Atkvæðagreiðsla

Alþingi 127. löggjafarþing. 50. fundur. Atkvæðagreiðsla 26317
230. mál. greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi
(eftirlitsgjald)
Þskj. 530.
12.12.2001 13:20
Samþykkt
Brtt.

Atkvæði féllu þannig:  Já 31, nei 0, greiddu ekki atkv. 13
fjarvist 3, fjarver­andi 16

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Árni R. Árnason: já, Árni Steinar Jóhannsson: greiðir ekki atkvæði, Árni M. Mathiesen: fjarverandi, Ásta R. Jóhannesdóttir: greiðir ekki atkvæði, Ásta Möller: já, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: greiðir ekki atkvæði, Davíð Oddsson: fjarverandi, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: fjarvist, Einar Már Sigurðarson: greiðir ekki atkvæði, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: greiðir ekki atkvæði, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: fjarverandi, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarverandi, Guðni Ágústsson: já, Guðrún Ögmundsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Gunnar Birgisson: já, Halldór Ásgrímsson: fjarverandi, Halldór Blöndal: fjarverandi, Hjálmar Árnason: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhann Ársælsson: greiðir ekki atkvæði, Jóhanna Sigurðardóttir: greiðir ekki atkvæði, Jón Bjarnason: fjarverandi, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: já, Karl V. Matthíasson: greiðir ekki atkvæði, Katrín Fjeldsted: já, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: já, Kristinn H. Gunnarsson: fjarverandi, Kristján L. Möller: fjarverandi, Kristján Pálsson: já, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Ólafur Örn Haraldsson: fjarverandi, Páll Pétursson: fjarverandi, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarvist, Sigríður Ingvarsdóttir: já, Sigríður Jóhannesdóttir: greiðir ekki atkvæði, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Stefanía Óskarsdóttir: já, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: fjarverandi, Svanfríður Jónasdóttir: greiðir ekki atkvæði, Sverrir Hermannsson: já, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: fjarverandi, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: fjarverandi, Þórunn Sveinbjarnardóttir: greiðir ekki atkvæði, Þuríður Backman: já, Ögmundur Jónasson: fjarvist, Össur Skarphéðinsson: fjarverandi

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni R. Árnason, Ásta Möller, Björn Bjarnason, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Geir H. Haarde, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Gunnar Birgisson, Hjálmar Árnason, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jón Kristjánsson, Jónína Bjartmarz, Katrín Fjeldsted, Kjartan Ólafsson, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristján Pálsson, Magnús Stefánsson, Pétur H. Blöndal, Sigríður Ingvarsdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Stefanía Óskarsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Sverrir Hermannsson, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Þuríður Backman

Greiðir ekki atkvæði:

Árni Steinar Jóhannsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Bryndís Hlöðversdóttir, Einar Már Sigurðarson, Gísli S. Einarsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Karl V. Matthíasson, Margrét Frímannsdóttir, Sigríður Jóhannesdóttir, Svanfríður Jónasdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir

Fjarvist:

Einar Oddur Kristjánsson, Rannveig Guðmundsdóttir, Ögmundur Jónasson

Fjarverandi:

Árni M. Mathiesen, Davíð Oddsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Halldór Ásgrímsson, Halldór Blöndal, Jón Bjarnason, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján L. Möller, Lúðvík Bergvinsson, Ólafur Örn Haraldsson, Páll Pétursson, Sturla Böðvarsson, Vilhjálmur Egilsson, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Össur Skarphéðinsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 18 0 5 2 15
Konur 13 0 8 1 1

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 8 0 0 0 4
Frjálslyndi ­flokkurinn 1 0 0 0 1
Samfylkingin 0 0 12 1 4
Sjálfstæðis­flokkur 19 0 0 1 6
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 3 0 1 1 1

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 11 0 4 1 3
Reykjanes 6 0 2 1 3
Vesturland 2 0 2 0 1
Vestfirðir 1 0 1 1 2
Norðurland vestra 1 0 0 0 4
Norðurland eystra 3 0 2 0 1
Austurland 3 0 1 0 1
Suðurland 4 0 1 0 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.