalánasjóður

umræður utan dagskrár

Afstaða ríkisstjórnarinnar til hrefnuveiða

umræður utan dagskrár

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Leikskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Grunnskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Breyting á lögum á auðlinda- og orkusviði

(opinbert eignarhald auðlinda, fyrirtækjaaðskilnaður)
lagafrumvarp

Heimild ríkissjóðs Íslands til sérstakrar lántöku á árinu 2008

lagafrumvarp

Fullgilding Palermó-samnings gegn fjölþjóðlegri skipulagðri glæpastarfsemi

þingsályktunartillaga

Breyting á samningi um takmörkun ábyrgðar á sjóréttarkröfum

(hækkun fjárhæða)
þingsályktunartillaga

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 49/2007, um breytingu á IV. viðauka við EES-samninginn

(öruggt framboð raforku)
þingsályktunartillaga

Breyting á lögum á auðlinda- og orkusviði

(opinbert eignarhald auðlinda, fyrirtækjaaðskilnaður)
lagafrumvarp

Fullgilding Palermó-samnings gegn fjölþjóðlegri skipulagðri glæpastarfsemi

þingsályktunartillaga

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 49/2007, um breytingu á IV. viðauka við EES-samninginn

(öruggt framboð raforku)
þingsályktunartillaga

Skýrsla forsætisráðherra um efnahagsmál

skýrsla ráðherra

Stefna ríkisstjórnarinnar í virkjana- og stóriðjumálum

umræður utan dagskrár

Málefni ljósmæðra -- frumvarp um matvæli

störf þingsins

Viðlagatrygging Íslands

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Virkjun Jökulsár á Fjöllum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skuld ríkisins við verktakafyrirtækið Impregilo

fyrirspurn

Staða landbúnaðarins og matvælaframleiðslu

umræður utan dagskrár

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 182 1374,08
Andsvar 157 318,47
Flutningsræða 31 221,42
Grein fyrir atkvæði 29 31,4
Um atkvæðagreiðslu 6 12,3
Um fundarstjórn 8 12,13
Samtals 413 1969,8
32,8 klst.