Atkvæðagreiðsla

Alþingi 128. löggjafarþing. 101. fundur. Atkvæðagreiðsla 29621
599. mál. fjarskipti
(heildarlög, EES-reglur)
Þskj. 960. 73.--76. og ákv. til brb. I--II
14.03.2003 15:14
Samþykkt
Þskj.

Atkvæði féllu þannig:  Já 46, nei 0, greiddu ekki atkv. 6
fjarvist 1, fjarver­andi 10

Nafnalisti

Adolf H. Berndsen: já, Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Árni R. Árnason: já, Árni Steinar Jóhannsson: greiðir ekki atkvæði, Árni M. Mathiesen: fjarvist, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarverandi, Ásta Möller: já, Björgvin G. Sigurðsson: já, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: já, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: fjarverandi, Einar Oddur Kristjánsson: já, Einar Már Sigurðarson: já, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðmundur Hallvarðsson: fjarverandi, Guðmundur Árni Stefánsson: já, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Gunnar Birgisson: já, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: fjarverandi, Jón Bjarnason: greiðir ekki atkvæði, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: já, Karl V. Matthíasson: já, Katrín Fjeldsted: já, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristján L. Möller: já, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: já, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Stefánsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sigríður Ingvarsdóttir: já, Sigríður Jóhannesdóttir: fjarverandi, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Steingrímur J. Sigfússon: greiðir ekki atkvæði, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: já, Sverrir Hermannsson: já, Tómas Ingi Olrich: fjarverandi, Valgerður Sverrisdóttir: já, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: fjarverandi, Þórunn Sveinbjarnardóttir: fjarverandi, Þuríður Backman: greiðir ekki atkvæði, Ögmundur Jónasson: greiðir ekki atkvæði, Össur Skarphéðinsson: fjarverandi

Já:

Adolf H. Berndsen, Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni R. Árnason, Ásta Möller, Björgvin G. Sigurðsson, Björn Bjarnason, Bryndís Hlöðversdóttir, Davíð Oddsson, Drífa Hjartardóttir, Einar Oddur Kristjánsson, Einar Már Sigurðarson, Geir H. Haarde, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Gunnar Birgisson, Halldór Ásgrímsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhann Ársælsson, Jón Kristjánsson, Jónína Bjartmarz, Karl V. Matthíasson, Katrín Fjeldsted, Kjartan Ólafsson, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján L. Möller, Kristján Pálsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Stefánsson, Ólafur Örn Haraldsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður Ingvarsdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Sturla Böðvarsson, Svanfríður Jónasdóttir, Sverrir Hermannsson, Valgerður Sverrisdóttir

Greiðir ekki atkvæði:

Árni Steinar Jóhannsson, Jón Bjarnason, Kolbrún Halldórsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Þuríður Backman, Ögmundur Jónasson

Fjarvist:

Árni M. Mathiesen

Fjarverandi:

Ásta R. Jóhannesdóttir, Einar K. Guðfinnsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Sigríður Jóhannesdóttir, Tómas Ingi Olrich, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Össur Skarphéðinsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 31 0 4 1 5
Konur 15 0 2 0 5

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 11 0 0 0 1
Frjálslyndi ­flokkurinn 2 0 0 0 0
Samfylkingin 12 0 0 0 5
Sjálfstæðis­flokkur 20 0 0 1 4
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 0 0 6 0 0
utan þingflokka 1 0 0 0 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 13 0 2 0 4
Reykjanes 8 0 0 1 3
Vesturland 5 0 0 0 0
Vestfirðir 4 0 0 0 1
Norðurland vestra 4 0 1 0 0
Norðurland eystra 3 0 2 0 1
Austurland 4 0 1 0 0
Suðurland 5 0 0 0 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.