Atkvæðagreiðsla

Alþingi 128. löggjafarþing. 48. fundur. Atkvæðagreiðsla 28319
413. mál. almannatryggingar
(skerðingarhlutfall tekjutryggingarauka)
Þskj. 519.
06.12.2002 14:39
Samþykkt
Frv. vísað til 2. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 35, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 2, fjarver­andi 26

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Einarsson: já, Árni R. Árnason: já, Árni Steinar Jóhannsson: já, Árni M. Mathiesen: fjarverandi, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Ásta Möller: fjarverandi, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: fjarverandi, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Einar Már Sigurðarson: já, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: fjarverandi, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: já, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðrún Ögmundsdóttir: fjarverandi, Gunnar Birgisson: fjarverandi, Halldór Blöndal: fjarverandi, Hjálmar Árnason: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: fjarverandi, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Bjarnason: fjarverandi, Jón Kristjánsson: já, Jónas Hallgrímsson: já, Jónína Bjartmarz: fjarvist, Karl V. Matthíasson: fjarverandi, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: fjarverandi, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristján L. Möller: fjarverandi, Kristján Pálsson: fjarverandi, Lára Margrét Ragnarsdóttir: já, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Magnús Stefánsson: fjarverandi, Margrét Frímannsdóttir: fjarverandi, Ólafur Örn Haraldsson: fjarverandi, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Sigríður Ingvarsdóttir: fjarverandi, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: fjarverandi, Stefanía Óskarsdóttir: já, Steingrímur J. Sigfússon: fjarverandi, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: fjarverandi, Sverrir Hermannsson: fjarverandi, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: fjarverandi, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: fjarvist, Þuríður Backman: já, Ögmundur Jónasson: fjarverandi, Össur Skarphéðinsson: fjarverandi

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Ágúst Einarsson, Árni R. Árnason, Árni Steinar Jóhannsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Björn Bjarnason, Bryndís Hlöðversdóttir, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Einar Már Sigurðarson, Geir H. Haarde, Guðjón Guðmundsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Hjálmar Árnason, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Kristjánsson, Jónas Hallgrímsson, Kjartan Ólafsson, Kristinn H. Gunnarsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Stefanía Óskarsdóttir, Sturla Böðvarsson, Tómas Ingi Olrich, Vilhjálmur Egilsson, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Þuríður Backman

Fjarvist:

Jónína Bjartmarz, Þórunn Sveinbjarnardóttir

Fjarverandi:

Árni M. Mathiesen, Ásta Möller, Davíð Oddsson, Gísli S. Einarsson, Guðni Ágústsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Gunnar Birgisson, Halldór Blöndal, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jón Bjarnason, Karl V. Matthíasson, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristján L. Möller, Kristján Pálsson, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Stefánsson, Margrét Frímannsdóttir, Ólafur Örn Haraldsson, Sigríður Ingvarsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Svanfríður Jónasdóttir, Sverrir Hermannsson, Valgerður Sverrisdóttir, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 23 0 0 0 18
Konur 12 0 0 2 8

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 6 0 0 1 5
Frjálslyndi ­flokkurinn 1 0 0 0 1
Samfylkingin 8 0 0 1 8
Sjálfstæðis­flokkur 18 0 0 0 8
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 2 0 0 0 4

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 9 0 0 1 9
Reykjanes 8 0 0 1 3
Vesturland 3 0 0 0 2
Vestfirðir 4 0 0 0 1
Norðurland vestra 2 0 0 0 3
Norðurland eystra 2 0 0 0 4
Austurland 5 0 0 0 0
Suðurland 2 0 0 0 4

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.