Atkvæðagreiðsla

Alþingi 126. löggjafarþing. 52. fundur. Atkvæðagreiðsla 24599
233. mál. verðbréfaviðskipti
(útboð og innherjaviðskipti)
Þskj. 251. 2.--5. gr.
16.12.2000 17:48
Samþykkt
Þskj.

Atkvæði féllu þannig:  Já 49, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 0, fjarver­andi 14

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Árni R. Árnason: fjarverandi, Árni Johnsen: já, Árni Steinar Jóhannsson: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarverandi, Ásta Möller: já, Björn Bjarnason: fjarverandi, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: já, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Einar Már Sigurðarson: fjarverandi, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: fjarverandi, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarverandi, Guðni Ágústsson: já, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Gunnar Birgisson: já, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: já, Hjálmar Jónsson: já, Ingibjörg Pálmadóttir: fjarverandi, Ísólfur Gylfi Pálmason: fjarverandi, Jóhann Ársælsson: fjarverandi, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Bjarnason: já, Jón Kristjánsson: já, Jónas Hallgrímsson: já, Jónína Bjartmarz: já, Katrín Fjeldsted: já, Kolbrún Halldórsdóttir: já, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristján L. Möller: fjarverandi, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: já, Lúðvík Bergvinsson: já, Margrét Frímannsdóttir: já, Ólafur Örn Haraldsson: fjarverandi, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sighvatur Björgvinsson: já, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: fjarverandi, Svanfríður Jónasdóttir: já, Sverrir Hermannsson: fjarverandi, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: já, Þuríður Backman: já, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni Johnsen, Árni Steinar Jóhannsson, Árni M. Mathiesen, Ásta Möller, Bryndís Hlöðversdóttir, Davíð Oddsson, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Geir H. Haarde, Guðjón Guðmundsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Gunnar Birgisson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Bjarnason, Jón Kristjánsson, Jónas Hallgrímsson, Jónína Bjartmarz, Katrín Fjeldsted, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján Pálsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Margrét Frímannsdóttir, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Rannveig Guðmundsdóttir, Sighvatur Björgvinsson, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Svanfríður Jónasdóttir, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Þuríður Backman, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Fjarverandi:

Árni R. Árnason, Ásta R. Jóhannesdóttir, Björn Bjarnason, Einar Oddur Kristjánsson, Einar Már Sigurðarson, Gísli S. Einarsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhann Ársælsson, Kristján L. Möller, Ólafur Örn Haraldsson, Sturla Böðvarsson, Sverrir Hermannsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 28 0 0 0 12
Konur 21 0 0 0 2

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 9 0 0 0 3
Frjálslyndi ­flokkurinn 1 0 0 0 1
Samfylkingin 11 0 0 0 6
Sjálfstæðis­flokkur 22 0 0 0 4
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 6 0 0 0 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 15 0 0 0 4
Reykjanes 10 0 0 0 2
Vesturland 1 0 0 0 4
Vestfirðir 4 0 0 0 1
Norðurland vestra 4 0 0 0 1
Norðurland eystra 6 0 0 0 0
Austurland 4 0 0 0 1
Suðurland 5 0 0 0 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.