Atkvæðagreiðsla

Alþingi 128. löggjafarþing. 102. fundur. Atkvæðagreiðsla 29859
462. mál. raforkulög
(heildarlög, EES-reglur)
Þskj. 1408. 2
15.03.2003 02:18
Samþykkt
Brtt.

Atkvæði féllu þannig:  Já 45, nei 0, greiddu ekki atkv. 3
fjarvist 1, fjarver­andi 14

Nafnalisti

Adolf H. Berndsen: greiðir ekki atkvæði, Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Árni R. Árnason: já, Árni Steinar Jóhannsson: já, Árni M. Mathiesen: fjarvist, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarverandi, Ásta Möller: já, Björgvin G. Sigurðsson: já, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: já, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: greiðir ekki atkvæði, Einar Már Sigurðarson: fjarverandi, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: fjarverandi, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarverandi, Guðni Ágústsson: já, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Gunnar Birgisson: já, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhann Ársælsson: fjarverandi, Jóhanna Sigurðardóttir: fjarverandi, Jón Bjarnason: já, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: já, Karl V. Matthíasson: já, Katrín Fjeldsted: já, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: já, Kristinn H. Gunnarsson: fjarverandi, Kristján L. Möller: fjarverandi, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: já, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Magnús Stefánsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: greiðir ekki atkvæði, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarverandi, Sigríður Ingvarsdóttir: já, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: fjarverandi, Sverrir Hermannsson: fjarverandi, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: fjarverandi, Þuríður Backman: fjarverandi, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni R. Árnason, Árni Steinar Jóhannsson, Ásta Möller, Björgvin G. Sigurðsson, Björn Bjarnason, Bryndís Hlöðversdóttir, Davíð Oddsson, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Geir H. Haarde, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Gunnar Birgisson, Halldór Ásgrímsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jón Bjarnason, Jón Kristjánsson, Jónína Bjartmarz, Karl V. Matthíasson, Katrín Fjeldsted, Kjartan Ólafsson, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristján Pálsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Magnús Stefánsson, Ólafur Örn Haraldsson, Páll Pétursson, Sigríður Ingvarsdóttir, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Sturla Böðvarsson, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Greiðir ekki atkvæði:

Adolf H. Berndsen, Einar Oddur Kristjánsson, Pétur H. Blöndal

Fjarvist:

Árni M. Mathiesen

Fjarverandi:

Ásta R. Jóhannesdóttir, Einar Már Sigurðarson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján L. Möller, Lúðvík Bergvinsson, Rannveig Guðmundsdóttir, Svanfríður Jónasdóttir, Sverrir Hermannsson, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Þuríður Backman

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 29 0 3 1 8
Konur 16 0 0 0 6

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 11 0 0 0 1
Frjálslyndi ­flokkurinn 0 0 0 0 2
Samfylkingin 7 0 0 0 10
Sjálfstæðis­flokkur 21 0 3 1 0
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 5 0 0 0 1
utan þingflokka 1 0 0 0 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 15 0 1 0 3
Reykjanes 8 0 0 1 3
Vesturland 4 0 0 0 1
Vestfirðir 2 0 1 0 2
Norðurland vestra 3 0 1 0 1
Norðurland eystra 5 0 0 0 1
Austurland 3 0 0 0 2
Suðurland 5 0 0 0 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.