Atkvæðagreiðsla

Alþingi 128. löggjafarþing. 41. fundur. Atkvæðagreiðsla 28186
402. mál. gjald af áfengi og tóbaki
(hækkun gjalda)
Þskj. 496. 1. gr.
28.11.2002 22:37
Samþykkt
Þskj.

Atkvæði féllu þannig:  Já 32, nei 0, greiddu ekki atkv. 10
fjarvist 5, fjarver­andi 16

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Árni R. Árnason: já, Árni Steinar Jóhannsson: greiðir ekki atkvæði, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarvist, Ásta Möller: já, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: fjarverandi, Davíð Oddsson: fjarverandi, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Einar Már Sigurðarson: fjarverandi, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: fjarverandi, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: fjarvist, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: greiðir ekki atkvæði, Guðni Ágústsson: já, Guðrún Ögmundsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Gunnar Birgisson: já, Halldór Blöndal: já, Helga Halldórsdóttir: já, Hjálmar Árnason: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhann Ársælsson: greiðir ekki atkvæði, Jóhanna Sigurðardóttir: greiðir ekki atkvæði, Jón Bjarnason: greiðir ekki atkvæði, Jón Kristjánsson: já, Jónas Hallgrímsson: fjarverandi, Jónína Bjartmarz: fjarverandi, Karl V. Matthíasson: fjarverandi, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: fjarverandi, Kristinn H. Gunnarsson: fjarvist, Kristján L. Möller: greiðir ekki atkvæði, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: fjarvist, Lúðvík Bergvinsson: greiðir ekki atkvæði, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: fjarverandi, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Sigríður Ingvarsdóttir: já, Sigríður Jóhannesdóttir: fjarverandi, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: fjarverandi, Stefanía Óskarsdóttir: já, Steingrímur J. Sigfússon: greiðir ekki atkvæði, Svanfríður Jónasdóttir: fjarverandi, Sverrir Hermannsson: fjarverandi, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: fjarverandi, Þuríður Backman: fjarverandi, Ögmundur Jónasson: fjarverandi, Össur Skarphéðinsson: fjarvist

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni R. Árnason, Árni M. Mathiesen, Ásta Möller, Björn Bjarnason, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Geir H. Haarde, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Gunnar Birgisson, Halldór Blöndal, Helga Halldórsdóttir, Hjálmar Árnason, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jón Kristjánsson, Kjartan Ólafsson, Kristján Pálsson, Magnús Stefánsson, Ólafur Örn Haraldsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Sigríður Ingvarsdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Stefanía Óskarsdóttir, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson, Þorgerður K. Gunnarsdóttir

Greiðir ekki atkvæði:

Árni Steinar Jóhannsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Bjarnason, Kristján L. Möller, Lúðvík Bergvinsson, Rannveig Guðmundsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon

Fjarvist:

Ásta R. Jóhannesdóttir, Guðjón A. Kristjánsson, Kristinn H. Gunnarsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Össur Skarphéðinsson

Fjarverandi:

Bryndís Hlöðversdóttir, Davíð Oddsson, Einar Már Sigurðarson, Gísli S. Einarsson, Jónas Hallgrímsson, Jónína Bjartmarz, Karl V. Matthíasson, Kolbrún Halldórsdóttir, Margrét Frímannsdóttir, Sigríður Jóhannesdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Svanfríður Jónasdóttir, Sverrir Hermannsson, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Þuríður Backman, Ögmundur Jónasson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 22 0 7 3 7
Konur 10 0 3 2 9

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 9 0 0 1 2
Frjálslyndi ­flokkurinn 0 0 0 1 1
Samfylkingin 0 0 7 2 8
Sjálfstæðis­flokkur 23 0 0 1 2
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 0 0 3 0 3

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 7 0 2 3 7
Reykjanes 8 0 2 0 2
Vesturland 3 0 1 0 1
Vestfirðir 2 0 0 2 1
Norðurland vestra 3 0 2 0 0
Norðurland eystra 3 0 2 0 1
Austurland 2 0 0 0 3
Suðurland 4 0 1 0 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.