Atkvæðagreiðsla

Alþingi 128. löggjafarþing. 54. fundur. Atkvæðagreiðsla 28579
371. mál. staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur
(viðurlög, skilaskylda)
Þskj. 417.
12.12.2002 18:47
Samþykkt
Frv.

Atkvæði féllu þannig:  Já 46, nei 0, greiddu ekki atkv. 1
fjarvist 9, fjarver­andi 7

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Einarsson: já, Árni R. Árnason: já, Árni Steinar Jóhannsson: já, Árni M. Mathiesen: fjarvist, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Ásta Möller: fjarverandi, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: já, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Einar Már Sigurðarson: já, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarvist, Guðni Ágústsson: já, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Gunnar Birgisson: fjarverandi, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhann Ársælsson: fjarverandi, Jóhanna Sigurðardóttir: fjarverandi, Jón Bjarnason: já, Jón Kristjánsson: já, Jónas Hallgrímsson: já, Jónína Bjartmarz: fjarverandi, Karl V. Matthíasson: fjarvist, Katrín Fjeldsted: já, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: já, Kristinn H. Gunnarsson: fjarvist, Kristján L. Möller: já, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: já, Lúðvík Bergvinsson: fjarvist, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: já, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Sigríður Ingvarsdóttir: já, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: fjarverandi, Sverrir Hermannsson: greiðir ekki atkvæði, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: fjarvist, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: fjarvist, Þórunn Sveinbjarnardóttir: fjarverandi, Þuríður Backman: fjarvist, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson: fjarvist

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Ágúst Einarsson, Árni R. Árnason, Árni Steinar Jóhannsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Björn Bjarnason, Bryndís Hlöðversdóttir, Davíð Oddsson, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Einar Már Sigurðarson, Geir H. Haarde, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jón Bjarnason, Jón Kristjánsson, Jónas Hallgrímsson, Katrín Fjeldsted, Kjartan Ólafsson, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristján L. Möller, Kristján Pálsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Magnús Stefánsson, Margrét Frímannsdóttir, Ólafur Örn Haraldsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Sigríður Ingvarsdóttir, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Sturla Böðvarsson, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Ögmundur Jónasson

Greiðir ekki atkvæði:

Sverrir Hermannsson

Fjarvist:

Árni M. Mathiesen, Guðmundur Árni Stefánsson, Karl V. Matthíasson, Kristinn H. Gunnarsson, Lúðvík Bergvinsson, Vilhjálmur Egilsson, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Þuríður Backman, Össur Skarphéðinsson

Fjarverandi:

Ásta Möller, Gunnar Birgisson, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jónína Bjartmarz, Svanfríður Jónasdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 31 0 1 7 2
Konur 15 0 0 2 5

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 10 0 0 1 1
Frjálslyndi ­flokkurinn 1 0 1 0 0
Samfylkingin 9 0 0 4 4
Sjálfstæðis­flokkur 21 0 0 3 2
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 5 0 0 1 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 14 0 1 1 3
Reykjanes 7 0 0 3 2
Vesturland 4 0 0 0 1
Vestfirðir 3 0 0 2 0
Norðurland vestra 4 0 0 1 0
Norðurland eystra 5 0 0 0 1
Austurland 4 0 0 1 0
Suðurland 5 0 0 1 0

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.