Atkvæðagreiðsla

Alþingi 127. löggjafarþing. 32. fundur. Atkvæðagreiðsla 26052
162. mál. málefni aldraðra
(gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra)
Þskj. 163.
20.11.2001 14:30
Samþykkt
Frv.

Atkvæði féllu þannig:  Já 32, nei 1, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 6, fjarver­andi 24

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Árni R. Árnason: fjarverandi, Árni Steinar Jóhannsson: fjarverandi, Árni M. Mathiesen: fjarverandi, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Ásta Möller: fjarvist, Björn Bjarnason: fjarverandi, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: fjarverandi, Drífa Hjartardóttir: já, Drífa Snædal: nei, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Einar Már Sigurðarson: fjarverandi, Geir H. Haarde: fjarverandi, Gísli S. Einarsson: fjarverandi, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: fjarverandi, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: já, Guðni Ágústsson: já, Guðrún Ögmundsdóttir: fjarvist, Gunnar Birgisson: fjarverandi, Gunnar Pálsson: já, Halldór Ásgrímsson: fjarvist, Halldór Blöndal: fjarverandi, Hjálmar Árnason: fjarverandi, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Bjarnason: já, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: já, Karl V. Matthíasson: fjarverandi, Katrín Fjeldsted: já, Kjartan Ólafsson: fjarverandi, Kolbrún Halldórsdóttir: já, Kristinn H. Gunnarsson: fjarverandi, Kristján L. Möller: já, Kristján Pálsson: fjarverandi, Lára Margrét Ragnarsdóttir: já, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: fjarverandi, Ólafur Örn Haraldsson: fjarverandi, Páll Pétursson: fjarvist, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sigríður Ingvarsdóttir: já, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: fjarverandi, Sólveig Pétursdóttir: fjarvist, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: fjarverandi, Sverrir Hermannsson: já, Tómas Ingi Olrich: fjarvist, Valgerður Sverrisdóttir: fjarverandi, Vilhjálmur Egilsson: fjarverandi, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: já, Össur Skarphéðinsson: fjarverandi

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Ásta R. Jóhannesdóttir, Bryndís Hlöðversdóttir, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðni Ágústsson, Gunnar Pálsson, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Bjarnason, Jón Kristjánsson, Jónína Bjartmarz, Katrín Fjeldsted, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristján L. Möller, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Stefánsson, Pétur H. Blöndal, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður Ingvarsdóttir, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Sturla Böðvarsson, Sverrir Hermannsson, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir

Nei:

Drífa Snædal

Fjarvist:

Ásta Möller, Guðrún Ögmundsdóttir, Halldór Ásgrímsson, Páll Pétursson, Sólveig Pétursdóttir, Tómas Ingi Olrich

Fjarverandi:

Árni R. Árnason, Árni Steinar Jóhannsson, Árni M. Mathiesen, Björn Bjarnason, Davíð Oddsson, Einar Oddur Kristjánsson, Einar Már Sigurðarson, Geir H. Haarde, Gísli S. Einarsson, Guðjón A. Kristjánsson, Gunnar Birgisson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Karl V. Matthíasson, Kjartan Ólafsson, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján Pálsson, Margrét Frímannsdóttir, Ólafur Örn Haraldsson, Siv Friðleifsdóttir, Svanfríður Jónasdóttir, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson, Össur Skarphéðinsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 17 0 0 3 20
Konur 15 1 0 3 4

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 5 0 0 2 5
Frjálslyndi ­flokkurinn 1 0 0 0 1
Samfylkingin 10 0 0 1 6
Sjálfstæðis­flokkur 12 0 0 3 11
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 4 1 0 0 1

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 10 1 0 3 5
Reykjanes 6 0 0 0 6
Vesturland 4 0 0 0 1
Vestfirðir 1 0 0 0 4
Norðurland vestra 3 0 0 1 1
Norðurland eystra 1 0 0 1 4
Austurland 3 0 0 1 1
Suðurland 4 0 0 0 2

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.