Össur Skarphéðinsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumræður)

Hryðjuverkin í Bandaríkjunum og viðbrögð við þeim, skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Loftárásir á Afganistan og aðstoð við uppbyggingu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stjórn fiskveiða

(úthlutun aflahlutdeilda o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
lagafrumvarp

Sala á hlutabréfum Landssímans hf.

umræður utan dagskrár

Bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Milliliðalaust lýðræði

þingsályktunartillaga

Svæðisskipulag fyrir landið allt

þingsályktunartillaga

Átak til að lengja ferðaþjónustutímann

þingsályktunartillaga

Skerðing á starfsemi tæknifrjóvgunardeildar Landspítala -- háskólasjúkrahúss

athugasemdir um störf þingsins

Rekstur Ríkisútvarpsins

þingsályktunartillaga

Ummæli sjávarútvegsráðherra á aðalfundi LÍÚ

athugasemdir um störf þingsins

Ummæli sjávarútvegsráðherra á aðalfundi LÍÚ, ræðutími o.fl.

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(krókaaflamarksbátar)
lagafrumvarp

Fundur í heilbr.- og trn. með fulltrúum sjúkraliða

athugasemdir um störf þingsins

Niðurstaða 7. aðildarríkjaþings Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar

skýrsla

Áhrif framræslu votlendis á fuglalíf

fyrirspurn

Verndaráætlun fyrir Breiðafjörð

fyrirspurn

Lögreglan í Reykjavík

fyrirspurn

Afnám kvótasetningar

fyrirspurn

Verklag við afgreiðslu fjárlaga

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Staða efnahagsmála

athugasemdir um störf þingsins

Viðbragðstími lögreglu

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Samningur um viðurkenningu og fullnustu erlendra gerðardómsúrskurða

þingsályktunartillaga

Samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 2002

þingsályktunartillaga

Ófriður fyrir botni Miðjarðarhafs

athugasemdir um störf þingsins

Umræðuefni í athugasemdum um störf þingsins

um fundarstjórn

Fjáraukalög 2001

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Lokaumræða um frv. um tekjuskatt og eignarskatt o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
lagafrumvarp

Lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar

(reglugerð)
lagafrumvarp

Tollalög

(tollkvótar og tollar af tóbaki)
lagafrumvarp

Gjald af áfengi

(tóbaksgjald)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(eftirlitsgjald)
lagafrumvarp

Horfur í efnahagsmálum

umræður utan dagskrár

Áhrif lækkunar tekjuskatts

fyrirspurn

Samþjöppun fyrirtækja á matvælamarkaði og hækkun vöruverðs

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Áframeldi á þorski

þingsályktunartillaga

Rannsóknir á þorskeldi

þingsályktunartillaga

Rannsóknir á útbreiðslu, stofnstærð og veiðiþoli kúfskeljar

þingsályktunartillaga

Samkeppnisstaða atvinnufyrirtækja á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Endurheimt Drekkingarhyls í Almannagjá

þingsályktunartillaga

Aðgerðir ríkisstjórnarinnar til að draga úr verðbólgu

athugasemdir um störf þingsins

Sala Landssímans

umræður utan dagskrár

Málefni flugfélagsins Go-fly

umræður utan dagskrár

Málefni Go-fly -- spurningar til samgönguráðherra

um fundarstjórn

Þjóðaratkvæðagreiðsla um framtíð hálendisins norðan Vatnajökuls

þingsályktunartillaga

Breytingar á gjaldskrám til að ná niður verðlagi

athugasemdir um störf þingsins

Áhugamannahnefaleikar

lagafrumvarp

Samkeppnisstaða atvinnufyrirtækja á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Sala Landssímans

athugasemdir um störf þingsins

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

(rannsóknarvald þingnefnda)
lagafrumvarp

Yfirlýsing frá þingflokki Vinstri hreyfingarinnar -- græns framboðs

um fundarstjórn

Þjóðfáni Íslendinga í þingsal Alþingis

þingsályktunartillaga

Barnalög

(faðernismál)
lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

(innherjaviðskipti)
lagafrumvarp

Rafræn viðskipti og önnur rafræn þjónusta

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Umræða um einkavæðingarnefnd og sölu Landssímans

athugasemdir um störf þingsins

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Tilraunaveiðar á miðsjávartegundum í úthafinu

þingsályktunartillaga

Náttúruvernd

(gróðurvinjar á hálendinu)
lagafrumvarp

Boðað frumvarp um stjórn fiskveiða

athugasemdir um störf þingsins

Tilraunaveiðar með gildrum

fyrirspurn

Hafsbotninn við Ísland

fyrirspurn

Útræðisréttur strandjarða

fyrirspurn

Málefni Ísraels og Palestínu

athugasemdir um störf þingsins

Vísinda- og tækniráð

lagafrumvarp

Norrænt samstarf 2001

skýrsla

Alþjóðaþingmannasambandið 2001

skýrsla

Fullgilding stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu

þingsályktunartillaga

Fullgilding samnings Fríverslunarsamtaka Evrópu og Króatíu

þingsályktunartillaga

Hlutafélög

(hlutafé í erlendum gjaldmiðli)
lagafrumvarp

Þjóðgarður norðan Vatnajökuls

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Dreifð eignaraðild í fjármálastofnunum

athugasemdir um störf þingsins

Pistill á heimasíðu viðskiptaráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Endurskoðun EES-samningsins

umræður utan dagskrár

Alþjóðamál

skýrsla

Upplýsingagjöf um álversframkvæmdir

athugasemdir um störf þingsins

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(bensín)
lagafrumvarp

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika

(framlenging ábyrgðar)
lagafrumvarp

Ályktun um sjálfstæði Palestínu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Dagskrá fundarins

athugasemdir um störf þingsins

Þjóðhagsstofnun o.fl.

lagafrumvarp

Umhverfisstofnun

lagafrumvarp

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Aðgerðir í skattamálum til styrktar landsbyggðinni

fyrirspurn

Verðlagsmál

umræður utan dagskrár

Málefni Palestínu

athugasemdir um störf þingsins

Virðisaukaskattur

(viðauki, niðurfelling gjalda, endurgreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Þjóðhagsstofnun o.fl.

lagafrumvarp

Nýr stofnsamningur Fríverslunarsamtaka Evrópu

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Breyting á bókun 26 við EES-samninginn (störf Eftirlitsstofnunar EFTA)

þingsályktunartillaga

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Uppsagnir hjá Landssímanum á Akureyri

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

(norsk-íslenski síldarstofninn)
lagafrumvarp

Atvinnuréttindi útlendinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þjóðhagsstofnun o.fl.

lagafrumvarp

Staða EES-samningsins

athugasemdir um störf þingsins

Atvinnuréttindi útlendinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Alþjóðleg viðskiptafélög

(bókhald í erlendum gjaldeyri)
lagafrumvarp

Vörur unnar úr eðalmálmum

(merkingar og eftirlit)
lagafrumvarp

Deilur Ísraels og Palestínumanna

þingsályktunartillaga

Breyting á frumvarpi um vinnuvernd

athugasemdir um störf þingsins

Stefna í byggðamálum 2002--2005

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 110 629,82
Andsvar 163 288,97
Flutningsræða 23 90,27
Um fundarstjórn 4 5,5
Ber af sér sakir 5 4,92
Grein fyrir atkvæði 3 2,82
Samtals 308 1022,3
17 klst.