Ögmundur Jónasson: ræður


Ræður

Hryðjuverkin í Bandaríkjunum og viðbrögð við þeim, skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
lagafrumvarp

Sala á hlutabréfum Landssímans hf.

umræður utan dagskrár

Kynning á alþjóðlegum viðskiptafélögum

fyrirspurn

Kjaramál sjúkraliða

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 2001

lagafrumvarp

Framhald umræðu um fjáraukalög 2001

um fundarstjórn

Heilbrigðisþjónusta og almannatryggingar

(forgangsröð verkefna o.fl.)
lagafrumvarp

Löggæslan í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Ráðstefna um loftslagsbreytingar

athugasemdir um störf þingsins

Rekstur Ríkisútvarpsins

þingsályktunartillaga

Lífeyrissjóður sjómanna

(iðgjöld)
lagafrumvarp

Uppsagnir eða mismunun í starfi vegna aldurs

þingsályktunartillaga

Stéttarfélög og vinnudeilur

(lausir kjarasamningar o.fl.)
lagafrumvarp

Lyfjanotkun ungmenna í framhaldsskólum

umræður utan dagskrár

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(eftirlitsgjald)
lagafrumvarp

Brunatryggingar

(afskrift brunabótamats)
lagafrumvarp

Reglur um notkun á vél Flugmálastjórnar

umræður utan dagskrár

Velferðarsamfélagið

þingsályktunartillaga

Forvarnir gegn krabbameinssjúkdómum í meltingarvegi

þingsályktunartillaga

Verklag við afgreiðslu fjárlaga

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 2001

lagafrumvarp

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Staða efnahagsmála

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Alþjóðlegur dagur fatlaðra

athugasemdir um störf þingsins

Úrskurður forseta

um fundarstjórn

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 2000

munnleg skýrsla þingmanns

Ófriður fyrir botni Miðjarðarhafs

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 2001

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2002

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Horfur í efnahagsmálum

umræður utan dagskrár

Áhrif lækkunar tekjuskatts

fyrirspurn

Samgönguáætlun

lagafrumvarp

Bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Aukaþing Alþingis um byggðamál

þingsályktunartillaga

Verslun með áfengi og tóbak

(smásöluverslun með áfengi)
lagafrumvarp

Sala Landssímans

umræður utan dagskrár

Þjóðaratkvæðagreiðsla um framtíð hálendisins norðan Vatnajökuls

þingsályktunartillaga

Framhald umræðu um 389. mál

um fundarstjórn

Verslun með áfengi og tóbak

(smásöluverslun með áfengi)
lagafrumvarp

Samkeppnisstaða atvinnufyrirtækja á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Sala Landssímans

athugasemdir um störf þingsins

Útlendingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög og refsiábyrgð lögaðila vegna mútugreiðslu til opinbers starfsmanns (hryðjuverk)

lagafrumvarp

Þjóðaratkvæðagreiðsla um framtíð hálendisins norðan Vatnajökuls

þingsályktunartillaga

Framhald umræðu um skýrslu um byggðamál

athugasemdir um störf þingsins

Þingsköp Alþingis

(rannsóknarvald þingnefnda)
lagafrumvarp

Starfsemi Byggðastofnunar og framvinda byggðaáætlunar, munnleg skýrsla iðnaðarráðherra

skýrsla ráðherra

Starfsemi öldungadeilda framhaldsskóla

fyrirspurn

Svæðisútvarp Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Uppsagnir á Múlalundi

umræður utan dagskrár

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Störf og starfskjör einkavæðingarnefndar

umræður utan dagskrár

Athugasemd forseta

um fundarstjórn

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(lögreglumenn)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög og lögreglulög

(sendierindrekar, grímubann, starfslok lögreglumanna o.fl.)
lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Þróun tengsla Íslands og Evrópusambandsins

umræður utan dagskrár

Átak til að auka framboð á leiguhúsnæði

þingsályktunartillaga

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(afnám skylduaðildar)
lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

(áfrýjunarréttur, fjölskipaður dómur)
lagafrumvarp

Póstþjónusta

(heildarlög)
lagafrumvarp

Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur

(gjaldtökuheimildir og náttúrustofur)
lagafrumvarp

Yfirlýsing frá þingflokki Vinstri hreyfingarinnar -- græns framboðs

athugasemdir um störf þingsins

Stefna í byggðamálum 2002--2005

þingsályktunartillaga

Málefni Ísraels og Palestínu

athugasemdir um störf þingsins

Vísinda- og tækniráð

lagafrumvarp

Norrænt samstarf 2001

skýrsla

ÖSE-þingið 2001

skýrsla

Fríverslunarsamtök Evrópu 2001

skýrsla

Umræða um stjórn fiskveiða

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Framkvæmd búvörulaga og staða sauðfjárbænda

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Skipun rannsóknarnefndar í málefnum Landssímans og einkavæðingarnefndar

þingsályktunartillaga

Mótvægisaðgerðir í efnahagsmálum

athugasemdir um störf þingsins

Staða jafnréttismála, munnleg skýrsla félagsmálaráðherra

skýrsla ráðherra

Alþjóðasamningar um að koma í veg fyrir hryðjuverkasprengingar og fjármögnun hryðjuverkastarfsemi

þingsályktunartillaga

Fullgilding stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu

þingsályktunartillaga

Útboð í heilbrigðisþjónustu

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Frumvarp um Rafmagnsveitur ríkisins

um fundarstjórn

Líftækniiðnaður

lagafrumvarp

Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum

(EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Dreifð eignaraðild í fjármálastofnunum

athugasemdir um störf þingsins

Viðbrögð við ábendingum Ríkisendurskoðunar

fyrirspurn

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Minnisblað um öryrkjadóminn

umræður utan dagskrár

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Endurskoðun EES-samningsins

umræður utan dagskrár

Tekjustofnar sveitarfélaga

(grunnskólabyggingar)
lagafrumvarp

Réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum

(EES-reglur, heildarlög)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(gróðurhúsaafurðir og garðávextir)
lagafrumvarp

Alþjóðamál

skýrsla

Upplýsingagjöf um álversframkvæmdir

athugasemdir um störf þingsins

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(bensín)
lagafrumvarp

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Upplýsingagjöf um álversframkvæmdir

athugasemdir um störf þingsins

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(bensín)
lagafrumvarp

Ástandið í Palestínu

umræður utan dagskrár

Bókhald, ársreikningar og tekjuskattur og eignarskattur

(reikningshald í erlendum gjaldmiðli)
lagafrumvarp

Bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika

(framlenging ábyrgðar)
lagafrumvarp

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Þátttaka seðlabankastjóra í álversviðræðum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Umferðarlög

(Umferðarstofa o.fl.)
lagafrumvarp

Persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga

(rafræn vöktun o.fl.)
lagafrumvarp

Dagskrá fundarins

athugasemdir um störf þingsins

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Steinullarverksmiðja

(sala á eignarhlut ríkisins)
lagafrumvarp

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Þjóðhagsstofnun o.fl.

lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Verkaskipting hins opinbera og einkaaðila

fyrirspurn

Þingsályktun um verkaskiptingu hins opinbera og einkaaðila

athugasemdir um störf þingsins

Málefni Palestínu

athugasemdir um störf þingsins

Virðisaukaskattur

(viðauki, niðurfelling gjalda, endurgreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Þjóðhagsstofnun o.fl.

lagafrumvarp

Umferðarlög

(Umferðarstofa o.fl.)
lagafrumvarp

Nýr stofnsamningur Fríverslunarsamtaka Evrópu

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög og lögreglulög

(sendierindrekar, grímubann, starfslok lögreglumanna o.fl.)
lagafrumvarp

Persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga

(rafræn vöktun o.fl.)
lagafrumvarp

Þjóðhagsstofnun o.fl.

lagafrumvarp

Almenn hegningarlög og refsiábyrgð lögaðila vegna mútugreiðslu til opinbers starfsmanns (hryðjuverk)

lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé

athugasemdir um störf þingsins

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Stjórnarfrumvörp og framhald þinghalds

athugasemdir um störf þingsins

Þjóðhagsstofnun o.fl.

lagafrumvarp

Ummæli þingflokksformanna stjórnarflokkanna

athugasemdir um störf þingsins

Þjóðhagsstofnun o.fl.

lagafrumvarp

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Steinullarverksmiðja

(sala á eignarhlut ríkisins)
lagafrumvarp

Útlendingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Alþjóðleg viðskiptafélög

(bókhald í erlendum gjaldeyri)
lagafrumvarp

Fátækt á Íslandi

athugasemdir um störf þingsins

Útlendingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Breyting á frumvarpi um vinnuvernd

athugasemdir um störf þingsins

Upplýsingar um þingmál

athugasemdir um störf þingsins

Tekjustofnar sveitarfélaga

(grunnskólabyggingar)
lagafrumvarp

Leiðrétting við atkvæðagreiðslu

um fundarstjórn

Umhverfisstofnun

lagafrumvarp

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Stefna í byggðamálum 2002--2005

þingsályktunartillaga

Raforkulög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 149 1254,13
Andsvar 192 301,82
Flutningsræða 28 239,82
Grein fyrir atkvæði 24 22,2
Um fundarstjórn 7 10,27
Um atkvæðagreiðslu 7 7,82
Ber af sér sakir 2 2,35
Samtals 409 1838,41
30,6 klst.