Svavar Gestsson: ræður


Ræður

Lífskjör og undirbúningur kjarasamninga

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Fjármál Sjúkrahúss Reykjavíkur

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(þjóðaratkvæðagreiðsla)
lagafrumvarp

Fullgilding samnings um verndun víðförulla fiskstofna og stjórnun veiða úr þeim

þingsályktunartillaga

Veiðileyfagjald

þingsályktunartillaga

Þingsköp Alþingis

(rannsóknarvald þingnefnda)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1996

lagafrumvarp

Tóbaksverð og vísitala

þingsályktunartillaga

Veiðileyfagjald

þingsályktunartillaga

Þingsköp Alþingis

(rannsóknarvald þingnefnda)
lagafrumvarp

Öryggi raforkuvirkja

lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Eigendaskýrsla um Landsvirkjun

umræður utan dagskrár

Utandagskrárumræða um Landsvirkjun

um fundarstjórn

Jöfnun atkvæðisréttar

fyrirspurn

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Fíkniefnaneysla barna

fyrirspurn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1997

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(skráning kjósenda)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(samtímagreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Listamannalaun

(markmið, greiðslufyrirkomulag o.fl.)
lagafrumvarp

Áhættu- og nýsköpunarlánasjóður

lagafrumvarp

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 1995

munnleg skýrsla þingmanns

Einelti í skólum

umræður utan dagskrár

Tryggingagjald

(gjaldhlutfall)
lagafrumvarp

Svör ráðherra við óundirbúnum fyrirspurnum

um fundarstjórn

Stytting vinnutíma án lækkunar launa

þingsályktunartillaga

Félagsleg aðstoð

(umönnunarbætur)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jafnréttisfræðsla í grunn- og framhaldsskólum

fyrirspurn

Rekstur bankakerfisins í alþjóðlegum samanburði

umræður utan dagskrár

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Vinnumarkaðsaðgerðir

lagafrumvarp

Landsvirkjun

(arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
lagafrumvarp

Alþjóðadagur fatlaðra

athugasemdir um störf þingsins

Niðurstöður alþjóðlegrar könnunar um raungreinamenntun íslenskra skólabarna

umræður utan dagskrár

Skýrsla námsmanna um LÍN

umræður utan dagskrár

Aðgerðir gegn útlendingaandúð

fyrirspurn

Fornminjarannsóknir í Reykholti

fyrirspurn

Löggildingarstofa

lagafrumvarp

Sérákvæði laga er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(rekstrartap, afskriftareglur, hlutabréf o.fl.)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(málsmeðferðarreglur o.fl.)
lagafrumvarp

Íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins

(leiga, sala embættisbústaða)
lagafrumvarp

Sérákvæði laga er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Breytingar á lögum um LÍN

athugasemdir um störf þingsins

Samstarf um nýtingu fiskstofna í Norður-Atlantshafi

þingsályktunartillaga

Viðvera ráðherra og frumvarp um málefni fatlaðra

athugasemdir um störf þingsins

Kennsla í iðjuþjálfun á háskólastigi

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Schengen-samstarfið

umræður utan dagskrár

Póst- og fjarskiptastofnun

lagafrumvarp

Þingstörf fram að jólahléi

um fundarstjórn

Póst- og fjarskiptastofnun

lagafrumvarp

Þingstörf fram að jólahléi

athugasemdir um störf þingsins

Póst- og fjarskiptastofnun

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1997

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1997

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1997

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins

(nýtt réttindakerfi)
lagafrumvarp

Öryggi raforkuvirkja

lagafrumvarp

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Samningar um veiðar á norsk-íslenska síldarstofninum 1997

þingsályktunartillaga

Lok þinghalds fyrir jólahlé

athugasemdir um störf þingsins

Öryggi raforkuvirkja

lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Breytingar umhverfisráðherra á reglugerð um mengunarvarnir

umræður utan dagskrár

Túlkaþjónusta fyrir heyrnarlausa

fyrirspurn

Undirbúningur kjarasamninga og áhrif nýrra vinnumarkaðslaga

umræður utan dagskrár

Landsvirkjun

(arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

fyrirspurn

Kynning MIL á Íslandi fyrir erlenda fjárfesta

umræður utan dagskrár

Landsvirkjun

(arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
lagafrumvarp

Afgreiðsla frumvarps um Landsvirkjun

um fundarstjórn

Staða þjóðkirkjunnar

lagafrumvarp

Landsvirkjun

(arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
lagafrumvarp

Beiðni um skýrslur

athugasemdir um störf þingsins

Niðurrif húsa

fyrirspurn

Landsvirkjun

(arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
lagafrumvarp

Staða eldri borgara í skatt- og almannatryggingakerfinu

umræður utan dagskrár

Vinnumarkaðsaðgerðir

lagafrumvarp

Stækkun járnblendiverksmiðjunnar á Grundartanga og breytingar á eignaraðild að henni

umræður utan dagskrár

Íslenskt táknmál sem móðurmál heyrnarlausra

þingsályktunartillaga

Orsakir, umfang og afleiðingar heimilisofbeldis

skýrsla

Strand flutningaskipsins Víkartinds

umræður utan dagskrár

Skattatillögur ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Friðun gamalla húsa

fyrirspurn

Samræmd próf

fyrirspurn

Samkomulag um stækkun verksmiðju Íslenska járnblendifélagsins hf. og um breytingu á eignaraðild

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

lagafrumvarp

Fjárfestingarbanki atvinnulífsins hf.

lagafrumvarp

Lánasjóður landbúnaðarins

lagafrumvarp

Svör við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

lagafrumvarp

Tillögur ríkisstjórnarinnar um vaxtabætur og barnabætur

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Áform ríkisstjórnarinnar um breytingar á lífeyriskerfinu og kaup Landsbankans á 50% hlut í Vátryggingafélagi Íslands hf.

umræður utan dagskrár

Staðan í samningamálum

athugasemdir um störf þingsins

Húsaleigubætur

fyrirspurn

Útilokun fyrirtækja frá markaði

fyrirspurn

Kjarnavopn á Íslandi

fyrirspurn

Álbræðsla á Grundartanga

lagafrumvarp

Réttur alþingismanna til upplýsinga um fyrirtæki og stofnanir í ríkiseigu

umræður utan dagskrár

Álbræðsla á Grundartanga

lagafrumvarp

Orkulög

(eignarhlutur Rariks í félögum)
lagafrumvarp

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

(eignaraðild, stækkun)
lagafrumvarp

Útgáfa starfsleyfis og upphaf framkvæmda við álbræðslu á Grundartanga

umræður utan dagskrár

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

(eignaraðild, stækkun)
lagafrumvarp

Eignarhald á auðlindum í jörðu

lagafrumvarp

Viðbætur við I. viðauka við EES-samninginn

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir ríkisstjórnarinnar í tengslum við kjarasamninga

umræður utan dagskrár

Erlendar skuldir þjóðarinnar

þingsályktunartillaga

Beiðnir um skýrslu

athugasemdir um störf þingsins

Tónlistarhús

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(endurgreiðsla o.fl.)
lagafrumvarp

Búfjárhald

(forðagæsla, merking o.fl.)
lagafrumvarp

Takmörkun á hrossabeit

þingsályktunartillaga

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(endurgreiðsla o.fl.)
lagafrumvarp

Kennara- og uppeldisháskóli Íslands

lagafrumvarp

Skoðun kvikmynda og bann við ofbeldismyndum

(sjónvarpsstöðvar, tölvuleikir)
lagafrumvarp

Bæjanöfn

(örnefnanefnd)
lagafrumvarp

Lögverndun á starfsheiti grunnskólakennara

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afmæli Sinfóníuhljómsveitar Íslands

þingsályktunartillaga

Steinbítsveiðar

fyrirspurn

Reglugerðir um matvæli

fyrirspurn

Setning reglugerðar um tekjutryggingu almannatrygginga

umræður utan dagskrár

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Breyting á lögum um tekjuskatt og eignarskatt

athugasemdir um störf þingsins

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

lagafrumvarp

Fjárfestingarbanki atvinnulífsins hf.

lagafrumvarp

Vandi lesblindra

fyrirspurn

Fjárfestingarbanki atvinnulífsins hf.

lagafrumvarp

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

lagafrumvarp

Samningur um bann við framleiðslu efnavopna

þingsályktunartillaga

Skýrsla um innheimtu vanskilaskulda

athugasemdir um störf þingsins

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

lagafrumvarp

Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga

lagafrumvarp

Rekstur Áburðarverksmiðjunnar

umræður utan dagskrár

Samningur um verndun Norðaustur-Atlantshafsins

þingsályktunartillaga

Kaup skólabáts

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla efh.- og viðskn. á lífeyrissjóðsfrv.

athugasemdir um störf þingsins

Staða þjóðkirkjunnar

lagafrumvarp

Fjárfestingarbanki atvinnulífsins hf.

lagafrumvarp

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

lagafrumvarp

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

lagafrumvarp

Fjárfestingarbanki atvinnulífsins hf.

lagafrumvarp

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

lagafrumvarp

Afgreiðsla mála á fundinum

um fundarstjórn

Vörugjald af ökutækjum

(vöruflutningar)
lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(atkvæðagreiðsla erlendis)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, barnabætur o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárreiður ríkisins

lagafrumvarp

Sérákvæði laga er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Tolla- og fíkniefnaleit í Reykjavík

fyrirspurn

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Álbræðsla á Grundartanga

lagafrumvarp

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

(eignaraðild, stækkun)
lagafrumvarp

Vegalög

(reiðhjólavegir)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(endurgreiðsla o.fl.)
lagafrumvarp

Álbræðsla á Grundartanga

lagafrumvarp

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

(eignaraðild, stækkun)
lagafrumvarp

Bifreiðagjald

(hámarksfjárhæð gjalds)
lagafrumvarp

Fjárreiður ríkisins

lagafrumvarp

Suðurlandsskógar

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 144 1027,43
Flutningsræða 29 284,98
Andsvar 138 190,75
Grein fyrir atkvæði 56 45,72
Um fundarstjórn 10 14,18
Um atkvæðagreiðslu 7 5,93
Samtals 384 1568,99
26,1 klst.