Sigurjón Þórðarson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Gjaldfrjáls leikskóli

þingsályktunartillaga

Ísland og þróunarlöndin

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 2003

lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar, vörugjald af ökutækjum o.fl.

(hækkun þungaskatts og vörugjalds)
lagafrumvarp

Úthlutunarreglur úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Endurskoðun atvinnuleysisbóta

fyrirspurn

Tryggingagjald

(viðbótarlífeyrissparnaður)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði o.fl.

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Staða hinna minni sjávarbyggða

umræður utan dagskrár

Fjárhagslegur aðskilnaður útgerðar og fiskvinnslu

þingsályktunartillaga

Virðisaukaskattur

(matvæli)
lagafrumvarp

Raforkukostnaður fyrirtækja

þingsályktunartillaga

Endurgreiðslubyrði námslána

fyrirspurn

Bygging menningarhúsa á landsbyggðinni

fyrirspurn

Niðurstaða ráðherranefndar um fátækt

fyrirspurn

Kosningar til Alþingis

þingsályktunartillaga

Seðlabanki Íslands

(bankastjórar)
lagafrumvarp

Grunngögn um náttúru landsins og náttúrufarskort

þingsályktunartillaga

Sveitarstjórnarlög

(lágmarksstærð sveitarfélags)
lagafrumvarp

Þróunarsamvinna Íslands við önnur ríki

þingsályktunartillaga

Kirkjuskipan ríkisins

(aðskilnaður ríkis og kirkju)
lagafrumvarp

Lögreglulög

(löggæslukostnaður á skemmtunum)
lagafrumvarp

Flutningur sláturfjár yfir varnarlínur

fyrirspurn

Aðgerðir gegn ójafnvægi í byggðamálum

þingsályktunartillaga

Aðgerðir til stuðnings atvinnurekstri

þingsályktunartillaga

Aflétting veiðibanns á rjúpu

þingsályktunartillaga

Lax- og silungsveiði o.fl.

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Staða nýsköpunar á Íslandi

umræður utan dagskrár

Afkoma bankanna

umræður utan dagskrár

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(uppsögn)
lagafrumvarp

Stytting náms til stúdentsprófs

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Ofurlaun stjórnenda fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Fjáröflun til vegagerðar, vörugjald af ökutækjum o.fl.

(hækkun þungaskatts og vörugjalds)
lagafrumvarp

Happdrætti Háskóla Íslands

(endurnýjað einkaleyfi)
lagafrumvarp

Íslenska táknmálið

lagafrumvarp

Veggjald í Hvalfjarðargöngum

umræður utan dagskrár

Eldi nytjastofna sjávar

(erfðablöndun)
lagafrumvarp

Greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks

(tímabundin vinnslustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(aldurstengd örorkuuppbót)
lagafrumvarp

Fjárflutningar

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(línuívilnun o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(aldurstengd örorkuuppbót)
lagafrumvarp

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(línuívilnun o.fl.)
lagafrumvarp

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

lagafrumvarp

Friðun rjúpu

fyrirspurn

Staðan í Írak

umræður utan dagskrár

Heilbrigðismál, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra

skýrsla ráðherra

Fiskvinnsluskólar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Náttúruverndaráætlun 2004--2008

þingsályktunartillaga

Aðgangur landsmanna að GSM-farsímakerfinu

þingsályktunartillaga

Fjármálafyrirtæki

(stofnfjárhlutur í sparisjóði, stjórn sjálfseignarstofnunar o.fl.)
lagafrumvarp

Aðgerðir gegn fátækt

þingsályktunartillaga

Heilsugæslan á Þingeyri

fyrirspurn

Vatnsveitur sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Símenntunarmiðstöðvar

umræður utan dagskrár

Umferðaröryggi á þjóðvegum

þingsályktunartillaga

Verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vextir og þjónustugjöld bankastofnana

þingsályktunartillaga

Afnotagjöld Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Breyttar áherslur dómsmálaráðherra í lögreglumálum

umræður utan dagskrár

Íslensk farskip

(skattareglur o.fl.)
þingsályktunartillaga

Réttarstaða íslenskrar tungu

þingsályktunartillaga

Skuldastaða þjóðarbúsins

umræður utan dagskrár

Varnir gegn mengun hafs og stranda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afgreiðsla frumvarps um verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu

athugasemdir um störf þingsins

Norræna ráðherranefndin 2003

skýrsla

Norrænt samstarf 2003

skýrsla

Stuðningur við börn með Goldenhar-heilkenni

fyrirspurn

Hættumat fyrir sumarhúsabyggð

fyrirspurn

Vernd votlendis samkvæmt Ramsar-samþykktinni

fyrirspurn

Veiðikort

fyrirspurn

Hálkuvarnir á þjóðvegum

fyrirspurn

Áætlunarflug milli Sauðárkróks og Reykjavíkur

fyrirspurn

Starfsskilyrði héraðsdómstólanna

umræður utan dagskrár

Raforkulög

(flutningur raforku, gjaldskrár o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(sóknardagar handfærabáta)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(íbúðabréf)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(sóknardagar handfærabáta)
lagafrumvarp

Ábúðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(afnám gjalda)
lagafrumvarp

Álit kærunefndar jafnréttismála um skipan hæstaréttardómara og viðbrögð dómsmálaráðherra

umræður utan dagskrár

Fjárhagsleg samskipti ríkis og sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Umgengni um nytjastofna sjávar

(landanir erlendis, undirmálsfiskur)
lagafrumvarp

Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2004

þingsályktunartillaga

Störf á vegum ríkisvaldsins á Eyjafjarðarsvæðinu

fyrirspurn

Samkeppnisstofnun

fyrirspurn

Starfsskilyrði loðdýraræktar

fyrirspurn

Kröfur til sauðfjársláturhúsa

fyrirspurn

Flutningur hættulegra efna um Hvalfjarðargöng

fyrirspurn

Eignarhald á fjölmiðlum á Íslandi, munnleg skýrsla menntamálaráðherra

skýrsla ráðherra

Útlendingar

(aðlögunarheimildir stækkunarsamnings ESB og EES o.fl.)
lagafrumvarp

Brot á samkeppnislögum

umræður utan dagskrár

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Hreinsun skolps

fyrirspurn

Staða og afkoma barnafjölskyldna

fyrirspurn

Fjarskiptaþjónusta í Húnaþingi vestra

fyrirspurn

Brunatryggingar

fyrirspurn

Þinghaldið og afgreiðsla fjölmiðlafrumvarps úr nefnd

athugasemdir um störf þingsins

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl.)
lagafrumvarp

Uppfinningar starfsmanna

lagafrumvarp

Lögreglulög

(tæknirannsóknir o.fl.)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(sameining sveitarfélaga, nefndir, ábyrgðir o.fl.)
lagafrumvarp

Staða mála í Írak

umræður utan dagskrár

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Ráðning landvarða

athugasemdir um störf þingsins

Tónlistarsjóður

lagafrumvarp

Réttarstaða íslenskrar tungu

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl.)
lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

(rannsóknargögn, símhlerun o.fl.)
lagafrumvarp

Sala fasteigna, fyrirtækja og skipa

lagafrumvarp

Raforkulög

(flutningur raforku, gjaldskrár o.fl.)
lagafrumvarp

Landsnet hf.

lagafrumvarp

Jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku

lagafrumvarp

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(stofnstyrkir, jarðhitaleit)
lagafrumvarp

Jöfnun flutningskostnaðar á sementi

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl.)
lagafrumvarp

Fjölmiðlalög og þjóðaratkvæðagreiðsla

athugasemdir um störf þingsins

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 110 528,6
Andsvar 136 160,75
Flutningsræða 9 40,33
Um fundarstjórn 3 6,47
Grein fyrir atkvæði 2 1,22
Um atkvæðagreiðslu 2 1,12
Ber af sér sakir 1 0,52
Samtals 263 739,01
12,3 klst.