Atkvæðagreiðsla

Alþingi 127. löggjafarþing. 55. fundur. Atkvæðagreiðsla 26474
160. mál. umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur
(gjald til Náttúruverndarráðs)
Þskj. 161.
14.12.2001 11:08
Samþykkt
Frv. vísað til 3. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 47, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 9, fjarver­andi 7

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: fjarvist, Árni R. Árnason: já, Árni Steinar Jóhannsson: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarverandi, Ásta Möller: já, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: já, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: fjarvist, Einar Már Sigurðarson: já, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: já, Guðni Ágústsson: já, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Gunnar Birgisson: já, Halldór Ásgrímsson: fjarvist, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: fjarverandi, Jón Bjarnason: já, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: já, Karl V. Matthíasson: já, Katrín Fjeldsted: já, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: fjarverandi, Kristinn H. Gunnarsson: fjarvist, Kristján L. Möller: fjarverandi, Kristján Pálsson: já, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: já, Ólafur Örn Haraldsson: fjarverandi, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sigríður Ingvarsdóttir: já, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: fjarvist, Stefanía Óskarsdóttir: já, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: já, Sverrir Hermannsson: fjarverandi, Tómas Ingi Olrich: fjarverandi, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: fjarvist, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: fjarvist, Þórunn Sveinbjarnardóttir: já, Þuríður Backman: já, Ögmundur Jónasson: fjarvist, Össur Skarphéðinsson: fjarvist

Já:

Árni R. Árnason, Árni Steinar Jóhannsson, Árni M. Mathiesen, Ásta Möller, Björn Bjarnason, Bryndís Hlöðversdóttir, Davíð Oddsson, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Einar Már Sigurðarson, Geir H. Haarde, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðni Ágústsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Gunnar Birgisson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhann Ársælsson, Jón Bjarnason, Jón Kristjánsson, Jónína Bjartmarz, Karl V. Matthíasson, Katrín Fjeldsted, Kjartan Ólafsson, Kristján Pálsson, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Stefánsson, Margrét Frímannsdóttir, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður Ingvarsdóttir, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Stefanía Óskarsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Sturla Böðvarsson, Svanfríður Jónasdóttir, Valgerður Sverrisdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Þuríður Backman

Fjarvist:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Einar Oddur Kristjánsson, Halldór Ásgrímsson, Kristinn H. Gunnarsson, Sólveig Pétursdóttir, Vilhjálmur Egilsson, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Fjarverandi:

Ásta R. Jóhannesdóttir, Jóhanna Sigurðardóttir, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristján L. Möller, Ólafur Örn Haraldsson, Sverrir Hermannsson, Tómas Ingi Olrich

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 30 0 0 6 4
Konur 17 0 0 3 3

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 9 0 0 2 1
Frjálslyndi ­flokkurinn 1 0 0 0 1
Samfylkingin 13 0 0 1 3
Sjálfstæðis­flokkur 20 0 0 5 1
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 4 0 0 1 1

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 11 0 0 3 5
Reykjanes 11 0 0 1 0
Vesturland 5 0 0 0 0
Vestfirðir 3 0 0 2 0
Norðurland vestra 3 0 0 1 1
Norðurland eystra 5 0 0 0 1
Austurland 3 0 0 2 0
Suðurland 6 0 0 0 0

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.