Atkvæðagreiðsla

Alþingi 128. löggjafarþing. 102. fundur. Atkvæðagreiðsla 29860
462. mál. raforkulög
(heildarlög, EES-reglur)
Þskj. 700. svo breytt,
15.03.2003 02:19
Samþykkt
Frv.

Atkvæði féllu þannig:  Já 34, nei 8, greiddu ekki atkv. 12
fjarvist 1, fjarver­andi 8

Nafnalisti

Adolf H. Berndsen: nei, Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Árni R. Árnason: já, Árni Steinar Jóhannsson: nei, Árni M. Mathiesen: fjarvist, Ásta R. Jóhannesdóttir: greiðir ekki atkvæði, Ásta Möller: já, Björgvin G. Sigurðsson: greiðir ekki atkvæði, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: greiðir ekki atkvæði, Davíð Oddsson: já, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: nei, Einar Már Sigurðarson: fjarverandi, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: greiðir ekki atkvæði, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: greiðir ekki atkvæði, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarverandi, Guðni Ágústsson: já, Guðrún Ögmundsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Gunnar Birgisson: já, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhann Ársælsson: greiðir ekki atkvæði, Jóhanna Sigurðardóttir: fjarverandi, Jón Bjarnason: nei, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: já, Karl V. Matthíasson: greiðir ekki atkvæði, Katrín Fjeldsted: já, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: nei, Kristinn H. Gunnarsson: fjarverandi, Kristján L. Möller: greiðir ekki atkvæði, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: já, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Magnús Stefánsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarverandi, Sigríður Ingvarsdóttir: já, Sigríður Jóhannesdóttir: greiðir ekki atkvæði, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Steingrímur J. Sigfússon: nei, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: greiðir ekki atkvæði, Sverrir Hermannsson: fjarverandi, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: fjarverandi, Þuríður Backman: nei, Ögmundur Jónasson: nei, Össur Skarphéðinsson: greiðir ekki atkvæði

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni R. Árnason, Ásta Möller, Björn Bjarnason, Davíð Oddsson, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Geir H. Haarde, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Gunnar Birgisson, Halldór Ásgrímsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jón Kristjánsson, Jónína Bjartmarz, Katrín Fjeldsted, Kjartan Ólafsson, Kristján Pálsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Magnús Stefánsson, Ólafur Örn Haraldsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Sigríður Ingvarsdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Sturla Böðvarsson, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Þorgerður K. Gunnarsdóttir

Nei:

Adolf H. Berndsen, Árni Steinar Jóhannsson, Einar Oddur Kristjánsson, Jón Bjarnason, Kolbrún Halldórsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Þuríður Backman, Ögmundur Jónasson

Greiðir ekki atkvæði:

Ásta R. Jóhannesdóttir, Björgvin G. Sigurðsson, Bryndís Hlöðversdóttir, Gísli S. Einarsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Jóhann Ársælsson, Karl V. Matthíasson, Kristján L. Möller, Sigríður Jóhannesdóttir, Svanfríður Jónasdóttir, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Árni M. Mathiesen

Fjarverandi:

Einar Már Sigurðarson, Guðmundur Árni Stefánsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Lúðvík Bergvinsson, Rannveig Guðmundsdóttir, Sverrir Hermannsson, Þórunn Sveinbjarnardóttir

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 22 6 7 1 5
Konur 12 2 5 0 3

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 11 0 0 0 1
Frjálslyndi ­flokkurinn 0 0 1 0 1
Samfylkingin 0 0 11 0 6
Sjálfstæðis­flokkur 22 2 0 1 0
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 0 6 0 0 0
utan þingflokka 1 0 0 0 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 11 2 4 0 2
Reykjanes 7 0 1 1 3
Vesturland 3 0 2 0 0
Vestfirðir 1 1 2 0 1
Norðurland vestra 2 2 1 0 0
Norðurland eystra 3 2 1 0 0
Austurland 3 1 0 0 1
Suðurland 4 0 1 0 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.