Atkvæðagreiðsla

Alþingi 126. löggjafarþing. 114. fundur. Atkvæðagreiðsla 25229
481. mál. tekjuskattur og eignarskattur
(samvinnufélög)
Þskj. 1140.
27.04.2001 13:45
Samþykkt
Frv.

Atkvæði féllu þannig:  Já 23, nei 0, greiddu ekki atkv. 16
fjarvist 8, fjarver­andi 16

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: fjarverandi, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: já, Árni Steinar Jóhannsson: greiðir ekki atkvæði, Árni M. Mathiesen: fjarverandi, Ásta R. Jóhannesdóttir: greiðir ekki atkvæði, Ásta Möller: já, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: greiðir ekki atkvæði, Davíð Oddsson: fjarvist, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Einar Már Sigurðarson: fjarverandi, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: greiðir ekki atkvæði, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: greiðir ekki atkvæði, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: greiðir ekki atkvæði, Guðni Ágústsson: fjarvist, Guðrún Ögmundsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Gunnar Birgisson: fjarverandi, Halldór Ásgrímsson: fjarverandi, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: já, Hjálmar Jónsson: já, Jóhann Ársælsson: greiðir ekki atkvæði, Jóhanna Sigurðardóttir: greiðir ekki atkvæði, Jón Bjarnason: greiðir ekki atkvæði, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: fjarvist, Karl V. Matthíasson: fjarverandi, Katrín Fjeldsted: fjarvist, Kolbrún Halldórsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Kristinn H. Gunnarsson: fjarverandi, Kristján L. Möller: fjarverandi, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: fjarvist, Lúðvík Bergvinsson: greiðir ekki atkvæði, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: fjarvist, Ólafía Ingólfsdóttir: fjarverandi, Ólafur Örn Haraldsson: fjarvist, Páll Pétursson: fjarverandi, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarverandi, Sigríður Jóhannesdóttir: fjarvist, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Steingrímur J. Sigfússon: greiðir ekki atkvæði, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: greiðir ekki atkvæði, Sverrir Hermannsson: fjarverandi, Tómas Ingi Olrich: fjarverandi, Valgerður Sverrisdóttir: fjarverandi, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: greiðir ekki atkvæði, Þuríður Backman: fjarverandi, Ögmundur Jónasson: greiðir ekki atkvæði, Össur Skarphéðinsson: fjarverandi

Já:

Árni R. Árnason, Árni Johnsen, Ásta Möller, Björn Bjarnason, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Geir H. Haarde, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Hallvarðsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Jón Kristjánsson, Kristján Pálsson, Magnús Stefánsson, Pétur H. Blöndal, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Sturla Böðvarsson, Vilhjálmur Egilsson, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir

Greiðir ekki atkvæði:

Árni Steinar Jóhannsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Bryndís Hlöðversdóttir, Gísli S. Einarsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Bjarnason, Kolbrún Halldórsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Steingrímur J. Sigfússon, Svanfríður Jónasdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Ögmundur Jónasson

Fjarvist:

Davíð Oddsson, Guðni Ágústsson, Jónína Bjartmarz, Katrín Fjeldsted, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Margrét Frímannsdóttir, Ólafur Örn Haraldsson, Sigríður Jóhannesdóttir

Fjarverandi:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni M. Mathiesen, Einar Már Sigurðarson, Gunnar Birgisson, Halldór Ásgrímsson, Karl V. Matthíasson, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján L. Möller, Ólafía Ingólfsdóttir, Páll Pétursson, Rannveig Guðmundsdóttir, Sverrir Hermannsson, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Þuríður Backman, Össur Skarphéðinsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 17 0 9 3 11
Konur 6 0 7 5 5

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 4 0 0 3 5
Frjálslyndi ­flokkurinn 0 0 1 0 1
Samfylkingin 0 0 10 2 5
Sjálfstæðis­flokkur 19 0 0 3 4
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 0 0 5 0 1

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 6 0 6 5 2
Reykjanes 6 0 2 1 3
Vesturland 3 0 2 0 0
Vestfirðir 2 0 1 0 2
Norðurland vestra 2 0 1 0 2
Norðurland eystra 1 0 3 0 2
Austurland 1 0 0 0 4
Suðurland 2 0 1 2 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.