Atkvæðagreiðsla

Alþingi 126. löggjafarþing. 108. fundur. Atkvæðagreiðsla 25043
671. mál. skipan opinberra framkvæmda
(heildarlög)
Þskj. 1049.
06.04.2001 14:06
Samþykkt
Frv. vísað til 2. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 34, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 10, fjarver­andi 19

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Árni R. Árnason: fjarvist, Árni Johnsen: já, Árni Steinar Jóhannsson: fjarverandi, Árni M. Mathiesen: fjarverandi, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Ásta Möller: fjarvist, Björn Bjarnason: fjarvist, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Daníel Árnason: já, Davíð Oddsson: fjarverandi, Drífa Hjartardóttir: já, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Einar Már Sigurðarson: fjarvist, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: fjarvist, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarvist, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Gunnar Birgisson: fjarverandi, Halldór Ásgrímsson: fjarvist, Hjálmar Árnason: fjarverandi, Hjálmar Jónsson: fjarverandi, Ingibjörg Pálmadóttir: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: fjarverandi, Jóhann Ársælsson: já, Jón Bjarnason: já, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: já, Karl V. Matthíasson: já, Katrín Fjeldsted: já, Kolbrún Halldórsdóttir: fjarvist, Kristinn H. Gunnarsson: fjarverandi, Kristján L. Möller: fjarverandi, Kristján Pálsson: fjarverandi, Lára Margrét Ragnarsdóttir: já, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Margrét Frímannsdóttir: já, Mörður Árnason: já, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Ragnheiður Hákonardóttir: fjarverandi, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarvist, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Soffía Gísladóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: fjarverandi, Steingrímur J. Sigfússon: fjarverandi, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: fjarvist, Sverrir Hermannsson: fjarverandi, Tómas Ingi Olrich: fjarverandi, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: já, Þuríður Backman: já, Ögmundur Jónasson: fjarverandi, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni Johnsen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Bryndís Hlöðversdóttir, Daníel Árnason, Drífa Hjartardóttir, Geir H. Haarde, Guðjón Guðmundsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Ingibjörg Pálmadóttir, Jóhann Ársælsson, Jón Bjarnason, Jón Kristjánsson, Jónína Bjartmarz, Karl V. Matthíasson, Katrín Fjeldsted, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Margrét Frímannsdóttir, Mörður Árnason, Ólafur Örn Haraldsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Soffía Gísladóttir, Sturla Böðvarsson, Vilhjálmur Egilsson, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Þuríður Backman, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Árni R. Árnason, Ásta Möller, Björn Bjarnason, Einar Már Sigurðarson, Gísli S. Einarsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Halldór Ásgrímsson, Kolbrún Halldórsdóttir, Rannveig Guðmundsdóttir, Svanfríður Jónasdóttir

Fjarverandi:

Árni Steinar Jóhannsson, Árni M. Mathiesen, Davíð Oddsson, Einar Oddur Kristjánsson, Guðni Ágústsson, Gunnar Birgisson, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Ísólfur Gylfi Pálmason, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján L. Möller, Kristján Pálsson, Lúðvík Bergvinsson, Ragnheiður Hákonardóttir, Sólveig Pétursdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Sverrir Hermannsson, Tómas Ingi Olrich, Ögmundur Jónasson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 17 0 0 6 17
Konur 17 0 0 4 2

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 7 0 0 1 4
Frjálslyndi ­flokkurinn 1 0 0 0 1
Samfylkingin 10 0 0 5 2
Sjálfstæðis­flokkur 14 0 0 3 9
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 2 0 0 1 3

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 12 0 0 3 4
Reykjanes 5 0 0 3 4
Vesturland 4 0 0 1 0
Vestfirðir 2 0 0 0 3
Norðurland vestra 3 0 0 0 2
Norðurland eystra 2 0 0 1 3
Austurland 3 0 0 2 0
Suðurland 3 0 0 0 3

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.