Vilhjálmur Egilsson: ræður


Ræður

Fjáraukalög 2001

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
lagafrumvarp

Lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Rafræn eignarskráning verðbréfa

(skráning bréfa erlendis)
lagafrumvarp

Samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar

(reglugerð)
lagafrumvarp

Tollalög

(tollkvótar og tollar af tóbaki)
lagafrumvarp

Gjald af áfengi

(tóbaksgjald)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(eftirlitsgjald)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2002

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Umræða um frv. um ráðstafanir í ríkisfjármálum

um fundarstjórn

Horfur í efnahagsmálum

umræður utan dagskrár

Verslun með áfengi og tóbak

(smásöluverslun með áfengi)
lagafrumvarp

Bréf Verslunarráðs til viðskiptaráðherra um rannsókn Samkeppnisstofnunar á ólöglegu verðsamráði olíufélaganna

athugasemdir um störf þingsins

Bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Málefni Þjóðmenningarhúss og Þjóðskjalasafns

umræður utan dagskrár

Fangelsismálastofnun

athugasemdir um störf þingsins

Skipun rannsóknarnefndar í málefnum Landssímans og einkavæðingarnefndar

þingsályktunartillaga

Mótvægisaðgerðir í efnahagsmálum

athugasemdir um störf þingsins

Bindandi álit í skattamálum

(hækkun gjalds)
lagafrumvarp

Endurskoðendur

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Dreifð eignaraðild í fjármálastofnunum

athugasemdir um störf þingsins

Minnisblað um öryrkjadóminn

umræður utan dagskrár

Alþjóðamál

skýrsla

Upplýsingagjöf um álversframkvæmdir

athugasemdir um störf þingsins

Upplýsingagjöf um álversframkvæmdir

athugasemdir um störf þingsins

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(bensín)
lagafrumvarp

Bókhald, ársreikningar og tekjuskattur og eignarskattur

(reikningshald í erlendum gjaldmiðli)
lagafrumvarp

Bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika

(framlenging ábyrgðar)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur og tryggingagjald

(reikningshald í erlendum gjaldmiðli)
lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

(innherjaviðskipti)
lagafrumvarp

Rafeyrisfyrirtæki

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Rafræn viðskipti og önnur rafræn þjónusta

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Dagskrá fundarins

athugasemdir um störf þingsins

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Aukin vanskil og fjölgun fjárnáma í landinu

umræður utan dagskrár

Virðisaukaskattur

(viðauki, niðurfelling gjalda, endurgreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(lögreglumenn)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(viðmiðunarlaun, réttur barna og maka o.fl.)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga

(réttur barna og maka)
lagafrumvarp

Verðlagsmál

umræður utan dagskrár

Þjóðhagsstofnun o.fl.

lagafrumvarp

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Reynsla af einkavæðingu og einkaframkvæmd

þingsályktunartillaga

Steinullarverksmiðja

(sala á eignarhlut ríkisins)
lagafrumvarp

Þjóðhagsstofnun o.fl.

lagafrumvarp

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Alþjóðleg viðskiptafélög

(bókhald í erlendum gjaldeyri)
lagafrumvarp

Vörur unnar úr eðalmálmum

(merkingar og eftirlit)
lagafrumvarp

Steinullarverksmiðja

(sala á eignarhlut ríkisins)
lagafrumvarp

Fjárreiður ríkisins

(Fjársýsla)
lagafrumvarp

Verslunaratvinna

(fylgiréttargjald, bifreiðasölur)
lagafrumvarp

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Umfang skattsvika, skattsniðganga og dulin efnahagsstarfsemi

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 33 142,02
Andsvar 50 74,5
Ræða 20 66,75
Grein fyrir atkvæði 14 10,08
Um atkvæðagreiðslu 1 1,78
Samtals 118 295,13
4,9 klst.