Sigurjón Þórðarson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Þróun efnahagsmála

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Sameiningarkosningar sveitarfélaga

athugasemdir um störf þingsins

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Ummæli dómsmálaráðherra á heimasíðu sinni

athugasemdir um störf þingsins

Kjör aldraðra

umræður utan dagskrár

Kjarnorkuvinnslustöðin í Sellafield

fyrirspurn

Beiðni um utandagskrárumræðu

athugasemdir um störf þingsins

Framtíðaruppbygging Háskólans á Akureyri

umræður utan dagskrár

Afkomutrygging aldraðra og öryrkja

þingsályktunartillaga

Bensínstyrkur öryrkja

athugasemdir um störf þingsins

Aðgerðir til að endurheimta efnahagslegan stöðugleika

þingsályktunartillaga

Tryggur lágmarkslífeyrir

þingsályktunartillaga

Láglendisvegir

þingsályktunartillaga

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(beingreiðslur til kúabænda)
lagafrumvarp

Staða útflutningsgreina

umræður utan dagskrár

Leyfisveitingar til fyrirtækja

fyrirspurn

Reykjavíkurflugvöllur

umræður utan dagskrár

Þróun matvælaverðs

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(þingseta ráðherra)
lagafrumvarp

Ritun sögu þingræðis á Íslandi

athugasemdir um störf þingsins

Skipulag ákæruvalds í kjölfar niðurstöðu Hæstaréttar

umræður utan dagskrár

Aflaheimildir frá Vestfjörðum

umræður utan dagskrár

Ferðasjóður íþróttafélaga

þingsályktunartillaga

Kostir og gallar færeyska fiskveiðistjórnarkerfisins

þingsályktunartillaga

Hafrannsóknastofnun

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Breytt skipan lögreglumála

umræður utan dagskrár

Breyting á ýmsum lögum á sviði sifjaréttar

(sameiginleg forsjá barns o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðiréttur)
lagafrumvarp

Frávísanir í framhaldsskólum

fyrirspurn

Kóngakrabbi

fyrirspurn

Kadmínmengun í Arnarfirði

fyrirspurn

Vöktun vegna teknesíum-99 í hafinu

fyrirspurn

Styrkir til kúabænda

fyrirspurn

Afsláttarkort vegna lækniskostnaðar

fyrirspurn

Byggðakvóti fyrir Bíldudal

fyrirspurn

Vandi á leikskólum vegna manneklu

umræður utan dagskrár

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 2004

munnleg skýrsla þingmanns

Skólagjöld við opinbera háskóla

umræður utan dagskrár

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staða jafnréttismála

umræður utan dagskrár

Veggjöld

fyrirspurn

Stofnun stjórnsýsludómstóls

fyrirspurn

Byggðastofnun

fyrirspurn

Ábyrgð Byggðastofnunar

fyrirspurn

Verð á heitu vatni

fyrirspurn

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Hátækniiðnaður

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Dýravernd

(EES-reglur, bann við tilraunum á dýrum við prófun snyrtivara)
lagafrumvarp

Stuðningur við framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum

(gildistími laganna o.fl.)
lagafrumvarp

Hollustuhættir og mengunarvarnir

(úttekt faggilts aðila)
lagafrumvarp

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Löggæsla á skemmtunum í Skagafirði

fyrirspurn

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Ábyrgðasjóður launa

(hækkun gjalds)
lagafrumvarp

Faggilding o.fl.

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2005

lagafrumvarp

Útbýting þingskjala

athugasemdir um störf þingsins

Greiðslur til foreldra langveikra barna

lagafrumvarp

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Réttur nemenda í framhalds- og háskólanámi til húsaleigubóta

fyrirspurn

Réttarstaða sjómanna

fyrirspurn

Örorka og velferð

umræður utan dagskrár

Stuðningur við framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum

(gildistími laganna o.fl.)
lagafrumvarp

Hollustuhættir og mengunarvarnir

(úttekt faggilts aðila)
lagafrumvarp

Norðlingaölduveita

athugasemdir um störf þingsins

Kjaradómur og kjaranefnd

(ógilding úrskurðar)
lagafrumvarp

Eldi á villtum þorskseiðum

fyrirspurn

Jafnstöðuafli

fyrirspurn

Rækjustofninn í Arnarfirði

fyrirspurn

Staða íslensks skipaiðnaðar

fyrirspurn

Atvinnumál á Ísafirði

fyrirspurn

Mál Ölgerðarinnar gegn umhverfis- og heilbrigðisstofu Reykjavíkur

fyrirspurn

Sjófuglar

fyrirspurn

Undirbúningur nýrrar fangelsisbyggingar

fyrirspurn

Heimild Fjármálaeftirlitsins til að beita dagsektum

athugasemdir um störf þingsins

Bílaleigur

(flutningur leyfisveitinga o.fl.)
lagafrumvarp

Fiskverndarsvæði við Ísland

þingsályktunartillaga

Samkeppnisstaða fyrirtækja í eigu ríkis og sveitarfélaga

þingsályktunartillaga

Fjárframlög til stjórnmálastarfsemi

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Matvælarannsóknir hf.

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(afnám sérúthlutunar á þorski)
lagafrumvarp

Fréttaþátturinn Auðlind

fyrirspurn

Lögreglulög

(löggæslukostnaður á skemmtunum)
lagafrumvarp

Breytingar á skattbyrði

umræður utan dagskrár

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Stóriðjuáform ríkisstjórnarinnar og loftslagsmál

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Útreikningar fjármálaráðuneytis í skattamálum -- Fríhöfnin

athugasemdir um störf þingsins

Skattalegt umhverfi íslenskra kaupskipaútgerða

umræður utan dagskrár

Samningurinn um líffræðilegan fjölbreytileika

umræður utan dagskrár

Stytting náms til stúdentsprófs

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(hámark á krókaaflahlutdeild o.fl.)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(opinber hlutafélög)
lagafrumvarp

Aðgerðir gegn fíkniefnaneyslu

umræður utan dagskrár

Stefnumótandi byggðaáætlun 2006--2009

þingsályktunartillaga

Ummæli ráðherra í umræðu um byggðamál

athugasemdir um störf þingsins

Heimild til að afsala til Landsvirkjunar vatnsréttindum og landi vegna Búrfellsvirkjunar

lagafrumvarp

Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar

(kjördæmi kirkjuþings o.fl.)
lagafrumvarp

Heimild til að afsala til Landsvirkjunar vatnsréttindum og landi vegna Búrfellsvirkjunar

lagafrumvarp

Frumvarp um aukatekjur ríkissjóðs

athugasemdir um störf þingsins

Tæki stjórnvalda til að stuðla að lækkun matvælaverðs á Íslandi

umræður utan dagskrár

Lögreglulög og framkvæmdarvald ríkisins í héraði

(skipulag löggæslunnar, greiningardeildir)
lagafrumvarp

Skotveiði og friðland í Guðlaugstungum

fyrirspurn

Sveitarstjórnarmál

skýrsla

Sala Búnaðarbankans

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Athugasemd forseta í óundirbúnum fyrirspurnum

um fundarstjórn

Áætlun og aðgerðir um varnir gegn fuglaflensu

umræður utan dagskrár

Raforkumálefni

skýrsla

Skýrsla um notendagjöld hjá TR -- ummæli sjávarútvegsráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Stjórnarskipunarlög

(samráð við Alþingi um stuðning við stríð)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(skráningargjöld)
lagafrumvarp

Hræringar í fjármála- og efnahagslífinu

athugasemdir um störf þingsins

Hafnalög

(frestun framkvæmda o.fl.)
lagafrumvarp

Heimildir lögreglu til að leita uppi barnaníðinga

umræður utan dagskrár

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Styrkir til sjávarútvegs

fyrirspurn

Áhrif veiða á erfðagerð þorsksins

fyrirspurn

Útræðisréttur strandjarða

fyrirspurn

Hrefnuveiðar

fyrirspurn

Ákvörðun loðnukvóta

fyrirspurn

Malarnám í Ingólfsfjalli

fyrirspurn

Losunarkvóti á gróðurhúsalofttegundir

fyrirspurn

Upplýsingar frá Fjármálaeftirlitinu

fyrirspurn

Framtíð Listdansskóla Íslands

athugasemdir um störf þingsins

Vestnorræna ráðið 2005

skýrsla

Frumvarp um vatnatilskipun ESB

um fundarstjórn

Framhald umræðu um frumvarp til vatnalaga

um fundarstjórn

Fundur iðnaðarnefndar um vatnalögin

um fundarstjórn

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Bréf frá formanni UMFÍ

um fundarstjórn

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Dómur í Baugsmálinu

athugasemdir um störf þingsins

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjölgun starfa hjá ríkinu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Staða efnahagsmála

umræður utan dagskrár

Merking matvæla

fyrirspurn

Heimahjúkrun á höfuðborgarsvæðinu

fyrirspurn

Sjúkrahústengd heimaþjónusta fyrir aldraða

fyrirspurn

Lækkun raforkuverðs

fyrirspurn

Forgangsröð í heilbrigðiskerfinu

umræður utan dagskrár

Skipun ráðuneytisstjóra í félagsmálaráðuneyti

athugasemdir um störf þingsins

Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(heimilisofbeldi)
lagafrumvarp

Aukning á skuldum þjóðarbúsins

umræður utan dagskrár

Opinber gjöld af bensíni og olíu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stjórn fiskveiða

(afnám sérúthlutunar á þorski)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(hámark á krókaaflahlutdeild o.fl.)
lagafrumvarp

Samráð við utanríkismálanefnd um varnarmál

athugasemdir um störf þingsins

Lokun veiðisvæða

fyrirspurn

Innlausn fiskveiðiheimilda

fyrirspurn

Leiguverð fiskveiðiheimilda

fyrirspurn

Fréttatilkynning frá Hafrannsóknastofnun

athugasemdir um störf þingsins

Opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun

(heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands)
lagafrumvarp

Vísinda- og tækniráð

lagafrumvarp

Stefna í málefnum barna og unglinga

umræður utan dagskrár

Tóbaksvarnalög -- eftirlaunafrumvarp -- starfsáætlun þingsins

athugasemdir um störf þingsins

Starfsáætlun þingsins

um fundarstjórn

Samkeppnisstaða fiskverkenda

fyrirspurn

Meðferð mála hjá Samkeppniseftirlitinu

fyrirspurn

Umferðaröryggi á Kjalarnesi

fyrirspurn

Störf iðnaðarnefndar, þinghaldið fram undan o.fl.

um fundarstjórn

Hrefnuveiði

fyrirspurn

Samstarf Vestur-Norðurlanda um markmið í fiskveiðimálum

þingsályktunartillaga

Samstarf til að styrkja rannsóknir á hvalastofnum í Norður-Atlantshafi

þingsályktunartillaga

Umhverfismat áætlana

lagafrumvarp

Réttarstaða samkynhneigðra

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum á sviði sifjaréttar

(sameiginleg forsjá barns o.fl.)
lagafrumvarp

Útreikningur vaxtabóta

athugasemdir um störf þingsins

Matvælarannsóknir hf.

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 185 763,2
Andsvar 94 131,6
Flutningsræða 31 97,22
Um fundarstjórn 5 11,95
Grein fyrir atkvæði 5 4,73
Um atkvæðagreiðslu 2 2,25
Samtals 322 1010,95
16,8 klst.