Atkvæðagreiðsla

Alþingi 125. löggjafarþing. 58. fundur. Atkvæðagreiðsla 22411
281. mál. þinglýsingalög
(Landskrá fasteigna)
Þskj. 421.
08.02.2000 13:35
Samþykkt
Frv. vísað til 2. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 43, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 4, fjarver­andi 16

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: já, Árni Steinar Jóhannsson: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Ásta Möller: já, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: fjarverandi, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Einar Már Sigurðarson: fjarverandi, Geir H. Haarde: fjarverandi, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðmundur Hallvarðsson: fjarverandi, Guðmundur Árni Stefánsson: já, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Gunnar Birgisson: fjarverandi, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: já, Helga Halldórsdóttir: já, Hjálmar Árnason: fjarverandi, Hjálmar Jónsson: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: fjarverandi, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: fjarverandi, Jón Bjarnason: já, Jónas Hallgrímsson: já, Jónína Bjartmarz: já, Katrín Fjeldsted: já, Kolbrún Halldórsdóttir: já, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristján L. Möller: já, Kristján Pálsson: fjarverandi, Lára Margrét Ragnarsdóttir: fjarverandi, Lúðvík Bergvinsson: já, Margrét Frímannsdóttir: fjarverandi, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: fjarvist, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sighvatur Björgvinsson: fjarvist, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: fjarvist, Sólveig Pétursdóttir: já, Steingrímur J. Sigfússon: já, Svanfríður Jónasdóttir: fjarverandi, Sverrir Hermannsson: fjarverandi, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: fjarvist, Vilhjálmur Egilsson: fjarverandi, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: já, Þorvaldur T. Jónsson: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: já, Þuríður Backman: já, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni R. Árnason, Árni Johnsen, Árni Steinar Jóhannsson, Árni M. Mathiesen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Ásta Möller, Björn Bjarnason, Bryndís Hlöðversdóttir, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Halldór Ásgrímsson, Halldór Blöndal, Helga Halldórsdóttir, Hjálmar Jónsson, Jóhann Ársælsson, Jón Bjarnason, Jónas Hallgrímsson, Jónína Bjartmarz, Katrín Fjeldsted, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján L. Möller, Lúðvík Bergvinsson, Ólafur Örn Haraldsson, Pétur H. Blöndal, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Sólveig Pétursdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Tómas Ingi Olrich, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Þorvaldur T. Jónsson, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Þuríður Backman, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Páll Pétursson, Sighvatur Björgvinsson, Siv Friðleifsdóttir, Valgerður Sverrisdóttir

Fjarverandi:

Davíð Oddsson, Einar Oddur Kristjánsson, Einar Már Sigurðarson, Geir H. Haarde, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Gunnar Birgisson, Hjálmar Árnason, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhanna Sigurðardóttir, Kristján Pálsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Margrét Frímannsdóttir, Svanfríður Jónasdóttir, Sverrir Hermannsson, Vilhjálmur Egilsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 26 0 0 2 12
Konur 17 0 0 2 4

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 6 0 0 3 3
Frjálslyndi ­flokkurinn 1 0 0 0 1
Samfylkingin 12 0 0 1 4
Sjálfstæðis­flokkur 18 0 0 0 8
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 6 0 0 0 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 13 0 0 0 6
Reykjanes 8 0 0 1 3
Vesturland 5 0 0 0 0
Vestfirðir 3 0 0 1 1
Norðurland vestra 3 0 0 1 1
Norðurland eystra 4 0 0 1 1
Austurland 4 0 0 0 1
Suðurland 3 0 0 0 3

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.