Atkvæðagreiðsla

Alþingi 127. löggjafarþing. 91. fundur. Atkvæðagreiðsla 26879
550. mál. kosningar til sveitarstjórna
(erlendir ríkisborgarar o.fl.)
Þskj. 863.
07.03.2002 14:05
Samþykkt
Frv. vísað til 2. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 41, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 3, fjarver­andi 19

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: fjarverandi, Árni Steinar Jóhannsson: fjarverandi, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Ásta Möller: já, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: fjarverandi, Davíð Oddsson: já, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Einar Már Sigurðarson: fjarverandi, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: já, Guðni Ágústsson: já, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Gunnar Birgisson: fjarverandi, Halldór Blöndal: fjarverandi, Helga Guðrún Jónasdóttir: já, Hjálmar Árnason: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: fjarvist, Jóhann Ársælsson: fjarverandi, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Bjarnason: fjarverandi, Jón Kristjánsson: já, Jónas Hallgrímsson: já, Jónína Bjartmarz: já, Karl V. Matthíasson: já, Katrín Fjeldsted: fjarverandi, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: já, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristján L. Möller: fjarverandi, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: fjarverandi, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: fjarverandi, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: fjarverandi, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarverandi, Sigríður Ingvarsdóttir: já, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: fjarvist, Sólveig Pétursdóttir: já, Steingrímur J. Sigfússon: fjarverandi, Sturla Böðvarsson: fjarverandi, Svanfríður Jónasdóttir: fjarverandi, Sverrir Hermannsson: fjarverandi, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: fjarvist, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: já, Þuríður Backman: já, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson: fjarverandi

Já:

Árni M. Mathiesen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Ásta Möller, Björn Bjarnason, Davíð Oddsson, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Geir H. Haarde, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðni Ágústsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Helga Guðrún Jónasdóttir, Hjálmar Árnason, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Kristjánsson, Jónas Hallgrímsson, Jónína Bjartmarz, Karl V. Matthíasson, Kjartan Ólafsson, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján Pálsson, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Stefánsson, Ólafur Örn Haraldsson, Pétur H. Blöndal, Sigríður Ingvarsdóttir, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Sólveig Pétursdóttir, Tómas Ingi Olrich, Vilhjálmur Egilsson, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Þuríður Backman, Ögmundur Jónasson

Fjarvist:

Ísólfur Gylfi Pálmason, Siv Friðleifsdóttir, Valgerður Sverrisdóttir

Fjarverandi:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni Steinar Jóhannsson, Bryndís Hlöðversdóttir, Einar Már Sigurðarson, Gunnar Birgisson, Halldór Blöndal, Jóhann Ársælsson, Jón Bjarnason, Katrín Fjeldsted, Kristján L. Möller, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Margrét Frímannsdóttir, Páll Pétursson, Rannveig Guðmundsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Sturla Böðvarsson, Svanfríður Jónasdóttir, Sverrir Hermannsson, Össur Skarphéðinsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 26 0 0 1 12
Konur 15 0 0 2 7

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 8 0 0 3 1
Frjálslyndi ­flokkurinn 1 0 0 0 1
Samfylkingin 9 0 0 0 8
Sjálfstæðis­flokkur 20 0 0 0 6
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 3 0 0 0 3

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 14 0 0 0 5
Reykjanes 9 0 0 1 2
Vesturland 3 0 0 0 2
Vestfirðir 5 0 0 0 0
Norðurland vestra 2 0 0 0 3
Norðurland eystra 1 0 0 1 4
Austurland 3 0 0 0 2
Suðurland 4 0 0 1 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.