Atkvæðagreiðsla

Alþingi 127. löggjafarþing. 61. fundur. Atkvæðagreiðsla 26586
370. mál. endurskoðendur
(EES-reglur)
Þskj. 566.
28.01.2002 16:08
Samþykkt
Frv. vísað til 2. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 40, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 8, fjarver­andi 15

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: fjarvist, Árni R. Árnason: já, Árni Steinar Jóhannsson: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarverandi, Ásta Möller: já, Björn Bjarnason: fjarverandi, Davíð Oddsson: fjarverandi, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Einar Már Sigurðarson: já, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: fjarverandi, Guðjón A. Kristjánsson: fjarverandi, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: já, Guðni Ágústsson: já, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Gunnar Birgisson: fjarverandi, Halldór Ásgrímsson: fjarverandi, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: fjarvist, Jóhann Ársælsson: fjarverandi, Jóhanna Sigurðardóttir: fjarvist, Jón Bjarnason: já, Jón Kristjánsson: fjarverandi, Jónína Bjartmarz: já, Karl V. Matthíasson: já, Katrín Andrésdóttir: já, Katrín Fjeldsted: já, Kjartan Ólafsson: fjarverandi, Kolbrún Halldórsdóttir: fjarverandi, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristján L. Möller: fjarverandi, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: já, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Stefánsson: já, Mörður Árnason: já, Ólafur Björnsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarvist, Sigríður Ingvarsdóttir: já, Sigríður Jóhannesdóttir: fjarvist, Sigríður A. Þórðardóttir: fjarvist, Siv Friðleifsdóttir: fjarverandi, Sólveig Pétursdóttir: fjarvist, Steingrímur J. Sigfússon: fjarvist, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: já, Sverrir Hermannsson: já, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: já, Þuríður Backman: já, Ögmundur Jónasson: fjarverandi, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Árni R. Árnason, Árni Steinar Jóhannsson, Árni M. Mathiesen, Ásta Möller, Einar K. Guðfinnsson, Einar Már Sigurðarson, Geir H. Haarde, Gísli S. Einarsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðni Ágústsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Jón Bjarnason, Jónína Bjartmarz, Karl V. Matthíasson, Katrín Andrésdóttir, Katrín Fjeldsted, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján Pálsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Stefánsson, Mörður Árnason, Ólafur Björnsson, Ólafur Örn Haraldsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Sigríður Ingvarsdóttir, Sturla Böðvarsson, Svanfríður Jónasdóttir, Sverrir Hermannsson, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Þuríður Backman, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhanna Sigurðardóttir, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Sólveig Pétursdóttir, Steingrímur J. Sigfússon

Fjarverandi:

Ásta R. Jóhannesdóttir, Björn Bjarnason, Davíð Oddsson, Einar Oddur Kristjánsson, Guðjón Guðmundsson, Guðjón A. Kristjánsson, Gunnar Birgisson, Halldór Ásgrímsson, Jóhann Ársælsson, Jón Kristjánsson, Kjartan Ólafsson, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristján L. Möller, Siv Friðleifsdóttir, Ögmundur Jónasson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 28 0 0 2 12
Konur 12 0 0 6 3

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 8 0 0 1 3
Frjálslyndi ­flokkurinn 1 0 0 0 1
Samfylkingin 11 0 0 3 3
Sjálfstæðis­flokkur 17 0 0 3 6
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 3 0 0 1 2

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 12 0 0 2 5
Reykjanes 7 0 0 3 2
Vesturland 3 0 0 0 2
Vestfirðir 3 0 0 0 2
Norðurland vestra 4 0 0 0 1
Norðurland eystra 5 0 0 1 0
Austurland 2 0 0 1 2
Suðurland 4 0 0 1 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.