Svavar Gestsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Réttarstaða kjörbarna og foreldra þeirra

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Útvarpslög

(Menningarsjóður útvarpsstöðva)
lagafrumvarp

Málefni ferðaþjónustu

fyrirspurn

Hækkun tryggingabóta

fyrirspurn

Ríkisreikningur 1993

lagafrumvarp

Ríkisreikningur 1994

lagafrumvarp

Tryggingagjald

(atvinnutryggingagjald o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, sérstakur tekjuskattur, frádráttur lífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Vegalög

(reiðhjólavegir)
lagafrumvarp

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 1994

munnleg skýrsla þingmanns

Viðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvík

lagafrumvarp

Orka fallvatna

lagafrumvarp

Jöfnun atkvæðisréttar

þingsályktunartillaga

Endurskoðun á meiðyrðalöggjöfinni

þingsályktunartillaga

Menningarborg Evrópu

fyrirspurn

Nýting og útflutningur á jarðefnum

fyrirspurn

Málefni Lánasjóðs íslenskra námsmanna

umræður utan dagskrár

Skýrsla um útbreiðslu fíkniefna og þróun ofbeldis

athugasemdir um störf þingsins

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Laun forseta Íslands

(skattgreiðslur)
lagafrumvarp

Vatnalög

(holræsagjald)
lagafrumvarp

Háskóli Íslands

(skrásetningargjald)
lagafrumvarp

2. umr. fjárlaga og heilbrigðiskerfið

athugasemdir um störf þingsins

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, sérstakur tekjuskattur, frádráttur lífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Viðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvík

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, sérstakur tekjuskattur, frádráttur lífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Bifreiðakaupalán til öryrkja

athugasemdir um störf þingsins

Viðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvík

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, sérstakur tekjuskattur, frádráttur lífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Neyðarsímsvörun

umræður utan dagskrár

Þingstörf fram að jólahléi

athugasemdir um störf þingsins

Þingstörf fram að jólahléi

athugasemdir um störf þingsins

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1995

lagafrumvarp

Starfsleyfi fyrir álver í Straumsvík

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 1995

lagafrumvarp

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Jólakveðjur

Svör við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Útvarpslög

(auglýsingar)
lagafrumvarp

Ástand heilbrigðismála

umræður utan dagskrár

Umræða um fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri

athugasemdir um störf þingsins

Vegáætlun 1995--1998

(endurskoðun fyrir 1996)
þingsályktunartillaga

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla)
lagafrumvarp

Færsla grunnskólans til sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla)
lagafrumvarp

Félagsleg verkefni

þingsályktunartillaga

Ákvæði hegningarlaga er varða óviðeigandi ummæli um erlenda þjóðhöfðingja

fyrirspurn

Norræna ráðherranefndin 1995

skýrsla

Vestnorræna þingmannaráðið 1995

skýrsla

Norður-Atlantshafsþingið 1995

skýrsla

Flugmálaáætlun 1996--1999

þingsályktunartillaga

Fasteigna-, fyrirtækja- og skipasala

(heildarlög)
lagafrumvarp

Læknavaktin á höfuðborgarsvæðinu

umræður utan dagskrár

Rekstur meðferðarheimilisins við Kleifarveg

umræður utan dagskrár

Sameining Vitastofnunar, Hafnamálastofnunar og Siglingamálastofnunar

(frv. samgn.)
lagafrumvarp

Réttindi og skyldur kennara og skólastjórnenda grunnskóla

lagafrumvarp

Sameining ríkisviðskiptabanka

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Réttaraðstoð við einstaklinga sem leita nauðasamninga

lagafrumvarp

Mannanöfn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Endurskoðun íþróttalaga

fyrirspurn

Kærumál vegna undirboða

fyrirspurn

Skipasmíðaiðnaðurinn

fyrirspurn

Réttindi og skyldur kennara og skólastjórnenda grunnskóla

lagafrumvarp

Mannanöfn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skaðabótalög

(margföldunarstuðull o.fl.)
lagafrumvarp

Réttindi sjúklinga

lagafrumvarp

Skaðabótalög

(margföldunarstuðull o.fl.)
lagafrumvarp

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framgangur stjórnarfrumvarpa

athugasemdir um störf þingsins

Umræður um frv. um stéttarfélög og vinnudeilur o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Iðnaðarlög

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Samkomulag um þinghaldið

athugasemdir um störf þingsins

Tekjuskattur og eignarskattur

(nauðasamningar)
lagafrumvarp

Þjónustusamningar og hagræðing í ríkisrekstri

lagafrumvarp

Vörugjald

(magngjald o.fl.)
lagafrumvarp

Fundarsókn stjórnarþingmanna

athugasemdir um störf þingsins

Íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins

(leiga, sala embættisbústaða o.fl.)
lagafrumvarp

Lögreglulög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Meðferð upplýsinga úr skattskrám

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjármagnstekjur)
lagafrumvarp

Málefni einhverfra

fyrirspurn

Framleiðsla rafmagns með olíu

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

(vaxtatekjur)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(flutningur grunnskólans)
lagafrumvarp

Ríkisreikningur 1991

lagafrumvarp

Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorku- og eiturefnavopnum

lagafrumvarp

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(eiginfjárkröfur, innstæðutryggingar o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Háskóli Íslands

(skrásetningargjald)
lagafrumvarp

Afgreiðsla stjórnarfrumvarpa fyrir þingfrestun

athugasemdir um störf þingsins

Háskóli Íslands

(skrásetningargjald)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(einkamerki)
lagafrumvarp

Háskóli Íslands

(skrásetningargjald)
lagafrumvarp

Afgreiðsla efh.- og viðskn. á frumvarpi um ríkisstarfsmenn

um fundarstjórn

Háskóli Íslands

(skrásetningargjald)
lagafrumvarp

Réttindi og skyldur kennara og skólastjórnenda grunnskóla

lagafrumvarp

Iðnþróunarsjóður

(gildistími o.fl.)
lagafrumvarp

Háskóli Íslands

(skrásetningargjald)
lagafrumvarp

Réttindi og skyldur kennara og skólastjórnenda grunnskóla

lagafrumvarp

Umhverfismat fyrir fiskmjölsverksmiðjuna í Örfirisey

umræður utan dagskrár

Mannanöfn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Starfshættir í umhverfisnefnd

athugasemdir um störf þingsins

Kaupin á Íslenska menntanetinu ehf.

umræður utan dagskrár

Bætur fyrir tjón af völdum arna

fyrirspurn

Skýrsla um endurskoðun á útvarpslögum

umræður utan dagskrár

Orkustofnun

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla)
lagafrumvarp

Áhættu- og nýsköpunarlánasjóður

lagafrumvarp

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tóbaksvarnir

(aldursmörk, munntóbak, reyklaus svæði o.fl.)
lagafrumvarp

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(sérfæði)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1995--1998

(endurskoðun fyrir 1996)
þingsályktunartillaga

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Réttaraðstoð við einstaklinga sem leita nauðasamninga

lagafrumvarp

Frestun þingfundar

athugasemdir um störf þingsins

Meðferð landbúnaðarráðuneytisins á malartökuleyfi Vatnsskarðs hf.

umræður utan dagskrár

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afbrigði um dagskrármál6 mán.

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Grunnskóli

(yfirfærsla til sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Tilskipanir Evrópusambandsins um orkumál og stefna íslenskra stjórnvalda

umræður utan dagskrár

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Grunnskóli

(yfirfærsla til sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar

lagafrumvarp

Málefni einhverfra

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Vörugjald

(magngjald o.fl.)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar

lagafrumvarp

Staðfest samvist

lagafrumvarp

Iðnaðarmálagjald

(atvinnugreinaflokkun)
lagafrumvarp

Rannsókn á launa- og starfskjörum landsmanna

þingsályktunartillaga

Stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar

lagafrumvarp

Frumvarp um heilbrigðisþjónustu

athugasemdir um störf þingsins

Frumvarp um heilbrigðisþjónustu og tilhögun þingfundar

um fundarstjórn

Umræður um dagskrármál

um fundarstjórn

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé og framgangur þingmannamála

athugasemdir um störf þingsins

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

lagafrumvarp

Þingfrestun

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 136 1220,75
Andsvar 139 212,67
Flutningsræða 17 99,6
Grein fyrir atkvæði 33 31,63
Um fundarstjórn 15 19,92
Um atkvæðagreiðslu 4 3,72
Ber af sér sakir 1 0,72
Samtals 345 1589,01
26,5 klst.