Atkvæðagreiðsla

Alþingi 127. löggjafarþing. 76. fundur. Atkvæðagreiðsla 26733
489. mál. rafræn viðskipti og önnur rafræn þjónusta
(EES-reglur)
Þskj. 774.
13.02.2002 13:34
Samþykkt
Frv. vísað til 2. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 34, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 4, fjarver­andi 25

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: fjarverandi, Árni Steinar Jóhannsson: já, Árni M. Mathiesen: fjarverandi, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Ásta Möller: fjarverandi, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: fjarverandi, Davíð Oddsson: fjarverandi, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Geir H. Haarde: fjarverandi, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: fjarverandi, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarverandi, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Gunnar Birgisson: fjarverandi, Gunnlaugur Stefánsson: já, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: fjarverandi, Helga Guðrún Jónasdóttir: já, Hjálmar Árnason: fjarverandi, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhann Ársælsson: fjarverandi, Jóhanna Sigurðardóttir: fjarverandi, Jón Bjarnason: já, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: fjarvist, Karl V. Matthíasson: já, Katrín Fjeldsted: já, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: fjarverandi, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristján L. Möller: fjarvist, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: fjarverandi, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Magnús Stefánsson: fjarverandi, Margrét Frímannsdóttir: já, Ólafur Örn Haraldsson: fjarverandi, Páll Pétursson: fjarvist, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarverandi, Sigríður Ingvarsdóttir: já, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: fjarvist, Steingrímur J. Sigfússon: fjarverandi, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: já, Sverrir Hermannsson: fjarverandi, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: fjarverandi, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: fjarverandi, Þórunn Sveinbjarnardóttir: já, Þuríður Backman: já, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson: fjarverandi

Já:

Árni Steinar Jóhannsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Björn Bjarnason, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Gunnlaugur Stefánsson, Halldór Ásgrímsson, Helga Guðrún Jónasdóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jón Bjarnason, Jón Kristjánsson, Karl V. Matthíasson, Katrín Fjeldsted, Kjartan Ólafsson, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján Pálsson, Margrét Frímannsdóttir, Pétur H. Blöndal, Sigríður Ingvarsdóttir, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sturla Böðvarsson, Svanfríður Jónasdóttir, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Þuríður Backman, Ögmundur Jónasson

Fjarvist:

Jónína Bjartmarz, Kristján L. Möller, Páll Pétursson, Sólveig Pétursdóttir

Fjarverandi:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni M. Mathiesen, Ásta Möller, Bryndís Hlöðversdóttir, Davíð Oddsson, Geir H. Haarde, Guðjón A. Kristjánsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðni Ágústsson, Gunnar Birgisson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Kolbrún Halldórsdóttir, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Stefánsson, Ólafur Örn Haraldsson, Rannveig Guðmundsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Sverrir Hermannsson, Vilhjálmur Egilsson, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Össur Skarphéðinsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 20 0 0 2 17
Konur 14 0 0 2 8

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 6 0 0 2 4
Frjálslyndi ­flokkurinn 0 0 0 0 2
Samfylkingin 9 0 0 1 7
Sjálfstæðis­flokkur 15 0 0 1 10
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 4 0 0 0 2

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 7 0 0 2 10
Reykjanes 6 0 0 0 6
Vesturland 3 0 0 0 2
Vestfirðir 4 0 0 0 1
Norðurland vestra 2 0 0 2 1
Norðurland eystra 4 0 0 0 2
Austurland 4 0 0 0 1
Suðurland 4 0 0 0 2

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.