Atkvæðagreiðsla

Alþingi 127. löggjafarþing. 138. fundur. Atkvæðagreiðsla 27873
714. mál. ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar
Þskj. 1425.
03.05.2002 14:10
Samþykkt
Frv.

Atkvæði féllu þannig:  Já 27, nei 13, greiddu ekki atkv. 12
fjarvist 4, fjarver­andi 7

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Helga Guðrún Jónasdóttir: já, Árni Steinar Jóhannsson: nei, Árni M. Mathiesen: fjarvist, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarverandi, Ásta Möller: já, Björn Bjarnason: fjarverandi, Bryndís Hlöðversdóttir: greiðir ekki atkvæði, Davíð Oddsson: já, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Einar Már Sigurðarson: greiðir ekki atkvæði, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: greiðir ekki atkvæði, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: nei, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: nei, Guðni Ágústsson: já, Guðrún Ögmundsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Gunnar Birgisson: já, Halldór Ásgrímsson: já, Hjálmar Árnason: fjarverandi, Ármann Höskuldsson: já, Jóhann Ársælsson: greiðir ekki atkvæði, Jóhanna Sigurðardóttir: nei, Jón Bjarnason: nei, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: greiðir ekki atkvæði, Karl V. Matthíasson: greiðir ekki atkvæði, Katrín Fjeldsted: já, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: fjarverandi, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristján L. Möller: fjarverandi, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: fjarverandi, Lúðvík Bergvinsson: nei, Magnús Stefánsson: greiðir ekki atkvæði, Margrét Frímannsdóttir: nei, Ólafur Örn Haraldsson: fjarvist, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: nei, Rannveig Guðmundsdóttir: nei, Sigríður Ingvarsdóttir: já, Sigríður Jóhannesdóttir: greiðir ekki atkvæði, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: fjarvist, Steingrímur J. Sigfússon: fjarverandi, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: greiðir ekki atkvæði, Sverrir Hermannsson: nei, Tómas Ingi Olrich: fjarvist, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Þórunn Sveinbjarnardóttir: nei, Þuríður Backman: nei, Ögmundur Jónasson: nei, Össur Skarphéðinsson: greiðir ekki atkvæði, Halldór Blöndal:

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Ármann Höskuldsson, Ásta Möller, Davíð Oddsson, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Geir H. Haarde, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Gunnar Birgisson, Halldór Ásgrímsson, Halldór Blöndal, Helga Guðrún Jónasdóttir, Jón Kristjánsson, Katrín Fjeldsted, Kjartan Ólafsson, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján Pálsson, Páll Pétursson, Sigríður Ingvarsdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sturla Böðvarsson, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson

Nei:

Árni Steinar Jóhannsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Bjarnason, Lúðvík Bergvinsson, Margrét Frímannsdóttir, Pétur H. Blöndal, Rannveig Guðmundsdóttir, Sverrir Hermannsson, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Þuríður Backman, Ögmundur Jónasson

Greiðir ekki atkvæði:

Bryndís Hlöðversdóttir, Einar Már Sigurðarson, Gísli S. Einarsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Jóhann Ársælsson, Jónína Bjartmarz, Karl V. Matthíasson, Magnús Stefánsson, Sigríður Jóhannesdóttir, Svanfríður Jónasdóttir, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Árni M. Mathiesen, Ólafur Örn Haraldsson, Sólveig Pétursdóttir, Tómas Ingi Olrich

Fjarverandi:

Ásta R. Jóhannesdóttir, Björn Bjarnason, Hjálmar Árnason, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristján L. Möller, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 18 8 6 3 4
Konur 9 5 6 1 3

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 8 0 2 1 1
Frjálslyndi ­flokkurinn 0 2 0 0 0
Samfylkingin 0 6 9 0 2
Sjálfstæðis­flokkur 19 1 1 3 2
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 0 4 0 0 2

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 5 4 4 2 4
Reykjanes 5 3 2 1 1
Vesturland 2 0 3 0 0
Vestfirðir 3 1 1 0 0
Norðurland vestra 3 1 0 0 1
Norðurland eystra 2 1 1 1 1
Austurland 3 1 1 0 0
Suðurland 4 2 0 0 0

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.