Atkvæðagreiðsla

Alþingi 125. löggjafarþing. 102. fundur. Atkvæðagreiðsla 22946
281. mál. þinglýsingalög
(Landskrá fasteigna)
Þskj. 1020. 1
26.04.2000 13:40
Samþykkt
Brtt.

Atkvæði féllu þannig:  Já 43, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 0, fjarver­andi 20

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: fjarverandi, Árni Steinar Jóhannsson: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarverandi, Ásta Möller: já, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: fjarverandi, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Einar Már Sigurðarson: já, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarverandi, Guðni Ágústsson: já, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Gunnar Birgisson: já, Halldór Ásgrímsson: fjarverandi, Halldór Blöndal: fjarverandi, Hjálmar Árnason: já, Hjálmar Jónsson: já, Ingibjörg Pálmadóttir: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: fjarverandi, Jón Bjarnason: já, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: fjarverandi, Katrín Fjeldsted: já, Kolbrún Halldórsdóttir: fjarverandi, Kristinn H. Gunnarsson: fjarverandi, Kristján L. Möller: fjarverandi, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: fjarverandi, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Margrét Frímannsdóttir: fjarverandi, Ólafur Örn Haraldsson: fjarverandi, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarverandi, Sighvatur Björgvinsson: já, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: fjarverandi, Sólveig Pétursdóttir: fjarverandi, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: já, Sverrir Hermannsson: já, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: já, Þuríður Backman: já, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson: fjarverandi

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni R. Árnason, Árni Steinar Jóhannsson, Árni M. Mathiesen, Ásta Möller, Björn Bjarnason, Bryndís Hlöðversdóttir, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Einar Már Sigurðarson, Geir H. Haarde, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Gunnar Birgisson, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhann Ársælsson, Jón Bjarnason, Jón Kristjánsson, Katrín Fjeldsted, Kristján Pálsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Sighvatur Björgvinsson, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Sturla Böðvarsson, Svanfríður Jónasdóttir, Sverrir Hermannsson, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Þuríður Backman, Ögmundur Jónasson

Fjarverandi:

Árni Johnsen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Davíð Oddsson, Einar Oddur Kristjánsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Halldór Ásgrímsson, Halldór Blöndal, Jóhanna Sigurðardóttir, Jónína Bjartmarz, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján L. Möller, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Margrét Frímannsdóttir, Ólafur Örn Haraldsson, Rannveig Guðmundsdóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Össur Skarphéðinsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 29 0 0 0 11
Konur 14 0 0 0 9

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 7 0 0 0 5
Frjálslyndi ­flokkurinn 2 0 0 0 0
Samfylkingin 9 0 0 0 8
Sjálfstæðis­flokkur 20 0 0 0 6
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 5 0 0 0 1

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 10 0 0 0 9
Reykjanes 9 0 0 0 3
Vesturland 5 0 0 0 0
Vestfirðir 3 0 0 0 2
Norðurland vestra 4 0 0 0 1
Norðurland eystra 5 0 0 0 1
Austurland 4 0 0 0 1
Suðurland 3 0 0 0 3

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.