Atkvæðagreiðsla

Alþingi 128. löggjafarþing. 41. fundur. Atkvæðagreiðsla 28188
402. mál. gjald af áfengi og tóbaki
(hækkun gjalda)
Þskj. 511.
28.11.2002 22:37
Fellt
Einfaldan meirihluta þurfti til.
Brtt.

Atkvæði féllu þannig:  Já 10, nei 32, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 5, fjarver­andi 16

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: nei, Árni R. Árnason: nei, Árni Steinar Jóhannsson: já, Árni M. Mathiesen: nei, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarvist, Ásta Möller: nei, Björn Bjarnason: nei, Bryndís Hlöðversdóttir: fjarverandi, Davíð Oddsson: fjarverandi, Drífa Hjartardóttir: nei, Einar K. Guðfinnsson: nei, Einar Oddur Kristjánsson: nei, Einar Már Sigurðarson: fjarverandi, Geir H. Haarde: nei, Gísli S. Einarsson: fjarverandi, Guðjón Guðmundsson: nei, Guðjón A. Kristjánsson: fjarvist, Guðmundur Hallvarðsson: nei, Guðmundur Árni Stefánsson: já, Guðni Ágústsson: nei, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Gunnar Birgisson: nei, Halldór Blöndal: nei, Helga Halldórsdóttir: nei, Hjálmar Árnason: nei, Ísólfur Gylfi Pálmason: nei, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Bjarnason: já, Jón Kristjánsson: nei, Jónas Hallgrímsson: fjarverandi, Jónína Bjartmarz: fjarverandi, Karl V. Matthíasson: fjarverandi, Kjartan Ólafsson: nei, Kolbrún Halldórsdóttir: fjarverandi, Kristinn H. Gunnarsson: fjarvist, Kristján L. Möller: já, Kristján Pálsson: nei, Lára Margrét Ragnarsdóttir: fjarvist, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Stefánsson: nei, Margrét Frímannsdóttir: fjarverandi, Ólafur Örn Haraldsson: nei, Páll Pétursson: nei, Pétur H. Blöndal: nei, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sigríður Ingvarsdóttir: nei, Sigríður Jóhannesdóttir: fjarverandi, Sigríður A. Þórðardóttir: nei, Siv Friðleifsdóttir: nei, Sólveig Pétursdóttir: fjarverandi, Stefanía Óskarsdóttir: nei, Steingrímur J. Sigfússon: já, Svanfríður Jónasdóttir: fjarverandi, Sverrir Hermannsson: fjarverandi, Tómas Ingi Olrich: nei, Valgerður Sverrisdóttir: nei, Vilhjálmur Egilsson: nei, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: nei, Þórunn Sveinbjarnardóttir: fjarverandi, Þuríður Backman: fjarverandi, Ögmundur Jónasson: fjarverandi, Össur Skarphéðinsson: fjarvist

Já:

Árni Steinar Jóhannsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Bjarnason, Kristján L. Möller, Lúðvík Bergvinsson, Rannveig Guðmundsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon

Nei:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni R. Árnason, Árni M. Mathiesen, Ásta Möller, Björn Bjarnason, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Geir H. Haarde, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Gunnar Birgisson, Halldór Blöndal, Helga Halldórsdóttir, Hjálmar Árnason, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jón Kristjánsson, Kjartan Ólafsson, Kristján Pálsson, Magnús Stefánsson, Ólafur Örn Haraldsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Sigríður Ingvarsdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Stefanía Óskarsdóttir, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson, Þorgerður K. Gunnarsdóttir

Fjarvist:

Ásta R. Jóhannesdóttir, Guðjón A. Kristjánsson, Kristinn H. Gunnarsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Össur Skarphéðinsson

Fjarverandi:

Bryndís Hlöðversdóttir, Davíð Oddsson, Einar Már Sigurðarson, Gísli S. Einarsson, Jónas Hallgrímsson, Jónína Bjartmarz, Karl V. Matthíasson, Kolbrún Halldórsdóttir, Margrét Frímannsdóttir, Sigríður Jóhannesdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Svanfríður Jónasdóttir, Sverrir Hermannsson, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Þuríður Backman, Ögmundur Jónasson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 7 22 0 3 7
Konur 3 10 0 2 9

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 0 9 0 1 2
Frjálslyndi ­flokkurinn 0 0 0 1 1
Samfylkingin 7 0 0 2 8
Sjálfstæðis­flokkur 0 23 0 1 2
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 3 0 0 0 3

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 2 7 0 3 7
Reykjanes 2 8 0 0 2
Vesturland 1 3 0 0 1
Vestfirðir 0 2 0 2 1
Norðurland vestra 2 3 0 0 0
Norðurland eystra 2 3 0 0 1
Austurland 0 2 0 0 3
Suðurland 1 4 0 0 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.