Atkvæðagreiðsla

Alþingi 127. löggjafarþing. 54. fundur. Atkvæðagreiðsla 26383
362. mál. veiting ríkisborgararéttar
Þskj. 519.
13.12.2001 13:35
Samþykkt
Frv. vísað til 3. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 37, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 8, fjarver­andi 18

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: fjarvist, Árni R. Árnason: já, Árni Steinar Jóhannsson: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarverandi, Ásta Möller: já, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: fjarverandi, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: fjarverandi, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Einar Már Sigurðarson: fjarverandi, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: fjarverandi, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarverandi, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Gunnar Birgisson: fjarverandi, Halldór Ásgrímsson: fjarvist, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Bjarnason: já, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: fjarverandi, Karl V. Matthíasson: já, Katrín Fjeldsted: fjarverandi, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: já, Kristinn H. Gunnarsson: fjarvist, Kristján L. Möller: fjarverandi, Kristján Pálsson: já, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: fjarverandi, Ólafur Örn Haraldsson: fjarverandi, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sigríður Ingvarsdóttir: já, Sigríður Jóhannesdóttir: fjarverandi, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: fjarverandi, Stefanía Óskarsdóttir: já, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: já, Sverrir Hermannsson: já, Tómas Ingi Olrich: fjarvist, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: fjarvist, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: fjarvist, Þórunn Sveinbjarnardóttir: já, Þuríður Backman: fjarverandi, Ögmundur Jónasson: fjarvist, Össur Skarphéðinsson: fjarvist

Já:

Árni R. Árnason, Árni Steinar Jóhannsson, Árni M. Mathiesen, Ásta Möller, Björn Bjarnason, Bryndís Hlöðversdóttir, Drífa Hjartardóttir, Geir H. Haarde, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Bjarnason, Jón Kristjánsson, Karl V. Matthíasson, Kjartan Ólafsson, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristján Pálsson, Magnús Stefánsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður Ingvarsdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Stefanía Óskarsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Sturla Böðvarsson, Svanfríður Jónasdóttir, Sverrir Hermannsson, Valgerður Sverrisdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir

Fjarvist:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Halldór Ásgrímsson, Kristinn H. Gunnarsson, Tómas Ingi Olrich, Vilhjálmur Egilsson, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Fjarverandi:

Ásta R. Jóhannesdóttir, Davíð Oddsson, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Einar Már Sigurðarson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðni Ágústsson, Gunnar Birgisson, Jónína Bjartmarz, Katrín Fjeldsted, Kristján L. Möller, Lúðvík Bergvinsson, Margrét Frímannsdóttir, Ólafur Örn Haraldsson, Sigríður Jóhannesdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Þuríður Backman

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 23 0 0 6 11
Konur 14 0 0 2 7

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 7 0 0 2 3
Frjálslyndi ­flokkurinn 1 0 0 0 1
Samfylkingin 9 0 0 1 7
Sjálfstæðis­flokkur 16 0 0 4 6
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 4 0 0 1 1

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 11 0 0 2 6
Reykjanes 8 0 0 1 3
Vesturland 5 0 0 0 0
Vestfirðir 1 0 0 1 3
Norðurland vestra 3 0 0 1 1
Norðurland eystra 5 0 0 1 0
Austurland 1 0 0 2 2
Suðurland 3 0 0 0 3

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.