Samningsbundnir gerðardómar
Mánudaginn 08. maí 1989

     Frsm. allshn. (Jón Kristjánsson):
    Herra forseti. Ég mæli fyrir áliti allshn. um frv. til l. um samningsbundna gerðardóma. Nefndin hefur rætt frv. og kallaði til viðræðu Markús Sigurbjörnsson prófessor og Skúla Guðmundsson, fyrrv. deildarstjóra í dómsmrn.
    Nefndin leggur til að frv. verði samþykkt óbreytt. Valdimar Indriðason og Sighvatur Björgvinsson voru fjarverandi við lokaafgreiðslu málsins, en undir nál. skrifa Jón Kristjánsson, Kristín Halldórsdóttir, Geir Gunnarsson, Guðni Ágústsson og Kristinn Pétursson.