Þuríður Backman: ræður


Ræður

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Fjárhagsvandi Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Kjaramál sjúkraliða

umræður utan dagskrár

Átak til að treysta byggð og atvinnulíf á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Heilbrigðisþjónusta og almannatryggingar

(forgangsröð verkefna o.fl.)
lagafrumvarp

Áhugamannahnefaleikar

lagafrumvarp

Rekstur Ríkisútvarpsins

þingsályktunartillaga

Áfangaskýrsla um nýtingu vatnsafls og jarðvarma

þingsályktunartillaga

Almenn hegningarlög

(kynferðisbrot gegn börnum)
lagafrumvarp

Lyfjanotkun ungmenna í framhaldsskólum

umræður utan dagskrár

Skýrsla Byggðastofnunar um byggðarlög í sókn og vörn

umræður utan dagskrár

Náttúruvernd

(Náttúruverndarráð o.fl.)
lagafrumvarp

Girðingarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rekstrarstaða framhaldsskólanna

umræður utan dagskrár

Heilbrigðisþjónusta

(Heyrnar- og talmeinastöð)
lagafrumvarp

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Atkvæðagreiðsla um innflutning á fósturvísum úr norskum kúm

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjáraukalög 2001

lagafrumvarp

Útflutningsskylda sauðfjárafurða

fyrirspurn

Vandi of feitra barna og ungmenna

fyrirspurn

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Gjald af áfengi

(tóbaksgjald)
lagafrumvarp

Umræða um frv. um ráðstafanir í ríkisfjármálum

um fundarstjórn

Lífræn landbúnaðarframleiðsla

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2002

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta og almannatryggingar

(forgangsröð verkefna o.fl.)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(Heyrnar- og talmeinastöð)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta og almannatryggingar

(forgangsröð verkefna o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2002

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(Heyrnar- og talmeinastöð)
lagafrumvarp

Búfjárhald o.fl.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sjúkrahótel

fyrirspurn

Sjóðir starfsfólks heilsugæslustöðva

fyrirspurn

Svör um sölu ríkisjarða

athugasemdir um störf þingsins

Samstarf fagstétta í heilsugæsluþjónustu

þingsályktunartillaga

Lyfjatjónstrygging

lagafrumvarp

Rannsóknir á útbreiðslu, stofnstærð og veiðiþoli kúfskeljar

þingsályktunartillaga

Heildarstefna um uppbyggingu og rekstur meðferðarstofnana

þingsályktunartillaga

Verndaráætlanir samkvæmt Ramsar-samþykktinni

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

(sjúkraflug)
lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(tekjuhugtak, bótaútreikningur o.fl.)
lagafrumvarp

Unglingamóttaka og getnaðarvarnir

þingsályktunartillaga

Þjóðaratkvæðagreiðsla um framtíð hálendisins norðan Vatnajökuls

þingsályktunartillaga

Áhugamannahnefaleikar

lagafrumvarp

Verslun með áfengi og tóbak

(smásöluverslun með áfengi)
lagafrumvarp

Átraskanir

þingsályktunartillaga

Þjóðaratkvæðagreiðsla um framtíð hálendisins norðan Vatnajökuls

þingsályktunartillaga

Áhugamannahnefaleikar

lagafrumvarp

Yfirlýsing frá þingflokki Vinstri hreyfingarinnar -- græns framboðs

um fundarstjórn

Uppsagnir á Múlalundi

umræður utan dagskrár

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Varnir gegn landbroti

(heildarlög)
lagafrumvarp

Eldi og heilbrigði sláturdýra

(hækkun gjalds)
lagafrumvarp

Málefni Þjóðmenningarhúss og Þjóðskjalasafns

umræður utan dagskrár

Stefna í byggðamálum 2002--2005

þingsályktunartillaga

Ákvæði laga um skottulækningar

fyrirspurn

Vandi heilsugæslunnar á höfuðborgarsvæðinu

fyrirspurn

Sjálfstætt starfandi sjúkraþjálfarar

fyrirspurn

Grænmeti og kjöt

fyrirspurn

Meðferð við vímuvanda fanga

fyrirspurn

Framkvæmd búvörulaga og staða sauðfjárbænda

umræður utan dagskrár

Brottfall lagaákvæða um héraðslækna o.fl.

lagafrumvarp

Tollalög

(tollar á grænmeti)
lagafrumvarp

Lyfjalög

(rekstur lyfjabúða o.fl.)
lagafrumvarp

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins

athugasemdir um störf þingsins

Ástandið á spítölunum

umræður utan dagskrár

Afréttamálefni, fjallskil o.fl.

(ítala o.fl.)
lagafrumvarp

Búnaðargjald

(gjaldstofn)
lagafrumvarp

Stjórnarlaun í Landssímanum

umræður utan dagskrár

Norsk Hydro og framkvæmdir við álver

athugasemdir um störf þingsins

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Ástandið í Palestínu

umræður utan dagskrár

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Flokkun og mat á gærum og ull

(ullarmat)
lagafrumvarp

Tollalög

(tollar á grænmeti)
lagafrumvarp

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Vegáætlun fyrir árin 2000--2004

þingsályktunartillaga

Þjóðhagsstofnun o.fl.

lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Umhverfisstofnun

lagafrumvarp

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins

umræður utan dagskrár

Ófrjósemisaðgerðir 1938--1975

beiðni um skýrslu

Þjóðhagsstofnun o.fl.

lagafrumvarp

Ávísanir á ávanabindandi lyf

umræður utan dagskrár

Almannatryggingar o.fl.

(tekjuhugtak, bótaútreikningur o.fl.)
lagafrumvarp

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(tekjuhugtak, bótaútreikningur o.fl.)
lagafrumvarp

Lyfjalög

(rekstur lyfjabúða o.fl.)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Eldi og heilbrigði sláturdýra

(hækkun gjalds)
lagafrumvarp

Landgræðsluáætlun 2003 -- 2014

þingsályktunartillaga

Búfjárhald o.fl.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Varnir gegn landbroti

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(gróðurhúsaafurðir og garðávextir)
lagafrumvarp

Flugmálaáætlun árið 2002

þingsályktunartillaga

Vegáætlun fyrir árin 2000--2004

þingsályktunartillaga

Umhverfisstofnun

lagafrumvarp

Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur

(gjaldtökuheimildir og náttúrustofur)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(gæðastýrð sauðfjárframleiðsla)
lagafrumvarp

Brottfall lagaákvæða um héraðslækna o.fl.

lagafrumvarp

Forvarnir gegn krabbameinssjúkdómum í meltingarvegi

þingsályktunartillaga

Umhverfisstofnun

lagafrumvarp

Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur

(gjaldtökuheimildir og náttúrustofur)
lagafrumvarp

Brottfall lagaákvæða um héraðslækna o.fl.

lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(gæðastýrð sauðfjárframleiðsla)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 98 777,15
Andsvar 54 84,4
Flutningsræða 9 52,17
Grein fyrir atkvæði 12 9,7
Um fundarstjórn 1 2,75
Samtals 174 926,17
15,4 klst.