Atkvæðagreiðsla

Alþingi 126. löggjafarþing. 52. fundur. Atkvæðagreiðsla 24606
233. mál. verðbréfaviðskipti
(útboð og innherjaviðskipti)
Þskj. 582. 3.c
16.12.2000 17:53
Samþykkt
Brtt.

Atkvæði féllu þannig:  Já 30, nei 0, greiddu ekki atkv. 19
fjarvist 0, fjarver­andi 14

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Árni R. Árnason: fjarverandi, Árni Johnsen: já, Árni Steinar Jóhannsson: greiðir ekki atkvæði, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarverandi, Ásta Möller: já, Björn Bjarnason: fjarverandi, Bryndís Hlöðversdóttir: greiðir ekki atkvæði, Davíð Oddsson: já, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: fjarverandi, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Einar Már Sigurðarson: fjarverandi, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: fjarverandi, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: greiðir ekki atkvæði, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarverandi, Guðni Ágústsson: já, Guðrún Ögmundsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Gunnar Birgisson: já, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: já, Hjálmar Jónsson: já, Ingibjörg Pálmadóttir: fjarverandi, Ísólfur Gylfi Pálmason: fjarverandi, Jóhann Ársælsson: greiðir ekki atkvæði, Jóhanna Sigurðardóttir: greiðir ekki atkvæði, Jón Bjarnason: greiðir ekki atkvæði, Jón Kristjánsson: já, Jónas Hallgrímsson: já, Jónína Bjartmarz: já, Katrín Fjeldsted: já, Kolbrún Halldórsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristján L. Möller: fjarverandi, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: já, Lúðvík Bergvinsson: greiðir ekki atkvæði, Margrét Frímannsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Ólafur Örn Haraldsson: fjarverandi, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Sighvatur Björgvinsson: greiðir ekki atkvæði, Sigríður Jóhannesdóttir: greiðir ekki atkvæði, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Steingrímur J. Sigfússon: greiðir ekki atkvæði, Sturla Böðvarsson: fjarverandi, Svanfríður Jónasdóttir: greiðir ekki atkvæði, Sverrir Hermannsson: fjarverandi, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: greiðir ekki atkvæði, Þuríður Backman: greiðir ekki atkvæði, Ögmundur Jónasson: greiðir ekki atkvæði, Össur Skarphéðinsson: greiðir ekki atkvæði

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni Johnsen, Árni M. Mathiesen, Ásta Möller, Davíð Oddsson, Drífa Hjartardóttir, Geir H. Haarde, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Gunnar Birgisson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Jón Kristjánsson, Jónas Hallgrímsson, Jónína Bjartmarz, Katrín Fjeldsted, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján Pálsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson, Þorgerður K. Gunnarsdóttir

Greiðir ekki atkvæði:

Árni Steinar Jóhannsson, Bryndís Hlöðversdóttir, Guðjón A. Kristjánsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Bjarnason, Kolbrún Halldórsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Margrét Frímannsdóttir, Rannveig Guðmundsdóttir, Sighvatur Björgvinsson, Sigríður Jóhannesdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Svanfríður Jónasdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Þuríður Backman, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Fjarverandi:

Árni R. Árnason, Ásta R. Jóhannesdóttir, Björn Bjarnason, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Einar Már Sigurðarson, Gísli S. Einarsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Kristján L. Möller, Ólafur Örn Haraldsson, Sturla Böðvarsson, Sverrir Hermannsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 19 0 9 0 12
Konur 11 0 10 0 2

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 9 0 0 0 3
Frjálslyndi ­flokkurinn 0 0 1 0 1
Samfylkingin 0 0 12 0 5
Sjálfstæðis­flokkur 21 0 0 0 5
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 0 0 6 0 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 9 0 6 0 4
Reykjanes 7 0 3 0 2
Vesturland 1 0 1 0 3
Vestfirðir 1 0 2 0 2
Norðurland vestra 3 0 1 0 1
Norðurland eystra 3 0 3 0 0
Austurland 3 0 1 0 1
Suðurland 3 0 2 0 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.