Atkvæðagreiðsla

Alþingi 127. löggjafarþing. 27. fundur. Atkvæðagreiðsla 26012
22. mál. almenn hegningarlög
(kynlífsþjónusta, klám)
Þskj. 22.
13.11.2001 13:35
Samþykkt
Frv. vísað til 2. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 34, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 15, fjarver­andi 14

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Árni R. Árnason: fjarverandi, Árni Steinar Jóhannsson: fjarvist, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarvist, Ásta Möller: já, Björn Bjarnason: fjarverandi, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: fjarverandi, Drífa Hjartardóttir: fjarvist, Drífa Snædal: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Einar Már Sigurðarson: já, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðmundur Hallvarðsson: fjarverandi, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarvist, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Gunnar Birgisson: fjarvist, Gunnar Pálsson: já, Hjálmar Árnason: fjarvist, Ísólfur Gylfi Pálmason: fjarverandi, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Bjarnason: já, Jón Kristjánsson: já, Jónas Hallgrímsson: já, Jónína Bjartmarz: já, Karl V. Matthíasson: já, Katrín Fjeldsted: já, Kjartan Ólafsson: fjarverandi, Kolbrún Halldórsdóttir: fjarvist, Kristinn H. Gunnarsson: fjarvist, Kristján L. Möller: já, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: fjarverandi, Lúðvík Bergvinsson: fjarvist, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: fjarvist, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarvist, Sigríður Ingvarsdóttir: já, Sigríður Jóhannesdóttir: fjarverandi, Sigríður A. Þórðardóttir: fjarvist, Siv Friðleifsdóttir: fjarverandi, Soffía Gísladóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: fjarvist, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: já, Sverrir Hermannsson: fjarverandi, Tómas Ingi Olrich: fjarverandi, Valgerður Sverrisdóttir: fjarverandi, Vilhjálmur Egilsson: fjarvist, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: fjarvist, Þórunn Sveinbjarnardóttir: já, Össur Skarphéðinsson: fjarverandi

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni M. Mathiesen, Ásta Möller, Bryndís Hlöðversdóttir, Drífa Snædal, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Einar Már Sigurðarson, Geir H. Haarde, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Gunnar Pálsson, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Bjarnason, Jón Kristjánsson, Jónas Hallgrímsson, Jónína Bjartmarz, Karl V. Matthíasson, Katrín Fjeldsted, Kristján L. Möller, Kristján Pálsson, Magnús Stefánsson, Ólafur Örn Haraldsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Sigríður Ingvarsdóttir, Soffía Gísladóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Sturla Böðvarsson, Svanfríður Jónasdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir

Fjarvist:

Árni Steinar Jóhannsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Drífa Hjartardóttir, Guðmundur Árni Stefánsson, Gunnar Birgisson, Hjálmar Árnason, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Lúðvík Bergvinsson, Margrét Frímannsdóttir, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Sólveig Pétursdóttir, Vilhjálmur Egilsson, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir

Fjarverandi:

Árni R. Árnason, Björn Bjarnason, Davíð Oddsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Ísólfur Gylfi Pálmason, Kjartan Ólafsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Sigríður Jóhannesdóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sverrir Hermannsson, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Össur Skarphéðinsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 22 0 0 7 10
Konur 12 0 0 8 4

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 6 0 0 2 4
Frjálslyndi ­flokkurinn 1 0 0 0 1
Samfylkingin 10 0 0 5 2
Sjálfstæðis­flokkur 13 0 0 6 7
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 4 0 0 2 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 10 0 0 3 6
Reykjanes 3 0 0 6 3
Vesturland 5 0 0 0 0
Vestfirðir 4 0 0 1 0
Norðurland vestra 4 0 0 1 0
Norðurland eystra 3 0 0 1 2
Austurland 5 0 0 0 0
Suðurland 0 0 0 3 3

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.