Atkvæðagreiðsla

Alþingi 128. löggjafarþing. 75. fundur. Atkvæðagreiðsla 28897
568. mál. vátryggingastarfsemi
(EES-reglur)
Þskj. 919.
10.02.2003 15:33
Samþykkt
Frv. vísað til 2. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 44, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 6, fjarver­andi 13

Nafnalisti

Adolf H. Berndsen: já, Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Árni R. Árnason: já, Árni Steinar Jóhannsson: fjarverandi, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarverandi, Ásta Möller: já, Björgvin G. Sigurðsson: já, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: fjarverandi, Davíð Oddsson: fjarverandi, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Einar Már Sigurðarson: já, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: fjarverandi, Guðmundur Árni Stefánsson: já, Guðni Ágústsson: já, Guðrún Ögmundsdóttir: fjarvist, Gunnar Birgisson: já, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: fjarverandi, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Bjarnason: fjarverandi, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: já, Karl V. Matthíasson: fjarverandi, Katrín Fjeldsted: já, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: já, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristján L. Möller: já, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: fjarverandi, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Magnús Stefánsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Magnússon: fjarvist, Páll Pétursson: fjarvist, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarvist, Sigríður Ingvarsdóttir: fjarverandi, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: fjarvist, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: fjarvist, Svanfríður Jónasdóttir: já, Sverrir Hermannsson: já, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: fjarverandi, Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson: já, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: já, Þuríður Backman: já, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson: fjarverandi

Já:

Adolf H. Berndsen, Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni R. Árnason, Árni M. Mathiesen, Ásta Möller, Björgvin G. Sigurðsson, Björn Bjarnason, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Einar Már Sigurðarson, Geir H. Haarde, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðni Ágústsson, Gunnar Birgisson, Halldór Ásgrímsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Kristjánsson, Jónína Bjartmarz, Katrín Fjeldsted, Kjartan Ólafsson, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján L. Möller, Kristján Pálsson, Magnús Stefánsson, Ólafur Örn Haraldsson, Pétur H. Blöndal, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Svanfríður Jónasdóttir, Sverrir Hermannsson, Tómas Ingi Olrich, Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Þuríður Backman, Ögmundur Jónasson

Fjarvist:

Guðrún Ögmundsdóttir, Páll Magnússon, Páll Pétursson, Rannveig Guðmundsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Sturla Böðvarsson

Fjarverandi:

Árni Steinar Jóhannsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Bryndís Hlöðversdóttir, Davíð Oddsson, Guðjón A. Kristjánsson, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jón Bjarnason, Karl V. Matthíasson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Sigríður Ingvarsdóttir, Valgerður Sverrisdóttir, Össur Skarphéðinsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 31 0 0 3 8
Konur 13 0 0 3 5

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 8 0 0 2 2
Frjálslyndi ­flokkurinn 1 0 0 0 1
Samfylkingin 10 0 0 2 5
Sjálfstæðis­flokkur 21 0 0 2 3
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 4 0 0 0 2

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 12 0 0 2 5
Reykjanes 10 0 0 2 0
Vesturland 4 0 0 1 0
Vestfirðir 3 0 0 0 2
Norðurland vestra 2 0 0 1 2
Norðurland eystra 4 0 0 0 2
Austurland 5 0 0 0 0
Suðurland 4 0 0 0 2

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.