Sigurjón Þórðarson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Afleiðingar kennaraverkfallsins fyrir þjóðlífið

umræður utan dagskrár

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

(frestun á sölu)
lagafrumvarp

Fjárhagur sveitarfélaganna og tekjuleg samskipti þeirra og ríkisins

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 2004

lagafrumvarp

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

(frestun á sölu)
lagafrumvarp

Landssíminn

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

(frestun á sölu)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(matvörur)
lagafrumvarp

Aðgerðir gegn félagslegum undirboðum

fyrirspurn

Staða geðsjúkra og þjónusta við þá

umræður utan dagskrár

Fórnarlamba- og vitnavernd

lagafrumvarp

Breyting á kennitölukerfinu

þingsályktunartillaga

Atvinnuvegaráðuneyti

þingsályktunartillaga

Skráning nafna í þjóðskrá

þingsályktunartillaga

Náttúruvernd

(eldri námur)
lagafrumvarp

Hollustuhættir og mengunarvarnir

(hollustuháttaráð)
lagafrumvarp

Þriðja kynslóð farsíma

lagafrumvarp

Opinber verkefni og þjónusta á landsbyggðinni

fyrirspurn

Jöfnun starfsskilyrða atvinnuveganna milli landshluta

fyrirspurn

Kaup Landssímans í Skjá einum

umræður utan dagskrár

Byggðaáætlun fyrir árin 2002--2005

skýrsla

Veggjald í Hvalfjarðargöng

þingsályktunartillaga

Talsmaður neytenda

þingsályktunartillaga

Efling starfsnáms

þingsályktunartillaga

Sláturhús í Búðardal

fyrirspurn

Styrkur til loðdýraræktar

fyrirspurn

Þróun verðbólgu og forsendur kjarasamninga

umræður utan dagskrár

Mat á umhverfisáhrifum og skipulags- og byggingarlög

(matsferli, málskotsréttur, úrskurðarnefnd o.fl.)
lagafrumvarp

Byggðaáætlun fyrir árin 2002--2005

skýrsla

Kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla

(kirkjugarðsgjald o.fl.)
lagafrumvarp

Verkfall grunnskólakennara

umræður utan dagskrár

Dýravernd

(dýrahald í atvinnuskyni)
lagafrumvarp

Lokun veiðisvæða á grunnslóð

athugasemdir um störf þingsins

Sementsverð á landsbyggðinni

fyrirspurn

Blönduvirkjun

fyrirspurn

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Kjaramál kennara og skólastjórnenda í grunnskólum

lagafrumvarp

Rannsókn á þróun valds og lýðræðis

þingsályktunartillaga

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Samkomudagur Alþingis og starfstími þess

lagafrumvarp

Kynning á íslenskri list í sendiskrifstofum Íslands

þingsályktunartillaga

Fiskvinnslunám

fyrirspurn

Útvarp á öðrum málum en íslensku

fyrirspurn

Áhrif verðsamráðs olíufélaganna á skatttekjur ríkissjóðs

umræður utan dagskrár

Háskóli Íslands

(skrásetningargjald)
lagafrumvarp

Þjóðmálakönnun í Eyjafirði

fyrirspurn

Veiðiregla

fyrirspurn

Fiskveiðistjórnarkerfi

fyrirspurn

Forvarnir við eldvarnaeftirlit og umhverfisvarnir

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Raforkulög

(gjaldskrár, tekjumörk o.fl.)
lagafrumvarp

Einkamálalög og þjóðlendulög

(gjafsókn)
lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(kjördæmaskipan, tilhögun kosninga o.fl.)
þingsályktunartillaga

Skýrsla iðnaðarráðherra um framkvæmd raforkulaga

skýrsla ráðherra

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Gjaldfrjáls leikskóli

þingsályktunartillaga

Fjárhagslegur aðskilnaður í rekstri útgerðar og fiskvinnslu

þingsályktunartillaga

Endurskoðun á sölu Símans

þingsályktunartillaga

Landssími Íslands

fyrirspurn

Sala ríkiseigna

fyrirspurn

Skattskylda orkufyrirtækja

lagafrumvarp

Einkamálalög og þjóðlendulög

(gjafsókn)
lagafrumvarp

Helgidagafriður

(afgreiðslutími matvöruverslana)
lagafrumvarp

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum

(rjúpnaveiðar, sölubann og takmörkun veiða)
lagafrumvarp

Fundir í landbúnaðarnefnd

athugasemdir um störf þingsins

Dómstólar

(skipun hæstaréttardómara)
lagafrumvarp

Lögreglulög

(löggæslukostnaður á skemmtunum)
lagafrumvarp

Endurskoðun á sölu Símans

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(sóknardagar, meðafli, áframeldi o.fl.)
lagafrumvarp

Utanferðir lækna á kostnað lyfjafyrirtækja

athugasemdir um störf þingsins

Ummæli forsætisráðherra um stuðning við Íraksstríðið

athugasemdir um störf þingsins

Staða útflutnings- og samkeppnisgreina

umræður utan dagskrár

Fjármálafyrirtæki

(atkvæðamagn í sparisjóði)
lagafrumvarp

Vöxtur og viðgangur þorsks í Breiðafirði

umræður utan dagskrár

Afnám laga um Tækniháskóla Íslands

lagafrumvarp

Losun koltvísýrings

umræður utan dagskrár

Fjárþörf Samkeppnisstofnunar

þingsályktunartillaga

Landsvirkjun

umræður utan dagskrár

Útræðisréttur strandjarða

fyrirspurn

Sala eignarhluta Landsbanka Íslands í Vátryggingafélagi Íslands

fyrirspurn

Húsnæðismál Landspítala -- háskólasjúkrahúss

fyrirspurn

Grunnnet fjarskipta

fyrirspurn

Afnám laga um Tækniháskóla Íslands

lagafrumvarp

Sala Símans og grunnnetið

athugasemdir um störf þingsins

Norræna ráðherranefndin 2004

skýrsla

Afnám laga um Tækniháskóla Íslands

lagafrumvarp

Samkeppnislög

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Stöðvun á söluferli Landssímans

fyrirspurn

Söluandvirði Steinullarverksmiðjunnar

fyrirspurn

Stúlkur og raungreinar

fyrirspurn

Háskóli á Ísafirði

fyrirspurn

Málefni Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Íslenskun á ræðum æðstu embættismanna

þingsályktunartillaga

Evrópumál og störf Evrópustefnunefndar

umræður utan dagskrár

Þvingunarúrræði og dagsektir umhverfisstofnana

fyrirspurn

Lækkun veggjalds í Hvalfjarðargöngum

fyrirspurn

Greiðslur almannatrygginga til öryrkja og aldraðra

fyrirspurn

Framhaldsskóli við utanverðan Eyjafjörð

þingsályktunartillaga

Staða íslensks skipasmíðaiðnaðar

umræður utan dagskrár

Sveitarstjórnarlög

(kjördagur, sameining sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Mælendaskrá og umræðuefni í fyrirspurnum

um fundarstjórn

Útboðsreglur ríkisins

umræður utan dagskrár

Sveitarstjórnarlög

(kjördagur, sameining sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Svör við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Fundur forseta með formönnum þingflokka -- skuldastaða heimilanna

athugasemdir um störf þingsins

Skráning nafna í þjóðskrá

fyrirspurn

Atvinnubrestur á Stöðvarfirði

fyrirspurn

Hvalveiðar í vísindaskyni

fyrirspurn

Gæðamat á æðardúni

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræða um málefni Ríkisútvarpsins

um fundarstjórn

Áfengislög

(áfengi til iðnaðarnota og í atvinnuskyni)
lagafrumvarp

Uppboðsmarkaðir sjávarafla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(gildistími laganna)
lagafrumvarp

Fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi

(farmflutningar)
lagafrumvarp

Framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum

(fráveituframkvæmdir einkaaðila)
lagafrumvarp

Misræmi á milli fjármögnunar og umsvifa hins opinbera eftir landsvæðum

umræður utan dagskrár

Sláturhúsið á Kirkjubæjarklaustri

fyrirspurn

Heimasala afurða bænda

fyrirspurn

Landbúnaðarstofnun

lagafrumvarp

Ríkisútvarpið sf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Synjun fyrirspurnar

athugasemdir um störf þingsins

Samgönguáætlun fyrir árin 2005--2008

þingsályktunartillaga

Staða íslenska kaupskipaflotans

umræður utan dagskrár

Stíflustæðið við Kárahnjúka og nýtt áhættumat

umræður utan dagskrár

Skipan ferðamála

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjarskipti

(fjarskiptaáætlun o.fl.)
lagafrumvarp

Stefna í fjarskiptamálum 2005--2010

þingsályktunartillaga

Staða Landspítalans

umræður utan dagskrár

Fjárhagsleg og stjórnunarleg tengsl ráðherra

fyrirspurn

Fjárframlög til Mannréttindaskrifstofu Íslands

athugasemdir um störf þingsins

Skattskylda orkufyrirtækja

lagafrumvarp

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Fullnusta refsinga

lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum á orkusviði

(skattskylda orkufyrirtækja, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Jarðgöng til Bolungarvíkur

fyrirspurn

Siglufjarðarvegur

fyrirspurn

Stofnun hlutafélags um síldarútvegsnefnd og stofnun sjóða í þágu síldarútvegs

(verksvið Vöruþróunar- og markaðssjóðs)
lagafrumvarp

Landbúnaðarstofnun

lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum við stofnun Landbúnaðarstofnunar

lagafrumvarp

Skattskylda orkufyrirtækja

lagafrumvarp

Samkeppnislög

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Úrskurðarnefnd skipulags- og byggingarmála

fyrirspurn

Stuðningur við búvöruframleiðslu

fyrirspurn

Merkingar á þorski, ufsa, skarkola og grálúðu

fyrirspurn

Almennar stjórnmálaumræður

Mat á umhverfisáhrifum og skipulags- og byggingarlög

(matsferli, málskotsréttur, úrskurðarnefnd o.fl.)
lagafrumvarp

Úrsögn úr þingflokki

tilkynning frá þingmanni

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 140 702,73
Andsvar 116 148,53
Flutningsræða 25 85,62
Um fundarstjórn 1 3,18
Um atkvæðagreiðslu 1 2,53
Samtals 283 942,59
15,7 klst.