Atkvæðagreiðsla

Alþingi 125. löggjafarþing. 74. fundur. Atkvæðagreiðsla 22523
371. mál. álbræðsla á Grundartanga
(fasteignaskattur)
Þskj. 627.
08.03.2000 13:32
Samþykkt
Frv. vísað til 2. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 38, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 10, fjarver­andi 15

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: fjarvist, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: fjarvist, Árni Steinar Jóhannsson: já, Árni M. Mathiesen: fjarvist, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Ásta Möller: já, Björn Bjarnason: fjarverandi, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: fjarverandi, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: fjarvist, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Einar Már Sigurðarson: já, Geir H. Haarde: fjarverandi, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðjón Sigurjónsson: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarverandi, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðrún Ögmundsdóttir: fjarvist, Gunnar Birgisson: fjarverandi, Halldór Blöndal: fjarverandi, Hjálmar Árnason: fjarverandi, Ingibjörg Pálmadóttir: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: fjarvist, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Bjarnason: já, Jón Kristjánsson: já, Jónas Hallgrímsson: já, Jónína Bjartmarz: já, Karl V. Matthíasson: fjarverandi, Katrín Fjeldsted: já, Kolbrún Halldórsdóttir: já, Kristinn H. Gunnarsson: fjarverandi, Kristján L. Möller: já, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: fjarvist, Margrét Frímannsdóttir: já, Margrét K. Sverrisdóttir: já, Ólafur Örn Haraldsson: fjarvist, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarvist, Sigríður Ingvarsdóttir: fjarverandi, Sigríður Jóhannesdóttir: fjarverandi, Sigríður A. Þórðardóttir: fjarvist, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: fjarverandi, Svanfríður Jónasdóttir: já, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: fjarverandi, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: já, Þuríður Backman: já, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Árni R. Árnason, Árni Steinar Jóhannsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Ásta Möller, Bryndís Hlöðversdóttir, Drífa Hjartardóttir, Einar Már Sigurðarson, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðjón Sigurjónsson, Guðmundur Hallvarðsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Bjarnason, Jón Kristjánsson, Jónas Hallgrímsson, Jónína Bjartmarz, Katrín Fjeldsted, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristján L. Möller, Kristján Pálsson, Margrét Frímannsdóttir, Margrét K. Sverrisdóttir, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Svanfríður Jónasdóttir, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Þuríður Backman, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni Johnsen, Árni M. Mathiesen, Einar K. Guðfinnsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Ólafur Örn Haraldsson, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir

Fjarverandi:

Björn Bjarnason, Davíð Oddsson, Einar Oddur Kristjánsson, Geir H. Haarde, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðni Ágústsson, Gunnar Birgisson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Karl V. Matthíasson, Kristinn H. Gunnarsson, Sigríður Ingvarsdóttir, Sigríður Jóhannesdóttir, Sturla Böðvarsson, Vilhjálmur Egilsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 20 0 0 5 13
Konur 18 0 0 5 2

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 7 0 0 2 3
Frjálslyndi ­flokkurinn 2 0 0 0 0
Samfylkingin 12 0 0 2 3
Sjálfstæðis­flokkur 11 0 0 6 9
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 6 0 0 0 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 13 0 0 3 3
Reykjanes 5 0 0 3 4
Vesturland 4 0 0 0 1
Vestfirðir 1 0 0 1 3
Norðurland vestra 3 0 0 0 2
Norðurland eystra 5 0 0 0 1
Austurland 4 0 0 1 0
Suðurland 3 0 0 2 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.