Atkvæðagreiðsla

Alþingi 127. löggjafarþing. 50. fundur. Atkvæðagreiðsla 26324
320. mál. gjald af áfengi
(tóbaksgjald)
Þskj. 405. 1. gr.
12.12.2001 13:22
Samþykkt
Þskj.

Atkvæði féllu þannig:  Já 46, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 3, fjarver­andi 14

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Árni R. Árnason: já, Árni Steinar Jóhannsson: já, Árni M. Mathiesen: fjarverandi, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Ásta Möller: já, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: fjarverandi, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: fjarvist, Einar Már Sigurðarson: já, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarverandi, Guðni Ágústsson: já, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Gunnar Birgisson: já, Halldór Ásgrímsson: fjarverandi, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Bjarnason: já, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: fjarverandi, Karl V. Matthíasson: já, Katrín Fjeldsted: já, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: já, Kristinn H. Gunnarsson: fjarverandi, Kristján L. Möller: fjarverandi, Kristján Pálsson: já, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: já, Ólafur Örn Haraldsson: fjarverandi, Páll Pétursson: fjarverandi, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarvist, Sigríður Ingvarsdóttir: já, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Stefanía Óskarsdóttir: já, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: fjarverandi, Svanfríður Jónasdóttir: já, Sverrir Hermannsson: já, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: fjarverandi, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: fjarverandi, Þórunn Sveinbjarnardóttir: já, Þuríður Backman: já, Ögmundur Jónasson: fjarvist, Össur Skarphéðinsson: fjarverandi

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni R. Árnason, Árni Steinar Jóhannsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Ásta Möller, Björn Bjarnason, Bryndís Hlöðversdóttir, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Einar Már Sigurðarson, Geir H. Haarde, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Gunnar Birgisson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Bjarnason, Jón Kristjánsson, Karl V. Matthíasson, Katrín Fjeldsted, Kjartan Ólafsson, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristján Pálsson, Magnús Stefánsson, Margrét Frímannsdóttir, Pétur H. Blöndal, Sigríður Ingvarsdóttir, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Stefanía Óskarsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Svanfríður Jónasdóttir, Sverrir Hermannsson, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Þuríður Backman

Fjarvist:

Einar Oddur Kristjánsson, Rannveig Guðmundsdóttir, Ögmundur Jónasson

Fjarverandi:

Árni M. Mathiesen, Davíð Oddsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Halldór Ásgrímsson, Jónína Bjartmarz, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján L. Möller, Lúðvík Bergvinsson, Ólafur Örn Haraldsson, Páll Pétursson, Sturla Böðvarsson, Vilhjálmur Egilsson, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Össur Skarphéðinsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 26 0 0 2 12
Konur 20 0 0 1 2

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 7 0 0 0 5
Frjálslyndi ­flokkurinn 2 0 0 0 0
Samfylkingin 12 0 0 1 4
Sjálfstæðis­flokkur 20 0 0 1 5
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 5 0 0 1 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 14 0 0 1 4
Reykjanes 8 0 0 1 3
Vesturland 4 0 0 0 1
Vestfirðir 3 0 0 1 1
Norðurland vestra 2 0 0 0 3
Norðurland eystra 6 0 0 0 0
Austurland 4 0 0 0 1
Suðurland 5 0 0 0 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.