Halldór Ásgrímsson: ræður


Ræður

Hryðjuverkin í Bandaríkjunum og viðbrögð við þeim, skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Stækkun Evrópusambandsins

fyrirspurn

Endurskoðun á EES-samningnum

fyrirspurn

Fjölskyldustefna utanríkisþjónustunnar

fyrirspurn

Myntbandalag Evrópu og upptaka evru

fyrirspurn

Niðurstaða 7. aðildarríkjaþings Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar

skýrsla

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Staða efnahagsmála

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Samningur um viðurkenningu og fullnustu erlendra gerðardómsúrskurða

þingsályktunartillaga

Samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 2002

þingsályktunartillaga

Breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál)

þingsályktunartillaga

Ófriður fyrir botni Miðjarðarhafs

athugasemdir um störf þingsins

Vinnulag fjárlaganefndar við undirbúning 3. umr. fjárlaga

athugasemdir um störf þingsins

Afstaða Bandaríkjastjórnar gagnvart Palestínu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Málefni flugfélagsins Go-fly

umræður utan dagskrár

Alþjóðasamningar um að koma í veg fyrir hryðjuverkasprengingar og fjármögnun hryðjuverkastarfsemi

þingsályktunartillaga

Fríverslunarsamningur við Kanada

fyrirspurn

Endurskoðun EES-samningsins

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fullgilding Árósasamningsins

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Undirbúningur heimsóknar Yassers Arafats

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Varnarsamningurinn við Bandaríkin

fyrirspurn

Stefnumótun í öryggis- og varnarmálum

fyrirspurn

Réttarstaða Byrgisins í Rockville á Miðnesheiði

fyrirspurn

Þróun tengsla Íslands og Evrópusambandsins

umræður utan dagskrár

Málefni Ísraels og Palestínu

athugasemdir um störf þingsins

Norrænt samstarf 2001

skýrsla

Fullgilding stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu

þingsályktunartillaga

Fullgilding samnings Fríverslunarsamtaka Evrópu og Króatíu

þingsályktunartillaga

Endurskoðun EES-samningsins

umræður utan dagskrár

Sjálfstæði Palestínu

þingsályktunartillaga

Alþjóðamál

skýrsla

Samningur um alþjóðastofnun fjarskipta um gervitungl

(einkavæðing)
þingsályktunartillaga

Breyting á bókun 26 við EES-samninginn (störf Eftirlitsstofnunar EFTA)

þingsályktunartillaga

Breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (öryggi og hollustuhættir á vinnustöðum o.fl.)

þingsályktunartillaga

Breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál)

þingsályktunartillaga

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Ástandið í Palestínu

umræður utan dagskrár

Ályktun um sjálfstæði Palestínu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Frumvarp um Þjóðhagsstofnun

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Nýr stofnsamningur Fríverslunarsamtaka Evrópu

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Alþjóðasamþykkt um menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður áhafna fiskiskipa

þingsályktunartillaga

Samningur um að koma í veg fyrir ólögmætar aðgerðir gegn öryggi í siglingum

þingsályktunartillaga

Aðild að Kyoto-bókun við rammasamning Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar

þingsályktunartillaga

Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2002

þingsályktunartillaga

Samningur um vörslu kjarnakleyfra efna

þingsályktunartillaga

Þjóðhagsstofnun o.fl.

lagafrumvarp

Fullgilding Stokkhólmssamnings um þrávirk lífræn efni

þingsályktunartillaga

Orð forseta Íslands um Evrópusambandið

athugasemdir um störf þingsins

Framlag Íslands til þróunarsamvinnu og niðurstöður Monterrey-ráðstefnunnar

fyrirspurn

Þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytis

fyrirspurn

Staða EES-samningsins

athugasemdir um störf þingsins

Deilur Ísraels og Palestínumanna

þingsályktunartillaga

Umfang skattsvika, skattsniðganga og dulin efnahagsstarfsemi

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 35 161,57
Andsvar 81 149,85
Flutningsræða 24 142,48
Svar 18 59,25
Samtals 158 513,15
8,6 klst.