Atkvæðagreiðsla

Alþingi 128. löggjafarþing. 70. fundur. Atkvæðagreiðsla 28823
462. mál. raforkulög
(heildarlög, EES-reglur)
Þskj. 700.
03.02.2003 15:31
Samþykkt
Frv. vísað til 2. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 47, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 8, fjarver­andi 8

Nafnalisti

Adolf H. Berndsen: já, Arnbjörg Sveinsdóttir: fjarvist, Árni R. Árnason: já, Árni Steinar Jóhannsson: já, Árni M. Mathiesen: fjarverandi, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Ásta Möller: já, Björgvin G. Sigurðsson: já, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: fjarverandi, Davíð Oddsson: fjarverandi, Drífa Hjartardóttir: fjarvist, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Einar Már Sigurðarson: já, Geir H. Haarde: fjarverandi, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: já, Guðni Ágústsson: já, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Gunnar Birgisson: já, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: fjarvist, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Bjarnason: já, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: já, Karl V. Matthíasson: fjarverandi, Katrín Fjeldsted: já, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: já, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristján L. Möller: já, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: já, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Magnús Stefánsson: já, Páll Magnússon: já, Páll Pétursson: fjarvist, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarvist, Sigríður Ingvarsdóttir: já, Sigríður Jóhannesdóttir: fjarvist, Sigríður A. Þórðardóttir: fjarvist, Sólveig Pétursdóttir: já, Steingrímur J. Sigfússon: fjarvist, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: fjarverandi, Sverrir Hermannsson: já, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vigdís Hauksdóttir: já, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: já, Þuríður Backman: fjarverandi, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Adolf H. Berndsen, Árni R. Árnason, Árni Steinar Jóhannsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Ásta Möller, Björgvin G. Sigurðsson, Björn Bjarnason, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Einar Már Sigurðarson, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðni Ágústsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Gunnar Birgisson, Halldór Ásgrímsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Bjarnason, Jón Kristjánsson, Jónína Bjartmarz, Katrín Fjeldsted, Kjartan Ólafsson, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján L. Möller, Kristján Pálsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Magnús Stefánsson, Páll Magnússon, Pétur H. Blöndal, Sigríður Ingvarsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Sturla Böðvarsson, Sverrir Hermannsson, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Vigdís Hauksdóttir, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Drífa Hjartardóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Páll Pétursson, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Steingrímur J. Sigfússon

Fjarverandi:

Árni M. Mathiesen, Bryndís Hlöðversdóttir, Davíð Oddsson, Geir H. Haarde, Karl V. Matthíasson, Lúðvík Bergvinsson, Svanfríður Jónasdóttir, Þuríður Backman

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 33 0 0 3 5
Konur 14 0 0 5 3

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 10 0 0 2 0
Frjálslyndi ­flokkurinn 2 0 0 0 0
Samfylkingin 11 0 0 2 4
Sjálfstæðis­flokkur 20 0 0 3 3
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 4 0 0 1 1

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 16 0 0 0 3
Reykjanes 8 0 0 3 1
Vesturland 5 0 0 0 0
Vestfirðir 4 0 0 0 1
Norðurland vestra 4 0 0 1 0
Norðurland eystra 4 0 0 1 1
Austurland 3 0 0 1 1
Suðurland 3 0 0 2 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.