Atkvæðagreiðsla

Alþingi 128. löggjafarþing. 41. fundur. Atkvæðagreiðsla 28185
402. mál. gjald af áfengi og tóbaki
(hækkun gjalda)
Þskj. 511.
28.11.2002 22:26
Samþykkt
Of skammt var liðið frá útbýtingu --- Afbrigði

Atkvæði féllu þannig:  Já 38, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 5, fjarver­andi 20

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Árni R. Árnason: já, Árni Steinar Jóhannsson: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarvist, Ásta Möller: já, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: fjarverandi, Davíð Oddsson: fjarverandi, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Einar Már Sigurðarson: fjarverandi, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: fjarverandi, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: fjarvist, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarverandi, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Gunnar Birgisson: já, Halldór Blöndal: já, Helga Halldórsdóttir: já, Hjálmar Árnason: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Bjarnason: já, Jón Kristjánsson: já, Jónas Hallgrímsson: fjarverandi, Jónína Bjartmarz: fjarverandi, Karl V. Matthíasson: fjarverandi, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: fjarverandi, Kristinn H. Gunnarsson: fjarvist, Kristján L. Möller: já, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: fjarvist, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: fjarverandi, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sigríður Ingvarsdóttir: fjarverandi, Sigríður Jóhannesdóttir: fjarverandi, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: fjarverandi, Stefanía Óskarsdóttir: já, Steingrímur J. Sigfússon: já, Svanfríður Jónasdóttir: fjarverandi, Sverrir Hermannsson: fjarverandi, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: fjarverandi, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: fjarverandi, Þuríður Backman: fjarverandi, Ögmundur Jónasson: fjarverandi, Össur Skarphéðinsson: fjarvist

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni R. Árnason, Árni Steinar Jóhannsson, Árni M. Mathiesen, Ásta Möller, Björn Bjarnason, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Geir H. Haarde, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Gunnar Birgisson, Halldór Blöndal, Helga Halldórsdóttir, Hjálmar Árnason, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Bjarnason, Jón Kristjánsson, Kjartan Ólafsson, Kristján L. Möller, Kristján Pálsson, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Stefánsson, Ólafur Örn Haraldsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Stefanía Óskarsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Tómas Ingi Olrich, Vilhjálmur Egilsson, Þorgerður K. Gunnarsdóttir

Fjarvist:

Ásta R. Jóhannesdóttir, Guðjón A. Kristjánsson, Kristinn H. Gunnarsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Össur Skarphéðinsson

Fjarverandi:

Bryndís Hlöðversdóttir, Davíð Oddsson, Einar Már Sigurðarson, Gísli S. Einarsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðni Ágústsson, Jónas Hallgrímsson, Jónína Bjartmarz, Karl V. Matthíasson, Kolbrún Halldórsdóttir, Margrét Frímannsdóttir, Sigríður Ingvarsdóttir, Sigríður Jóhannesdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Svanfríður Jónasdóttir, Sverrir Hermannsson, Valgerður Sverrisdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Þuríður Backman, Ögmundur Jónasson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 27 0 0 3 9
Konur 11 0 0 2 11

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 7 0 0 1 4
Frjálslyndi ­flokkurinn 0 0 0 1 1
Samfylkingin 6 0 0 2 9
Sjálfstæðis­flokkur 22 0 0 1 3
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 3 0 0 0 3

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 9 0 0 3 7
Reykjanes 9 0 0 0 3
Vesturland 4 0 0 0 1
Vestfirðir 2 0 0 2 1
Norðurland vestra 4 0 0 0 1
Norðurland eystra 4 0 0 0 2
Austurland 2 0 0 0 3
Suðurland 4 0 0 0 2

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.