Atkvæðagreiðsla

Alþingi 128. löggjafarþing. 101. fundur. Atkvæðagreiðsla 29617
599. mál. fjarskipti
(heildarlög, EES-reglur)
Þskj. 960. 16.--18. gr.
14.03.2003 15:14
Samþykkt
Þskj.

Atkvæði féllu þannig:  Já 43, nei 6, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 1, fjarver­andi 13

Nafnalisti

Adolf H. Berndsen: já, Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Árni R. Árnason: já, Árni Steinar Jóhannsson: nei, Árni M. Mathiesen: fjarvist, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarverandi, Ásta Möller: já, Björgvin G. Sigurðsson: já, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: já, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: fjarverandi, Einar Oddur Kristjánsson: já, Einar Már Sigurðarson: já, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðmundur Hallvarðsson: fjarverandi, Guðmundur Árni Stefánsson: já, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Gunnar Birgisson: já, Halldór Ásgrímsson: fjarverandi, Halldór Blöndal: fjarverandi, Hjálmar Árnason: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: fjarverandi, Jón Bjarnason: nei, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: já, Karl V. Matthíasson: já, Katrín Fjeldsted: já, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: nei, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristján L. Möller: já, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: já, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Stefánsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: fjarverandi, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sigríður Ingvarsdóttir: já, Sigríður Jóhannesdóttir: fjarverandi, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Steingrímur J. Sigfússon: nei, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: já, Sverrir Hermannsson: já, Tómas Ingi Olrich: fjarverandi, Valgerður Sverrisdóttir: já, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: fjarverandi, Þórunn Sveinbjarnardóttir: fjarverandi, Þuríður Backman: nei, Ögmundur Jónasson: nei, Össur Skarphéðinsson: fjarverandi

Já:

Adolf H. Berndsen, Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni R. Árnason, Ásta Möller, Björgvin G. Sigurðsson, Björn Bjarnason, Bryndís Hlöðversdóttir, Davíð Oddsson, Drífa Hjartardóttir, Einar Oddur Kristjánsson, Einar Már Sigurðarson, Geir H. Haarde, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Gunnar Birgisson, Hjálmar Árnason, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhann Ársælsson, Jón Kristjánsson, Jónína Bjartmarz, Karl V. Matthíasson, Katrín Fjeldsted, Kjartan Ólafsson, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján L. Möller, Kristján Pálsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Stefánsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður Ingvarsdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Sturla Böðvarsson, Svanfríður Jónasdóttir, Sverrir Hermannsson, Valgerður Sverrisdóttir

Nei:

Árni Steinar Jóhannsson, Jón Bjarnason, Kolbrún Halldórsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Þuríður Backman, Ögmundur Jónasson

Fjarvist:

Árni M. Mathiesen

Fjarverandi:

Ásta R. Jóhannesdóttir, Einar K. Guðfinnsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Halldór Ásgrímsson, Halldór Blöndal, Jóhanna Sigurðardóttir, Ólafur Örn Haraldsson, Sigríður Jóhannesdóttir, Tómas Ingi Olrich, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Össur Skarphéðinsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 28 4 0 1 8
Konur 15 2 0 0 5

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 9 0 0 0 3
Frjálslyndi ­flokkurinn 2 0 0 0 0
Samfylkingin 12 0 0 0 5
Sjálfstæðis­flokkur 19 0 0 1 5
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 0 6 0 0 0
utan þingflokka 1 0 0 0 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 12 2 0 0 5
Reykjanes 8 0 0 1 3
Vesturland 5 0 0 0 0
Vestfirðir 4 0 0 0 1
Norðurland vestra 4 1 0 0 0
Norðurland eystra 2 2 0 0 2
Austurland 3 1 0 0 1
Suðurland 5 0 0 0 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.