Ferill 73. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1988. – 1058 ár frá stofnun Alþingis.
111. löggjafarþing. – 73 . mál.


Sþ.

259. Breytingartillögurvið frv. til fjárlaga fyrir árið 1989 og við brtt. á þskj. 235.

Frá fjárveitinganefnd.
    
1. Við 4. gr. 2-354 Fjölbrautaskólinn á Akranesi. Fyrirsögn liðarins
.orðist svo:
.2-354 Fjölbrautaskóli Vesturlands, Akranesi.
2. Við 4. gr. 2-803 Dagvistarheimili, stofnkostnaður. Sundurliðun
.kemur í sérstöku yfirlit á þessa leið:

. Dagvistarheimili, stofnkostnaður (02-803 690).     
.a. Dagvistarheimili sem tekin eru til starfa, nýbyggingar:     
.. 1. Reykjavíkurborg:     Þús. kr.Þús. kr.
...a. Hálsasel (Tungusel) ......................     1.000
...b. Eiðsgrandi ...............................     11.000
...c. Ártúnsholt ...............................     1.000
...d. Rofabær ..................................     11.175
...e. Stangarholt ..............................     1.000
...f. Grafarvogur ..............................     1.000
...g. Jöklasel .................................     1.000
.. 2. Kópavogur, Grænatún .........................     3.970
.. 3. Kópavogur, Marbakki .........................     4.000
.. 4. Garðabær, Hofstaðabraut ....................     2.840
.. 5. Hafnarfjörður, Staðarhvammur ................     6.000
.. 6. Mosfellsbær .................................     2.930
.. 7. Akureyri, Fíladelfíusöfnuður ................     1.400
.. 8. Akureyri, Flúðir ............................     3.300
.. 9. Fellahreppur ................................     700
..10. Stöðvarfjörður ..............................     855
..11. Stokkseyri ..................................     2.550
     ———55.720
.b. Dagvistarheimili sem enn eru í byggingu:     
.. 1. Þingeyri, leikskóli .........................     1.790
.. 2. Hólmavík, leikskóli .........................     850
.. 3. Hvammstangi .................................     2.000
.. 4. Kópasker ....................................     560
.. 5. Breiðdalsvík ................................     1.000
.. 6. Kirkjubæjarhreppur ..........................     2.000
.. 7. Hella .......................................     2.000
.. 8. Selfoss .....................................     4.000
.. 9. Keflavík, Heiðabyggð ........................     3.000
..10. Seltjarnarnes ...............................     1.500
..11. Borgarnes ...................................     530
..12. Skagaströnd .................................     500
..13. Egilsstaðir .................................     2.000
..14. Höfn í Hornafirði ...........................     1.500
     ———23.230
.c. Dagheimili tekin í fjárlög 1987 og 1988 og ný heimili:     
.. 1. Kópavogur, dagheimili, leikskóli ............     15
.. 2. Garðabær, dagheimili, leikskóli .............     15
.. 3. Sauðárkrókur, viðbygging ....................     15
.. 4. Ólafsvík, viðbygging ........................     15
     ———60
.d. Ný heimili, ekki tekin í fjárlög áður:     
.. 1. Ísafjörður, skóladagheimili .................     1.000
.. 2. Dalvík, viðbygging ..........................     15
.. 3. Foreldrafélag Laugum ........................     85
.. 4. Foreldrafélag Keldnaholti, Reykjavík ........     15
.. 5. Marargata 6, Reykjavík, innbú, lóð ..........     350
.. 6. Foreldrafélag lækna, Reykjavík ..............     500
.. 7. Hafnarfjörður, Hvaleyrarholt ................     15
     ———1.980
.e. Hönnun nýrra dagvistarheimila og styrkir til sveitarfélaga     
..vegna þróunarverkefna ...........................          3.000
.f. Gömul hús, breytingar og búnaður, tekin til starfa:
.. 1. Reykjavíkurborg:     
...a. Fornhagi 8 ...............................     15
...b. Njálsgata 9 ..............................     15
.. 2. Reykjavík, foreldrafélagið Ós ...............     1.000
.. 3. Kópavogur, skóladagheimili við Ástún ........     1.000
.. 4. Kópavogur, Kársnesbraut 121, einkarekstur ...     160
.. 5. Stykkishólmur, lóð ..........................     250
.. 6. Ísafjörður, Hlíðarvegur, lóð ................     100
.. 7. Dalvík, 1. áf. ..............................     700
.. 8. Seyðisfjörður ...............................     500
.. 9. Fáskrúðsfjörður .............................     570
..10. Djúpivogur ..................................     400
..11. Styrktarfélag vangefinna, Reykjavík..........     1.000
..12. Eskifjörður .................................     600
..13. Egilsstaðir .................................     100
     ———6.410
.g. Dagvistarheimili, nýbyggingar á undirbúningsstigi, teknar     
..í fjárlög 1987 eða fyrr:     
.. 1. Reykjavíkurborg:     
...a. Seljavegur ...............................     50
...b. Rekagrandi ...............................     50
.. 2. Kópavogur, dagheimili í Austurbæ ............     50
.. 3. Bessastaðahreppur ...........................     200
.. 4. Grindavík ...................................     10
.. 5. Vatnsleysuströnd ............................     10
.. 6. Akranes, Víðigerði ..........................     1.000
.. 7. Andakílshreppur .............................     10
.. 8. Flateyri, leikskóli .........................     800
.. 9. Siglufjörður, dagheimili, leikskóli .........     2.000
..10. Akureyri, Þórunnarstræti ....................     10
..11. Vopnafjörður, leikskóli .....................     10
..12. Hvolsvöllur .................................     400
     ———4.600
          ———
    95.000

3. Við brtt. 235, 42. — Liðurinn orðist svo:

.Við 4. gr. 4-201 Búnaðarfélag Íslands. Liðurinn orðist svo:

. Viðfangsefni:
.Almennur rekstur>a2<:          86.605
.1 01 Yfirstjórn ....................................     23.665
.1 20 Ráðunautar ....................................     34.309
.1 30 Sérfræðileg aðstoð við landbúnað ..............     25.631
.1 40 Ýmis framlög ..................................     3.000
          ———
. Gjöld samtals .................................          86.605

. Tegundasundurliðun:
.51 Laun .........................................     52.918
.52–58 Önnur gjöld .................................     30.687
.59 Tilfærslur:
. 5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ....     3.000
     ———
.5 Gjöld samtals ................................     86.605
.4 Sértekjur ....................................     9.187
. Mismunur .....................................           77.418

4. Við 4. gr. 6-255 Umferðarráð.
.a. Við 101 Almennur rekstur.
..Fyrir „29.192“ kemur .......................................     24.192
.b. Nýr liður:
..103 Þjóðarátak í umferðaröryggi ............................     5.000
5. Við 4. gr. 6-304 Ýmis kirkjuleg málefni. 652 Hóladómkirkja.
.Fyrir „6.000“ kemur ...........................................     9.000