Atkvæðagreiðsla

Alþingi 126. löggjafarþing. 115. fundur. Atkvæðagreiðsla 25252
414. mál. rannsóknir í þágu atvinnuveganna
(aðild RALA að hlutafélögum)
Þskj. 674.
30.04.2001 15:26
Samþykkt
Frv. vísað til 3. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 51, nei 0, greiddu ekki atkv. 1
fjarvist 4, fjarver­andi 7

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: já, Árni Steinar Jóhannsson: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Ásta Möller: já, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: fjarverandi, Davíð Oddsson: já, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Einar Már Sigurðarson: já, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: já, Guðni Ágústsson: fjarvist, Guðrún Ögmundsdóttir: fjarverandi, Gunnar Birgisson: já, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: já, Hjálmar Jónsson: já, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Bjarnason: já, Jón Kristjánsson: fjarvist, Jónína Bjartmarz: já, Karl V. Matthíasson: já, Katrín Fjeldsted: já, Kolbrún Halldórsdóttir: já, Kristinn H. Gunnarsson: fjarverandi, Kristján L. Möller: já, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: já, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: já, Ólafía Ingólfsdóttir: já, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: fjarverandi, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: fjarvist, Sólveig Pétursdóttir: já, Steingrímur J. Sigfússon: fjarverandi, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: já, Sverrir Hermannsson: já, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: já, Þuríður Backman: fjarvist, Ögmundur Jónasson: fjarverandi, Össur Skarphéðinsson: greiðir ekki atkvæði

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni R. Árnason, Árni Johnsen, Árni Steinar Jóhannsson, Árni M. Mathiesen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Ásta Möller, Björn Bjarnason, Davíð Oddsson, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Einar Már Sigurðarson, Geir H. Haarde, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Gunnar Birgisson, Halldór Ásgrímsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Bjarnason, Jónína Bjartmarz, Karl V. Matthíasson, Katrín Fjeldsted, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristján L. Möller, Kristján Pálsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Magnús Stefánsson, Margrét Frímannsdóttir, Ólafía Ingólfsdóttir, Ólafur Örn Haraldsson, Pétur H. Blöndal, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Sólveig Pétursdóttir, Sturla Böðvarsson, Svanfríður Jónasdóttir, Sverrir Hermannsson, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir

Greiðir ekki atkvæði:

Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Guðni Ágústsson, Jón Kristjánsson, Siv Friðleifsdóttir, Þuríður Backman

Fjarverandi:

Bryndís Hlöðversdóttir, Guðrún Ögmundsdóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Lúðvík Bergvinsson, Páll Pétursson, Steingrímur J. Sigfússon, Ögmundur Jónasson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 32 0 1 2 5
Konur 19 0 0 2 2

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 7 0 0 3 2
Frjálslyndi ­flokkurinn 2 0 0 0 0
Samfylkingin 13 0 1 0 3
Sjálfstæðis­flokkur 26 0 0 0 0
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 3 0 0 1 2

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 15 0 1 0 3
Reykjanes 11 0 0 1 0
Vesturland 5 0 0 0 0
Vestfirðir 4 0 0 0 1
Norðurland vestra 4 0 0 0 1
Norðurland eystra 5 0 0 0 1
Austurland 3 0 0 2 0
Suðurland 4 0 0 1 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.