Atkvæðagreiðsla

Alþingi 127. löggjafarþing. 31. fundur. Atkvæðagreiðsla 26051
162. mál. málefni aldraðra
(gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra)
Þskj. 163.
19.11.2001 15:08
Samþykkt
Frv. vísað til 3. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 48, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 4, fjarver­andi 11

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: fjarverandi, Árni R. Árnason: já, Árni Steinar Jóhannsson: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Ásta Möller: fjarvist, Björn Bjarnason: fjarverandi, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: já, Drífa Hjartardóttir: já, Drífa Snædal: já, Einar K. Guðfinnsson: fjarverandi, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Einar Már Sigurðarson: já, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: fjarverandi, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: já, Guðni Ágústsson: já, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Gunnar Birgisson: já, Gunnar Pálsson: fjarverandi, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: fjarvist, Hjálmar Árnason: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Bjarnason: já, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: já, Karl V. Matthíasson: já, Katrín Fjeldsted: fjarvist, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: já, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristján L. Möller: já, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: fjarverandi, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: já, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: fjarverandi, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sigríður Ingvarsdóttir: já, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: fjarvist, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: já, Sverrir Hermannsson: já, Tómas Ingi Olrich: fjarverandi, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: já, Össur Skarphéðinsson: fjarverandi

Já:

Árni R. Árnason, Árni Steinar Jóhannsson, Árni M. Mathiesen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Bryndís Hlöðversdóttir, Davíð Oddsson, Drífa Hjartardóttir, Drífa Snædal, Einar Már Sigurðarson, Geir H. Haarde, Guðjón Guðmundsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðni Ágústsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Gunnar Birgisson, Halldór Ásgrímsson, Hjálmar Árnason, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Bjarnason, Jón Kristjánsson, Jónína Bjartmarz, Karl V. Matthíasson, Kjartan Ólafsson, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján L. Möller, Kristján Pálsson, Magnús Stefánsson, Margrét Frímannsdóttir, Ólafur Örn Haraldsson, Páll Pétursson, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður Ingvarsdóttir, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Sturla Böðvarsson, Svanfríður Jónasdóttir, Sverrir Hermannsson, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir

Fjarvist:

Ásta Möller, Halldór Blöndal, Katrín Fjeldsted, Sólveig Pétursdóttir

Fjarverandi:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Björn Bjarnason, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Gísli S. Einarsson, Gunnar Pálsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Pétur H. Blöndal, Tómas Ingi Olrich, Össur Skarphéðinsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 30 0 0 1 9
Konur 18 0 0 3 2

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 12 0 0 0 0
Frjálslyndi ­flokkurinn 2 0 0 0 0
Samfylkingin 14 0 0 0 3
Sjálfstæðis­flokkur 15 0 0 4 7
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 5 0 0 0 1

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 12 0 0 3 4
Reykjanes 12 0 0 0 0
Vesturland 4 0 0 0 1
Vestfirðir 3 0 0 0 2
Norðurland vestra 5 0 0 0 0
Norðurland eystra 4 0 0 1 1
Austurland 3 0 0 0 2
Suðurland 5 0 0 0 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.