Atkvæðagreiðsla

Alþingi 128. löggjafarþing. 81. fundur. Atkvæðagreiðsla 29031
598. mál. atvinnuréttindi útlendinga
(búsetuleyfi, EES-reglur)
Þskj. 959.
18.02.2003 13:36
Samþykkt
Frv. vísað til 2. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 40, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 7, fjarver­andi 16

Nafnalisti

Adolf H. Berndsen: já, Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Árni R. Árnason: fjarvist, Árni Steinar Jóhannsson: já, Árni M. Mathiesen: fjarverandi, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Ásta Möller: já, Björgvin G. Sigurðsson: já, Björn Bjarnason: fjarverandi, Bryndís Hlöðversdóttir: fjarvist, Davíð Oddsson: fjarverandi, Drífa Hjartardóttir: fjarverandi, Einar K. Guðfinnsson: fjarvist, Einar Oddur Kristjánsson: já, Einar Már Sigurðarson: fjarverandi, Geir H. Haarde: fjarverandi, Gísli S. Einarsson: fjarvist, Guðjón Guðmundsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarverandi, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Gunnar Birgisson: fjarverandi, Halldór Ásgrímsson: fjarverandi, Halldór Blöndal: fjarverandi, Hjálmar Árnason: fjarverandi, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Bjarnason: já, Jón Kristjánsson: fjarvist, Jónína Bjartmarz: já, Karl V. Matthíasson: fjarverandi, Katrín Fjeldsted: já, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: já, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristján L. Möller: fjarverandi, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: fjarvist, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Magnús Stefánsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: já, Pétur Bjarnason: já, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sigríður Ingvarsdóttir: já, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: fjarvist, Sólveig Pétursdóttir: já, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: já, Sverrir Hermannsson: já, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson: já, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: fjarverandi, Þórunn Sveinbjarnardóttir: já, Þuríður Backman: já, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Adolf H. Berndsen, Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni Steinar Jóhannsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Ásta Möller, Björgvin G. Sigurðsson, Einar Oddur Kristjánsson, Guðjón Guðmundsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Bjarnason, Jónína Bjartmarz, Katrín Fjeldsted, Kjartan Ólafsson, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján Pálsson, Magnús Stefánsson, Ólafur Örn Haraldsson, Páll Pétursson, Pétur Bjarnason, Pétur H. Blöndal, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður Ingvarsdóttir, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Sólveig Pétursdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Sturla Böðvarsson, Svanfríður Jónasdóttir, Sverrir Hermannsson, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Þuríður Backman, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Árni R. Árnason, Bryndís Hlöðversdóttir, Einar K. Guðfinnsson, Gísli S. Einarsson, Jón Kristjánsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Siv Friðleifsdóttir

Fjarverandi:

Árni M. Mathiesen, Björn Bjarnason, Davíð Oddsson, Drífa Hjartardóttir, Einar Már Sigurðarson, Geir H. Haarde, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðni Ágústsson, Gunnar Birgisson, Halldór Ásgrímsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Karl V. Matthíasson, Kristján L. Möller, Lúðvík Bergvinsson, Þorgerður K. Gunnarsdóttir

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 23 0 0 4 14
Konur 17 0 0 3 2

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 7 0 0 2 3
Frjálslyndi ­flokkurinn 2 0 0 0 0
Samfylkingin 10 0 0 2 5
Sjálfstæðis­flokkur 15 0 0 3 8
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 6 0 0 0 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 14 0 0 2 3
Reykjanes 5 0 0 2 5
Vesturland 4 0 0 1 0
Vestfirðir 3 0 0 1 1
Norðurland vestra 4 0 0 0 1
Norðurland eystra 5 0 0 0 1
Austurland 2 0 0 1 2
Suðurland 3 0 0 0 3

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.