Bryndís Hlöðversdóttir: ræður


Ræður

Sala á hlutabréfum Landssímans hf.

umræður utan dagskrár

Endurskoðun á EES-samningnum

fyrirspurn

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins

fyrirspurn

Réttarstaða erlendra kvenna

fyrirspurn

Eftirlit Alþingis með fyrirmælum framkvæmdarvaldshafa

þingsályktunartillaga

Landsdómur

þingsályktunartillaga

Ráðherraábyrgð

þingsályktunartillaga

Rekstur vélar Flugmálastjórnar

athugasemdir um störf þingsins

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Starfsskilyrði háskóla

umræður utan dagskrár

Fundur í heilbr.- og trn. með fulltrúum sjúkraliða

athugasemdir um störf þingsins

Reglur um notkun á vél Flugmálastjórnar

umræður utan dagskrár

Áform um einkarekstur í heilbrigðisþjónustunni

umræður utan dagskrár

Synjun um utandagskrárumræðu

athugasemdir um störf þingsins

Upplýsingaskylda ráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Staða efnahagsmála

athugasemdir um störf þingsins

Úrskurður forseta

um fundarstjórn

Umræðuefni í athugasemdum um störf þingsins

um fundarstjórn

Vinnulag fjárlaganefndar við undirbúning 3. umr. fjárlaga

athugasemdir um störf þingsins

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
lagafrumvarp

Umræða um frv. um ráðstafanir í ríkisfjármálum

um fundarstjórn

Þróun tengsla Íslands og Evrópusambandsins

umræður utan dagskrár

Siðareglur í stjórnsýslunni

þingsályktunartillaga

Útboð í heilbrigðisþjónustu

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Umræðuefni og störf þingsins

um fundarstjórn

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Alþjóðamál

skýrsla

Upplýsingagjöf um álversframkvæmdir

athugasemdir um störf þingsins

Upplýsingagjöf um álversframkvæmdir

athugasemdir um störf þingsins

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Dagskrá fundarins

athugasemdir um störf þingsins

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Þingsályktun um verkaskiptingu hins opinbera og einkaaðila

athugasemdir um störf þingsins

Þróun matvælaverðs á Íslandi í samanburði við önnur Norðurlönd

umræður utan dagskrár

Virðisaukaskattur

(viðauki, niðurfelling gjalda, endurgreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Breyting á bókun 26 við EES-samninginn (störf Eftirlitsstofnunar EFTA)

þingsályktunartillaga

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé

athugasemdir um störf þingsins

Stjórnarfrumvörp og framhald þinghalds

athugasemdir um störf þingsins

Samgönguáætlun

lagafrumvarp

Staða EES-samningsins

athugasemdir um störf þingsins

Ummæli þingflokksformanna stjórnarflokkanna

athugasemdir um störf þingsins

Breyting á frumvarpi um vinnuvernd

athugasemdir um störf þingsins

Þingfrestun

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 45 121,27
Flutningsræða 4 10,58
Andsvar 5 9,37
Um atkvæðagreiðslu 3 3,12
Um fundarstjórn 2 3,07
Ber af sér sakir 1 1,52
Grein fyrir atkvæði 2 1,08
Samtals 62 150,01
2,5 klst.