Atkvæðagreiðsla

Alþingi 125. löggjafarþing. 105. fundur. Atkvæðagreiðsla 23180
489. mál. viðskiptabankar og sparisjóðir
(póstþjónusta)
Þskj. 771.
04.05.2000 13:56
Samþykkt
Frv.

Atkvæði féllu þannig:  Já 46, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 9, fjarver­andi 8

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: já, Árni Steinar Jóhannsson: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarverandi, Ásta Möller: fjarvist, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: fjarverandi, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: fjarvist, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Einar Már Sigurðarson: já, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarverandi, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Gunnar Birgisson: fjarverandi, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: fjarvist, Hjálmar Árnason: já, Hjálmar Jónsson: já, Ingibjörg Pálmadóttir: fjarvist, Ísólfur Gylfi Pálmason: fjarvist, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: fjarvist, Jón Bjarnason: já, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: já, Katrín Fjeldsted: já, Kolbrún Halldórsdóttir: já, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristján L. Möller: já, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: já, Lúðvík Bergvinsson: já, Margrét Frímannsdóttir: já, Ólafur Örn Haraldsson: fjarvist, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sighvatur Björgvinsson: fjarverandi, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: fjarvist, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: já, Sverrir Hermannsson: já, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: fjarvist, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: fjarverandi, Þuríður Backman: já, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni R. Árnason, Árni Johnsen, Árni Steinar Jóhannsson, Árni M. Mathiesen, Björn Bjarnason, Bryndís Hlöðversdóttir, Drífa Hjartardóttir, Einar Már Sigurðarson, Geir H. Haarde, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Halldór Ásgrímsson, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Jóhann Ársælsson, Jón Bjarnason, Jón Kristjánsson, Jónína Bjartmarz, Katrín Fjeldsted, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján L. Möller, Kristján Pálsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Margrét Frímannsdóttir, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Sturla Böðvarsson, Svanfríður Jónasdóttir, Sverrir Hermannsson, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Þuríður Backman, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Ásta Möller, Einar K. Guðfinnsson, Halldór Blöndal, Ingibjörg Pálmadóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhanna Sigurðardóttir, Ólafur Örn Haraldsson, Sólveig Pétursdóttir, Vilhjálmur Egilsson

Fjarverandi:

Ásta R. Jóhannesdóttir, Davíð Oddsson, Einar Oddur Kristjánsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðni Ágústsson, Gunnar Birgisson, Sighvatur Björgvinsson, Þórunn Sveinbjarnardóttir

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 29 0 0 5 6
Konur 17 0 0 4 2

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 8 0 0 3 1
Frjálslyndi ­flokkurinn 2 0 0 0 0
Samfylkingin 12 0 0 1 4
Sjálfstæðis­flokkur 18 0 0 5 3
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 6 0 0 0 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 13 0 0 4 2
Reykjanes 9 0 0 0 3
Vesturland 4 0 0 1 0
Vestfirðir 2 0 0 1 2
Norðurland vestra 4 0 0 1 0
Norðurland eystra 5 0 0 1 0
Austurland 5 0 0 0 0
Suðurland 4 0 0 1 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.