Atkvæðagreiðsla

Alþingi 127. löggjafarþing. 20. fundur. Atkvæðagreiðsla 25951
180. mál. girðingarlög
(heildarlög)
Þskj. 183.
02.11.2001 11:10
Samþykkt
Frv. vísað til 2. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 36, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 8, fjarver­andi 19

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: fjarverandi, Árni R. Árnason: já, Árni Steinar Jóhannsson: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Ásta Möller: fjarvist, Björn Bjarnason: fjarverandi, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Drífa Hjartardóttir: fjarvist, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Einar Már Sigurðarson: já, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarverandi, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðrún Ögmundsdóttir: fjarvist, Gunnar Birgisson: já, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: fjarverandi, Jón Bjarnason: já, Jón Kristjánsson: fjarverandi, Jónas Hallgrímsson: já, Jónína Bjartmarz: fjarvist, Karl V. Matthíasson: já, Katrín Fjeldsted: já, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: fjarvist, Kristinn H. Gunnarsson: fjarvist, Kristján L. Möller: fjarverandi, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: fjarverandi, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: fjarverandi, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: fjarverandi, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarvist, Sigríður Ingvarsdóttir: fjarverandi, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: fjarverandi, Skjöldur Orri Skjaldarson: já, Sólveig Pétursdóttir: fjarverandi, Stefanía Óskarsdóttir: fjarverandi, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: fjarverandi, Svanfríður Jónasdóttir: já, Sverrir Hermannsson: já, Tómas Ingi Olrich: fjarvist, Valgerður Sverrisdóttir: fjarverandi, Vilhjálmur Egilsson: já, Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson: fjarverandi, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: fjarverandi, Þórunn Sveinbjarnardóttir: já, Þuríður Backman: já, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Árni R. Árnason, Árni Steinar Jóhannsson, Árni M. Mathiesen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Bryndís Hlöðversdóttir, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Einar Már Sigurðarson, Gísli S. Einarsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðmundur Hallvarðsson, Gunnar Birgisson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhann Ársælsson, Jón Bjarnason, Jónas Hallgrímsson, Karl V. Matthíasson, Katrín Fjeldsted, Kjartan Ólafsson, Kristján Pálsson, Magnús Stefánsson, Ólafur Örn Haraldsson, Pétur H. Blöndal, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Skjöldur Orri Skjaldarson, Steingrímur J. Sigfússon, Svanfríður Jónasdóttir, Sverrir Hermannsson, Vilhjálmur Egilsson, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Þuríður Backman, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Ásta Möller, Drífa Hjartardóttir, Guðrún Ögmundsdóttir, Jónína Bjartmarz, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Rannveig Guðmundsdóttir, Tómas Ingi Olrich

Fjarverandi:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Björn Bjarnason, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðni Ágústsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Kristjánsson, Kristján L. Möller, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Margrét Frímannsdóttir, Páll Pétursson, Sigríður Ingvarsdóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Stefanía Óskarsdóttir, Sturla Böðvarsson, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, Þorgerður K. Gunnarsdóttir

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 28 0 0 2 9
Konur 8 0 0 6 10

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 5 0 0 2 5
Frjálslyndi ­flokkurinn 2 0 0 0 0
Samfylkingin 10 0 0 2 5
Sjálfstæðis­flokkur 14 0 0 3 9
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 5 0 0 1 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 9 0 0 4 6
Reykjanes 8 0 0 1 3
Vesturland 4 0 0 0 1
Vestfirðir 4 0 0 1 0
Norðurland vestra 2 0 0 0 3
Norðurland eystra 4 0 0 1 1
Austurland 3 0 0 0 2
Suðurland 2 0 0 1 3

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.