EES-mál

Síðasta dagsetning Nefnd Málsnúmer Málsheiti
04.12.2023 Utanríkismálanefnd 2310076 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2023/958 frá 10. maí 2023 um breytingu á tilskipun 2003/87/EB að því er varðar framlag flugstarfsemi til markmiðs Sambandsins um samdrátt á losun sem hefur áhrif á allt hagkerfið og viðeigandi framkvæmd hnattrænnar markaðstengdar ráðstöfunar
04.12.2023 Utanríkismálanefnd 2310085 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2023/959 frá 10. maí 2023 um breytingu á tilskipun 2003/87/EB um að koma á fót kerfi fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda innan Sambandsins og ákvörðun (ESB) 2015/1814 um að koma á fót og starfrækja markaðsstöðugleikavarasjóð fyrir kerfi Sambandsins fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda.
16.10.2023 Utanríkismálanefnd 2310049 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/1230 frá 14. júlí 2021 um greiðslur yfir landamæri í Sambandinu (kerfisbinding)
11.10.2023 Utanríkismálanefnd 2310051 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1807 frá 14. nóvember 2018 um ramma um frjálst flæði ópersónulegra upplýsinga í Evrópusambandinu.
30.06.2023 Utanríkismálanefnd 2306183 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 5. júlí 2023
22.05.2023 Utanríkismálanefnd 2302254 ETS-losunarheimildir í flugi
04.05.2023 Utanríkismálanefnd 2305006 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1807 frá 14. nóvember 2018 um ramma um frjálst flæði ópersónulegra upplýsinga í Evrópusambandinu
04.05.2023 Utanríkismálanefnd 2305009 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/1232 um tímabundna undanþágu frá tilteknum ákvæðum tilskipunar 2002/58/EB í þágu baráttu gegn kynferðilegu ofbeldi gegn börnum
04.05.2023 Utanríkismálanefnd 2305007 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2022/858 frá 30. maí 2022 um skipulag til reynslu fyrir markaðsinnviði sem byggjast á dreifðri færsluskrártækni (DLT) og sem breytir reglugerðum (ESB) nr. 600/2014 og (ESB) 909/2014 og tilskipun 2014/65/ESB.
04.05.2023 Utanríkismálanefnd 2305008 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1152 frá 20. júní 2019 um gagnsæ og fyrirsjáanleg vinnuskilyrði í Evrópusambandinu
04.05.2023 Utanríkismálanefnd 2303173 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1158 frá 20. júní 2019 um jafnvægi milli vinnu og einkalífs í lífi foreldra og umönnunaraðila og niðurfellingu tilskipunar ráðsins 2010/18/ESB
13.03.2023 Utanríkismálanefnd 2303091 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 17. mars 2023
01.02.2023 Utanríkismálanefnd 2301179 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 3. febrúar 2023
01.02.2023 Utanríkismálanefnd 2301084 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2022/123 frá 25. janúar 2022 um að styrkja hlutverk Lyfjastofnunar Evrópu að því er varðar viðbúnað við krísu og krísustjórnun varðandi lyf og lækningatæki
26.10.2022 Utanríkismálanefnd 2207002 Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/805 frá 16. febrúar 2022 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 með því að tilgreina gjöld sem eiga við um eftirlit Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar með tilteknum stjórnendum viðmiðana
26.10.2022 Utanríkismálanefnd 2207001 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1020 frá 20. júní 2019 um markaðseftirlit og samræmi vara við kröfur og um breytingu á tilskipun 2004/42/EB og reglugerðum (EB) nr. 765/2008 og (ESB) nr. 305/2011
12.10.2022 Utanríkismálanefnd 2210018 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1157 frá 20. júní 2019 um að efla öryggi kennivottorða borgara Sambandsins og dvalarskjala sem gefin eru út til handa borgurum Sambandsins og aðstandendum þeirra sem nýta sér réttinn til frjálsrar farar
19.09.2022 Utanríkismálanefnd 2209154 Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1253 frá 21 apríl 2021 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2017/565 að því er varðar samþættingu sjálfbærniþátta, -áhættu og -óska í tilteknar skipulagskröfur og rekstrarskilyrði fyrir verðbréfafyrirtæki
19.09.2022 Utanríkismálanefnd 2209096 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 23. september 2022
19.09.2022 Utanríkismálanefnd 2209151 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/2261 frá 15. desember 2021 um breytingar á tilskipun 2009/65/EB um notkun rekstrarfélaga verðbréfasjóða á lykilupplýsingaskjölum
01.06.2022 Utanríkismálanefnd 2205152 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 10. júní 2022
01.06.2022 Utanríkismálanefnd 2203185 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/2402 um almennan ramma fyrir verðbréfun og gerð sértæks ramma fyrir einfalda, gagnsæja og staðlaða verðbréfun, og um breytingu á tilskipunum 2009/65/EB, 2009/138/EB og 2011/61/ESB og reglugerðum (EB) nr. 1060/2009 og (ESB) nr. 648/2012
01.06.2022 Utanríkismálanefnd 2203186 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/557 um breytingar á reglugerð (ESB) 2017/2402 um almennan ramma fyrir verðbréfun og gerð sértæks ramma fyrir einfalda, gagnsæja og staðlaða verðbréfun til að stuðla að endurbótum í kjölfar COVID-19 hættuástandsins.
25.04.2022 Utanríkismálanefnd 2204137 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 29. apríl nk.
06.04.2022 Utanríkismálanefnd 2112296 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2099 frá 23. október 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar verklagsreglur og yfirvöld sem koma að starfsleyfi fyrir miðlæga mótaðila og kröfurnar fyrir viðurkenningu miðlægra mótaðila í þriðju löndum.
06.04.2022 Utanríkismálanefnd 2203352 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/23 frá 16. desember 2020 sem kemur á ramma um endurreisn og skilameðferð miðlægra mótaðila og breytingu á reglugerðum (ESB) nr. 1095/2010, nr. 648/2012, nr. 600/2014, nr. 806/2014 og 2015/2365 og tilskipunum 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2014/59/ESB og (ESB) 2017/1132.
06.04.2022 Utanríkismálanefnd 2203318 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/883 frá 17. apríl 2019 um móttöku úrgangs frá skipum, sem breytir tilskipun (ESB) 2010/65 og fellir úr gildi tilskipun (ESB) 2000/59.
06.04.2022 Utanríkismálanefnd 2112297 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/338 frá 16. febrúar um breytingu á tilskipun 2014/65/ESB að því er varðar upplýsingakröfur, afurðastýringu og stöðuhámark og tilskipanir 2013/36/ESB og (ESB) 2019/878 að því er varðar beitingu þeirra á verðbréfafyrirtæki til að aðstoða við endurreisn í kjölfar COVID-19 hættuástandsins.
16.03.2022 Utanríkismálanefnd 2203062 Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/369 frá 1. mars 2021 um að koma á nauðsynlegum tækniforskriftum og verklagsreglum fyrir samtengingarkerfi skráa sem vísað er til tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/849.
14.03.2022 Utanríkismálanefnd 2203104 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 18. mars 2022
09.03.2022 Utanríkismálanefnd 2202138 Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/27 frá 27. september 2021 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 236/2012 að því varðar mörk vegna tilkynningar um verulegar hreinar skorstöður í hlutafé.
31.01.2022 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1911001 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/858 frá 30. maí 2018 um viðurkenningu á og markaðseftirlit með vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra og á kerfum, íhlutum og aðskildum tæknieiningum sem ætlaðar eru í slík ökutæki, um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 715/2007 og (EB) nr. 595/2009 og niðurfellingu tilskipunar 2007/46/EB
31.01.2022 Utanríkismálanefnd 2201230 Fundur sameiginlegu EES- nefndarinnar 4. febrúar 2022
17.01.2022 Utanríkismálanefnd 2112300 Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1257 frá 21. apríl 2021 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2017/2358 og (ESB) 2017/2359 að því er varðar samþættingu sjálfbærniþátta, áhættu og forgangs við eftirlit með afurðum og kröfum um stjórnunarhætti fyrir vátryggingafélög og dreifingaraðila vátrygginga og við reglur um viðskiptahætti og fjárfestingarráðgjöf fyrir vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir.
17.01.2022 Utanríkismálanefnd 2112302 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2020/1503 frá 7. október 2020 um hópfjármögnunarþjónustuveitendur fyrir fyrirtæki og sem breytir reglugerð (ESB) 2017/1129 og tilskipun 2019/1937/ESB
17.01.2022 Utanríkismálanefnd 2112301 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/879 frá 20. maí 2019 um breytingu á tilskipun 2014/59/ESB að því er varðar tapþol og endurfjármögnunargetu lánastofnana og verðbréfafyrirtækja og tilskipun 98/26/EB.
17.01.2022 Utanríkismálanefnd 2112303 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2020/1504 frá 7. október 2020 sem breytir tilskipun 2014/65/ESB um markaði fyrir fjármálagerninga.
17.01.2022 Utanríkismálanefnd 2008079 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2012/27/EB frá 25. október 2012 um orkunýtni, breytingu á tilskipunum 2009/125/EB og 2010/30/EB og um niðurfellingu á tilskipunum 2004/8/EB og 2006/32/EB.
08.12.2021 Utanríkismálanefnd 2112024 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 10. desember 2021
08.12.2021 Utanríkismálanefnd 2106106 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/5 frá 11. desember 2018 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 726/2004 um málsmeðferð Bandalagsins við veitingu leyfa fyrir manna- og dýralyfjum og eftirlit með þeim lyfjum og um stofnun Lyfjastofnunar Evrópu, um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1901/2006 um lyf fyrir börn og á tilskipun 2001/83/EB um Bandalagsreglur um lyf sem ætluð eru mönnum.
08.12.2021 Utanríkismálanefnd 2106107 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/6 frá 11. desember 2018 um dýralyf og um niðurfellingu á tilskipun 2001/82/EB.
08.12.2021 Utanríkismálanefnd 2111190 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/337 frá 16. febrúar 2021 um breytingar á reglugerð (ESB) 2017/1129 því er varðar endurbótalýsingu ESB og markvissar aðlaganir fyrir fjálmálamilliliði og tilskipun 2004/2109/EB að því er varðar notkun á sameinlega rafræna skýrslusniðinu fyrir árleg reikningsskil til að stuðla að endurbótum í kjölfar covid -19 hættuástandsins
09.06.2021 Utanríkismálanefnd 2104110 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2088 um upplýsingar tengdar sjálfbærni á sviði fjármálaþjónustu
09.06.2021 Utanríkismálanefnd 2106061 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2115 frá 27. nóvember 2019 um breytingu á tilskipun 2014/65/ESB og reglugerðum (ESB) 596/2014 og (ESB) 2017/1129 um að liðka fyrir notkun vaxtamarkaðar fyrir lítil og meðaðstór fyrirtæki.
09.06.2021 Utanríkismálanefnd 2101030 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/933 frá 20. maí 2019 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 469/2009 um vottorð um viðbótarvernd fyrir lyf
09.06.2021 Utanríkismálanefnd 2104111 ReglugerðEvrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2020/852 um að koma á ramma til að greiða fyrir sjálfbærri fjárfestingu og um breytingu á reglugerð (ESB) 2019/2088.
08.06.2021 Utanríkismálanefnd 2106049 Fundur sameiginlegu EES- nefndarinnar 11. júní 2021
02.06.2021 Utanríkismálanefnd 2101028 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1242 frá 20. júní 2019 um að setja kröfur um mengunarvarnargetu vegna losunar koltvísýrings fyrir ný, þung ökutæki og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 595/2009 og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/956 og tilskipun ráðsins 96/53/EB
02.06.2021 Utanríkismálanefnd 2005208 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/878 frá 20. maí 2019 um breytingu á tilskipun 2013/36/ESB að því er varðar aðila sem njóta undanþágu, eignarhaldsfélög á fjármálasviði, blönduð eignarhaldsfélög í fjármálastarfsemi, starfskjör, eftirlitsráðstafanir og -heimildir og ráðstafanir til að varðveita eigið fé
18.05.2021 Utanríkismálanefnd 2105075 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/168 frá 10. febrúar 2021 um breytingu á reglugerð (ESB) 2016/1011 að því er varðar undanþágu tiltekinna stundargengisviðmiðana þriðju landa og tilgreiningu á endurnýjun tiltekinna viðmiðana sem látið hefur verið af, og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 648/2012
04.05.2021 Utanríkismálanefnd 2102243 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/848 frá 30. maí 2018 um lífræna framleiðslu og merkingu lífrænt ræktaðra vara og um niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EB) nr. 834/2007
04.05.2021 Utanríkismálanefnd 2010111 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/645 frá 18. apríl 2018 um breytingu á tilskipun 2003/59/EB um grunnþjálfun og reglubundna þjálfun ökumanna tiltekinna ökutækja til vöru- eða farþegaflutninga og á tilskipun ráðsins 2006/126/EB um ökuskírteini
20.04.2021 Utanríkismálanefnd 2103113 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2020/1054 frá 15. júlí 2020 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 561/2006 að því er varðar lágmarkskröfur um daglegan og vikulegan hámarksaksturstíma, lágmarkvinnuhlé og daglegan og vikulegan hvíldartíma og reglugerð (ESB) nr. 165/2014 að því er varðar staðarákvörðun með aðstoð ökurita
12.04.2021 Utanríkismálanefnd 2101029 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2365 frá 25. nóvember 2015 um gagnsæi í fjármögnunarviðskiptum með verðbréf og um endurnotkun og breytingu á reglugerð (ESB) nr. 648/2012
12.04.2021 Utanríkismálanefnd 2103142 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1238 frá 20. júní 2019 um samevrópska einstaklingsbundna lífeyrisvöru (e. PEPP)
10.03.2021 Utanríkismálanefnd 2103051 Framseld ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1071 frá 18. maí 2020 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB að því er varðar að útiloka flug, sem kemur frá Sviss, frá viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir
10.03.2021 Utanríkismálanefnd 2103047 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1024 frá 20. júní 2019 um opin gögn og endurnotkun upplýsinga frá hinu opinbera.
10.03.2021 Utanríkismálanefnd 2103052 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/904 frá 5. júní 2019 um að draga úr áhrifum tiltekinna plastvara á umhverfið
01.02.2021 Utanríkismálanefnd 2101132 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 5. febrúar 2021
18.01.2021 Utanríkismálanefnd 2010372 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2020/1055 frá 15. júlí 2020 um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 1071/2009, (EB) nr. 1072/2009 og (ESB) nr. 1024/2012 að því er varðar að aðlaga þær að þróun sem orðið hefur á sviði flutninga á vegum
18.01.2021 Utanríkismálanefnd 2101031 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/92/ESB frá 23. júlí 2014 um samanburð gjalda er varða greiðslureikninga, skipti á greiðslureikningum og aðgengi að almennum greiðslureikningum
16.12.2020 Umhverfis- og samgöngunefnd 2002185 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1971 frá 11. desember 2018 um að koma á fót evrópskum hópi eftirlitsaðila á sviði rafrænna fjarskipta (BEREC) og stofnun til að styðja við BEREC-hópinn (BEREC-skrifstofu), um breytingu á reglugerð (ESB) 2015/2120 og um niðurfellingu reglugerðar (EB) nr. 1211/2009
16.12.2020 Umhverfis- og samgöngunefnd 2002186 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1972 frá 11. desember 2018 um setningu evrópskra reglna um rafræn fjarskipti (endurútgefin)
07.12.2020 Utanríkismálanefnd 2012045 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 11. desember 2020
04.12.2020 Utanríkismálanefnd 2011300 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1724 frá 2. október 2018 um að koma á einni stafrænni gátt til að veita aðgang að upplýsingum, málsmeðferðarreglum og aðstoð og þjónustu til lausnar á vandamálum og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1024/2012
11.11.2020 Efnahags- og viðskiptanefnd 2010113 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/834 frá 20. maí 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar stöðustofnunarskyldu, frestun á stöðustofnunarskyldu, kröfur um skýrslugjöf, aðferðir til mildunar áhættu fyrir OTC-afleiðusamninga sem miðlægur mótaðili stöðustofnar ekki, skráningu og eftirlit með afleiðuviðskiptaskrám og kröfurnar fyrir afleiðuviðskiptaskrár
21.10.2020 Utanríkismálanefnd 2010257 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 23. október 2020
21.10.2020 Utanríkismálanefnd 2010148 Hagsmunagæsla Íslands gagnvart ESB - forgangsmál 2020-2021
21.10.2020 Utanríkismálanefnd 2009017 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2020/873 frá 24. júní 2020 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 575/2013 og (ESB) 2019/876 að því er varðar tilteknar breytingar vegna COVID-19 heimsfaraldursins
21.10.2020 Utanríkismálanefnd 2010108 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/851 frá 30. maí 2018 um breytingu á tilskipun 2008/98/EB um úrgang
21.10.2020 Utanríkismálanefnd 2010109 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/852 frá 30. maí 2018 um breytingu á tilskipun 94/62/EB um umbúðir og umbúðarúrgang
21.10.2020 Utanríkismálanefnd 2009025 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2121 frá 27. nóvember 2019 um breytingu á tilskipun (ESB) 2017/1132 að því er varðar breytingar, samruna og skiptingu í kjölfar flutninga yfir landamæri
21.10.2020 Utanríkismálanefnd 2009019 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2161 frá 27. nóvember 2019 um breytingu á tilskipun ráðsins 93/13/EBE og tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/6/EB, 2005/29/EB og 2011/83/ESB að því er varðar betri framfylgd og nútímavæðingu reglna Samb
21.10.2020 Utanríkismálanefnd 2007017 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2162 frá 27. nóvember 2019 um útgáfu sértryggðra skuldabréfa og opinbert eftirlit með sértryggðum skuldabréfum og um breytingu á tilskipunum 2009/65/EB og 2014/59/ESB
21.10.2020 Utanríkismálanefnd 2009020 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/770 frá 20. maí 2019 um tiltekna þætti varðandi samninga um afhendingu á stafrænu efni og stafrænni þjónustu
21.10.2020 Utanríkismálanefnd 2009022 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/771 frá 20. maí 2019 um tiltekna þætti varðandi samninga um sölu á vörum, um breytingu á reglugerð (ESB) 2017/2394 og tilskipun 2009/22/EB og um niðurfellingu tilskipunar 1999/44/EB
21.10.2020 Utanríkismálanefnd 2009018 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/789 frá 17. apríl 2019 um reglur um nýtingu höfundarréttar og skyldra réttinda sem gilda um tilteknar netútsendingar útvarspfyrirtækja og endurvarp hljóðvars- og sjónvarpsefnis og um breytingu á tilskipun rá
21.10.2020 Utanríkismálanefnd 2009023 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/790 frá 17. apríl 2019 um höfundarrétt og skyld réttindi á stafræna innri markaðnum og um breytingu á tilskipunum 96/9/EB og 2001/29/EB
21.10.2020 Utanríkismálanefnd 2010106 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2018/850 frá 30. maí 2018 um breytingu á tilskipun 1999/31/EB um urðun úrgangs
13.10.2020 Umhverfis- og samgöngunefnd 1911002 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/631 frá 17. apríl 2019 um að setja staðla um koltvísýringslosun nýrra fólksbifreiða og nýrra léttra atvinnuökutækja og um niðurfellingu reglugerða (EB) nr. 443/2009 og (ESB) nr. 510/2011
08.06.2020 Utanríkismálanefnd 2006049 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 12. júní 2020
27.05.2020 Utanríkismálanefnd 2005206 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2160 frá 27. nóvember 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar áhættuskuldbindingar í formi sértryggðra skuldabréfa
27.05.2020 Utanríkismálanefnd 2005207 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/876 frá 20. maí 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar vogunarhlutfall, hlutfall stöðugrar fjármögnunar, kröfur um eiginfjárgrunn og hæfar skuldbindingar, útlánaáhættu mótaðila, markaðsáhættu, áhættuskuldbindingar gagnvart miðlægum mótaðilum, áhættuskuldbindingar gagnvart sjóðum um sameiginlega fjárfestingu, stórar áhættuskuldbindingar, skýrslugjafarskyldu og birtingarkröfur og reglugerð (ESB) nr. 648/2012
27.05.2020 Utanríkismálanefnd 2005201 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/2341 frá 14. desember 2016 um starfsemi og eftirlit með stofnunum sem sjá um starfstengdan lífeyri
27.05.2020 Utanríkismálanefnd 2005203 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/828 frá 17. maí 2017 um breytingu á tilskipun 2007/36/EB að því er varðar hvatningu til þátttöku hluthafa til lengri tíma
27.05.2020 Utanríkismálanefnd 2005202 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1808 frá 14. nóvember 2018 um breytingu á tilskipun 2010/13/ESB um samræmingu tiltekinna ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum í aðildarríkjunum um hljóð- og myndmiðlunarþjónustu (tilskipun um hljóð- og myndmiðlunarþjónustu) í ljósi breytinga á markaðsaðstæðum
27.05.2020 Utanríkismálanefnd 2005204 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1151 frá 20. júní 2019 um breytingu á tilskipun (ESB) 2017/1132 að því er varðar notkun stafrænna tækja og ferla í félagarétti
04.03.2020 Utanríkismálanefnd 1811116 Reglugerð (ESB) 2018/1139 um sameiginlegar reglur um almenningsflug og um stofnun Flugöryggisstofnunar Evrópusambandsins og um breytingu á ýmsum reglugerðum
24.02.2020 Utanríkismálanefnd 2002184 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/517 frá 19. mars 2019 um að taka í notkun höfuðlénið .eu og hlutverk þess og um breytingu og niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 733/2002 sem og niðurfellingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 874/
29.01.2020 Utanríkismálanefnd 2001142 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 7. febrúar 2020
29.01.2020 Utanríkismálanefnd 2001100 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1156 frá 20. júní 2019 um að greiða fyrir flutningi sjóða um sameiginlega fjárfestingu yfir landamæri og um breytingu á reglugerðum (ESB) nr. 345/2013, (ESB) nr. 346/2013 og (ESB) nr. 1286/2014
29.01.2020 Utanríkismálanefnd 2001101 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1160 frá 20. júní 2019 um breytingu á tilskipunum 2009/65/EB og 2011/61/ESB með tilliti til flutnings sjóða um sameiginlega fjárfestingu yfir landamæri
04.12.2019 Efnahags- og viðskiptanefnd 1911216 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1286/2014 frá 26. nóvember 2014 um lykilupplýsingaskjöl fyrir pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarvörur fyrir almenna fjárfesta (PRIIP)